Analizy i badania

Rynek pracy i deflacja wspierają konsumpcję

<p style="text-align: justify;">W III kw. br. odnotowano nieznaczny wzrost dynamiki konsumpcji prywatnej do 3,2% r/r z 3,0% w II kw. W efekcie, jej wkład do wzrostu PKB zwiększył się z 1,8 do 2,0 pkt. proc. </p>

>

Głównym czynnikiem wspieraj?cym konsumpcję prywatn? w III kw. był silny wzrost funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw, który w ujęciu realnym zwiększył się o 4,6% r/r wobec 4,5% w II kw. (dane dla firm zatrudniaj?cych co najmniej 10 osób). Szybkiemu wzrostowi funduszu płac w tym okresie sprzyjały spadek cen dóbr konsumpcyjnych (wzrost realnych dochodów do dyspozycji) oraz poprawiaj?ca się sytuacja na rynku pracy, oddziałuj?ca w kierunku zmniejszenia – w percepcji pracowników – ryzyka utraty pracy i zwiększenia skłonności gospodarstw domowych do konsumpcji.

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail: jeanbaptiste.giraud@credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail: djulliard@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!