Analizy i badania

Rynek pracy: automatyzacja nie jest zagrożeniem dla pracowników pod warunkiem, że posiadają odpowiednie kompetencje

<p style="text-align: justify;">W wyniku automatyzacji aż 86% pracodawców planuje utrzymać lub zwiększyć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch lat. Spadku liczby zatrudnionych spodziewa się 10% przedsiębiorstw. Automatyzacja może być korzystna dla osób poszukujących pracy pod warunkiem, że dysponują odpowiednimi umiejętnościami. To przede wszystkim kompetencje miękkie połączone z kwalifikacjami z obszaru IT lub obsługi klienta. Zobacz więcej w raporcie „Rewolucja Umiejętności 2.0”, opublikowanym dziś przez ManpowerGroup.</p>

>

Warszawa, 24 kwietnia 2018 r. – W ci?gu najbliższych dwóch lat, w wyniku automatyzacji największy wzrost liczby etatów będzie dotyczył stanowisk zwi?zanych z IT. Wśród badanych firm 9% deklaruje wzrost zatrudnienia w tych działach, podczas gdy jedynie 1% spodziewa się redukcji liczby zatrudnionych. Pozytywne zmiany w wyniku automatyzacji czekaj? stanowiska zwi?zane z obsług? klienta (10% firm prognozuje wzrost liczby etatów vs. 5% spadek) oraz produkcj? (28% vs. 25%). Po drugiej stronie s? role zwi?zane z administracj? i biurem (8% vs. 17%), finansami i księgowości? (1% vs. 5%) oraz działy HR (2% vs. 6%).

− Umiejętności, które w danym momencie s? poż?dane na rynku pracy zmieniaj? się na tyle dynamicznie, że firmy nie wiedz?, jakich kompetencji będ? potrzebować w ci?gu najbliższego 1,5 roku – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna w ManpowerGroup. − Pracodawcy nie maj? już pewności, czy na rynku pracy uda im się znaleźć kandydatów z poż?danymi cechami, dlatego potrzeba ludzi, których charakteryzuje zdolność uczenia się oraz chęć i możliwość ci?głego doskonalenia umiejętności. W dzisiejszym świecie w zatrudnianiu mniej istotne jest to, co pracownik wie. Znacznie ważniejsze jest to, czego może się nauczyć. Odpowiedzi? na problemy pracodawców może być budowanie w firmie kultury wspieraj?cej ci?głe doskonalenie umiejętności i dzielenie się wiedz? a także wewnętrzne programy wspieraj?ce podnoszenie kwalifikacji. Innym rozwi?zaniem jest przeszkolenie, a następnie przeniesienie pracowników z branż schyłkowych do sektorów, które odnotowuj? tendencję wzrostow? – dodaje Iwona Janas.

Umiejętność współpracy i rozwi?zywania problemów najcenniejsze dla pracodawców.

W ramach raportu „Rewolucja umiejętności 2.0” pracodawcy zostali również zapytani o to, jakie umiejętności u pracowników i kandydatów ceni? najbardziej oraz znalezienie osób wykazuj?cych się jakimi cechami jest dla firm wyzwaniem. Ponad połowa przedsiębiorstw deklaruje, że zdolność współpracy to jedna z najcenniejszych kompetencji miękkich (wskazuje j? 60% badanych), zaraz za ni? plasuje się umiejętność rozwi?zywania problemów (55%) oraz komunikacji (53%). Znalezienie osób dysponuj?cych właściw? kombinacj? umiejętności jest nie lada wyzwaniem: według pracodawców, największe trudności sprawia im pozyskanie pracowników o takich zdolnościach jak rozwi?zywanie  problemów (31%), komunikacja (30%), organizacja (29%) i współpraca (29%).

Największy optymizm pracodawców w Gwatemali, najmniejszy w Austrii

W 34 z 42 krajów objętych badaniem większość firm oczekuje, że cyfryzacja doprowadzi do zwiększenia, a nie zmniejszenia liczby zatrudnionych pracowników. W ujęciu globalnym największy optymizm cechuje pracodawców z Gwatemali, gdzie blisko połowa badanych przedsiębiorstw deklaruje wzrost zatrudnienia w wyniku automatyzacji. Wśród 8 krajów, gdzie firmy deklaruj? redukcję etatów w wyniku cyfryzacji, aż 7 znajduje się w Europie, a najgorsze prognozy zadeklarowali pracodawcy z Austrii.

ManpowerGroup zapytał blisko 20  000 pracodawców w 42 państwach o wpływ automatyzacji na liczbę zatrudnionych pracowników w ich firmach w perspektywie najbliższych dwóch lat. Firmy zostały poproszone między innymi o wskazanie stanowisk w ich organizacjach, na które automatyzacja będzie miała największy wpływ. Przedsiębiorcy podzielili się również informacjami na temat kompetencji, które najbardziej ceni? u pracowników, a jednocześnie znalezienie osób wykazuj?cych się takimi cechami jest dla nich największym wyzwaniem. Niniejszy raport prezentuje dane sumaryczne dla Polski, Bułgarii, Czech, Słowenii, Słowacji i Węgier.

Raport z badania jest bezpłatny i ogólnodostępny w wersji polskiej na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty rynku pracy.

***

ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w  44 miastach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™. Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stronie  www.manpowergroup.pl.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!