Aktualności firm stowarzyszonych

SAFEGE podpisuje kontrakt z Gminą Chorzele

<p style="text-align: justify;"><strong><strong>SAFEGE </strong>DZIAŁ W  POLSCE / SUEZ CONSULTING podpisał  kontrakt z Gminą Chorzele na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach”.</strong></p>

>

Zakres rozbudowy i modernizacji obejmuje głównie następuj?ce roboty:

 • wykonanie nowego stanowiska zlewnego ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym, wyposażonego w automatyczn? stację zlewcz?,
 • wykonanie zbiornika uśredniaj?co-wyrównawczego dla ścieków przemysłowych pochodz?cych z  zakładów mleczarskich,
 • wykonanie budynku technologicznego ze stacj? flotacji ciśnieniowej z flokulacj?,
 • wykonanie zbiornika osadu,
 • modernizację komór nitryfikacji,
 • wyeliminowanie z dotychczasowego układu komór tlenowej stabilizacji osadu,
 • wymianę dmuchaw z zastosowaniem dmuchaw energooszczędnych w osłonach dźwiękochłonnych,
 • wykonanie instalacji do mechanicznego zagęszczenia osadów nadmiernych
 • wykonanie instalacji do mechanicznego odwadniania osadów na prasie oraz ich higienizację,
 • montaż odsiarczalni biogazu,
 • montaż stacji sprężania biogazu,
 • wykonanie 2 studni kondensatu,
 • wykonanie stacji dezodoryzacji (biofiltr),
 • wykonanie nowej studni wodomierzowej i komory pomiarowej,
 • wykonanie ci?gów komunikacyjnych umożliwiaj?cych dojazd do nowych obiektów,

Inwestycja jest współfinansowana z środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko 2014-2020.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!