Analizy i badania

Scenariusz dotyczący perspektyw polityki monetarnej w USA

<p style="text-align: justify;">Obecnie oczekujemy, że FED rozpocznie cykl zacieśniania polityki monetarnej w październiku br. (wcześniej uważaliśmy, że pierwsza podwyżka stóp będzie miała miejsce we wrześniu). Zmiana naszych oczekiwań wynika z ostatniego załamania na chińskim rynku finansowym, spowolnienia w chińskiej gospodarce, a także spadku cen surowców na światowych rynkach. </p>

>

Uważamy, że członkowie FOMC, mimo dobrych danych napływaj?cych z amerykańskiej gospodarki będ? chcieli wstrzymać się z decyzj? o pierwszej podwyżce stóp do momentu, aż oceni? wpływ przedstawionych wyżej czynników na sytuację w USA (efekt aprecjacji dolara względem juana, spadku popytu na amerykański eksport, obniżenia wartości aktywów w wyniku załamania na światowym rynku akcji, a także wolniejszy powrót inflacji do celu inflacyjnego z uwagi na spadek cen surowców). Wsparcie dla naszej oceny stanowi? wypowiedzi niektórych członków FED, którzy dotychczas opowiadali się za podwyżk? stóp procentowych we wrześniu, lecz obecnie złagodzili swoje stanowisko. W. Dudley powiedział, że podwyżka stóp we wrześniu wydaje się być mniej prawdopodobna niż kilka tygodniu temu, gdyż ostatnie wydarzenia w światowej gospodarce stanowi? ryzyko w dół dla amerykańskiego wzrostu gospodarczego. Z kolei D. Lockhart w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę, na sytuację w Chinach, umocnienie dolara oraz pogłębienie spadków cen ropy naftowej na światowych rynkach i złagodził swoje dotychczasowe stanowisko mówi?c, że FED najprawdopodobniej podniesie stopy w br., nie wskazuj?c jednak konkretnej daty (wcześniej opowiadał się on za podwyżk? we wrześniu). Uważamy, że wpływ przedstawionych wyżej czynników na amerykańsk? gospodarkę będzie ograniczony i w październiku członkowie FED będ? mieli wystarczaj?co dużo informacji przekonuj?cych ich do rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki monetarnej. Wsparcie dla takiej oceny stanowi wypowiedź wiceprezesa FED S. Fishera podczas dorocznego sympozjum w Jackson Hole, który zwrócił uwagę na przejściowy charakter czynników (umocnienie dolara, spadek cen surowców) spowalniaj?cych powrót inflacji do celu inflacyjnego. Podkreślił on również, że z uwagi na opóźnienia w polityce monetarnej stopy zostan? podniesione zanim inflacja osi?gnie cel. Po wrześniowym posiedzeniu do końca roku pozostan? dwa posiedzenia – w październiku i w grudniu. W październiku, w przeciwieństwie do grudnia nie jest przewidziana konferencja po posiedzeniu (może ona jednak zostać zwołana w szczególnych przypadkach). W grudniu opublikowane zostan? ponadto nowe projekcje makroekonomiczne. Należy jednak pamiętać, iż rynki finansowe w grudniu, z uwagi na okres świ?teczny, charakteryzuj? się obniżon? płynności?. Obecnie FED prowadzi politykę monetarn? poprzez ustalanie docelowego przedziału wahań dla stopy funduszy Rezerwy Federalnej. W takim przypadku zacieśnienie polityki monetarnej polega na przesunięciu tego przedziału w górę. W ramach tej operacji FED będzie musiał na bież?co oceniać w jakim stopniu ograniczać podaż pieni?dza. Operacja ta jest łatwiejsza do przeprowadzenia w sytuacji gdy rynek jest płynny. Tym samym uważamy, że jest to czynnik stanowi?cy wsparcie dla naszego scenariusza zakładaj?cego podwyżkę stóp w październiku.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!