Analizy i badania

Rząd przyjął wstępny projekt budżetu na 2016 r.

<p style="text-align: justify;">Przyjęte w projekcie założenia makroekonomiczne dotyczące wzrostu gospodarczego (3,8%; zgodnie z naszą prognozą wzrost gospodarczy wyniesie 2,5%), popytu krajowego (3,2%; 2,9%) oraz inflacji (1,7%, 1,0%) są naszym zdaniem zbyt optymistyczne, co oznacza istotne ryzyko w dół dla realizacji dochodów podatkowych w 2016 r.</p>

>

Zgodnie z szacunkami Ministerstwa Finansów deficyt budżetowy będzie  nie większy niż 54,62 mld z, a deficyt sektora finansów publicznych nie przekroczy 3,0% PKB. Budżet przewiduje m.in. zwiększenie wydatków na obronę narodow?, naukę oraz jednorazowe dodatki pieniężne dla części emerytów i rencistów. Zgodnie z projektem potrzeby pożyczkowe brutto w 2016 r. wynios? 180,78 mld zł wobec 162,24 mld zł w 2015 r. Zważywszy na oczekiwane przez nas rozluźnienie polityki pieniężnej przez RPP, spodziewan? kontynuację programu skupu przez EBC aktywów co najmniej do września 2016 r. oraz spójnośd projektu budżetu ze stabilizuj?c? reguł? wydatkow?, planowany wzrost potrzeb pożyczkowych brutto nie przyczyni się w naszej ocenie w sposób istotny do osłabienia kursu złotego i wzrostu rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!