Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Saldo bilansu handlowego w Chinach zmniejszyło się w sierpniu do 68,4 mld USD wobec 80,6 mld USD w lipcu, kształtując się poniżej oczekiwań rynku (73,9 mld USD)

Dynamika eksportu zwiększyła się do -7,3% r/r wobec -12,4%, a dynamika importu wzrosła do -8,8% wobec -14,5%. Oba wskaźniki ukształtowały się powyżej oczekiwań rynku (odpowiednio -9,2% w przypadku eksportu i -9,0% w przypadku importu). Tym samym w sierpniu została odnotowana nieznaczna poprawa w handlu zagranicznym wynikająca jednak głównie z odziaływania efektów bazy. Popyt zagraniczny (w szczególności z USA i UE) wciąż utrzymywał się na obniżonym poziomie. Natomiast szczegółowe dane o imporcie zasygnalizowały poprawę popytu krajowego, zwłaszcza w segmencie surowców. Uważamy, że w kolejnych miesiącach będziemy obserwowali stopniowe ożywienie popytu wewnętrznego w Chinach oddziałujące w kierunku wzrostu importu. Po części będzie to związane z ostatnimi działaniami rządu ukierunkowanymi na pobudzenie aktywności na rynku nieruchomości. Naszym zdaniem stopniowe wyhamowywanie globalnego trendu redukcji zapasów przedsiębiorstw będzie stanowiło impuls dla wzrostu eksportu z Chin. Wynikową tych dwóch czynników będzie dalszy spadek nadwyżki w chińskim handlu zagranicznym. Taki scenariusz jest spójny z naszą prognozą, zgodnie z którą dynamika PKB w Chinach zwiększy się w 2023 r. do 5,1% r/r wobec 3,0% w 2022 r., co będzie zgodne z ustalonym przez chiński rząd celem dla tempa wzrostu PKB na poziomie „ok. 5%”.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!