Analizy i badania

Rynek pracownika kształtuje trendy HR w 2017 roku

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Czy pracodawcy nadal będą mieli trudności w pozyskiwaniu pracowników? Czy z powodu braku kandydatów organizacje coraz częściej będą rekrutowały pracowników ze Wschodu? Jak firmy poradzą sobie z coraz większym zróżnicowaniem kulturowym i pokoleniowym? Oto główne wyzwania i trendy rynku pracy w 2017 roku.</strong></span></span></p>

>

Długoterminowa, ale elastyczna strategia HR ma ogromne znaczenie dla organizacji. O przewadze konkurencyjnej firmy decyduj? pracownicy – ich wiedza, doświadczenie i zaangażowanie. Właściwe zarz?dzanie ludźmi oraz wszelkie procesy dotycz?ce zarówno twardego, jak i miękkiego HR wymagaj? nie tylko wiedzy, ale także śledzenia aktualnej sytuacji na rynku pracy i w branży. Znajomość trendów i wyzwań, pozwoli na bież?co dopasowywać do nich strategię zarz?dzania. Oto lista przygotowana przez eksperta LeasingTeam.  

Rynek pracownika  

Rok 2016 był wyj?tkowy dla polskiego rynku pracy. W listopadzie zanotowano najniższ? od 25 lat stopę bezrobocia, która według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła zaledwie 8,2%.Więcej na temat...1 Ta informacja potwierdziła trend, który firmy doradztwa personalnego i pracodawcy obserwuj? od kilku kwartałów. Rynek pracy stał się rynkiem pracownika. Największe trudności obserwujemy na stanowiskach średniego i wyższego szczebla. Obserwuje się to zwłaszcza w branżach, w których wymagane s? w?skie kompetencje np. w IT. Bardzo duże możliwości na rynku pracy maj? również inżynierowie, pracuj?cy dla wysoko wyspecjalizowanych branż takich jak hutnictwo czy odlewnictwo. Pozyskanie pracowników fizycznych również jest wyzwaniem dla pracodawców. Główne kryteria, jakimi kieruj? się kandydaci to wynagrodzenie, warunki pracy oraz dogodna lokalizacja firmy.  

Spełnienie oczekiwań kandydatów będzie jednym z największych wyzwań dla organizacji w 2017 roku. Duża liczba ofert a co za tym idzie większy wachlarz zawodowych możliwości powoduje, że kandydaci mog? o wiele spokojniej patrzeć w przyszłość i planować swoj? karierę. Wzrosła również ich pozycja negocjacyjna. Oczekuj? od potencjalnych pracodawców nie tylko wyższego wynagrodzenia, ale również benefitów pozapłacowych takich jak pakiet opieki medycznej, karta umożliwiaj?ca uprawianie sportów, szkolenia poszerzaj?ce kwalifikacje czy przynajmniej dofinansowanie do kursów – komentuje Andrzej Trela, Dyrektor Sprzedaży w LeasingTeam Group.  

Rotacja na wszystkich poziomach stanowisk  

Rynek pracownika spowodował, że ludzie chętnie decyduj? się na zmianę pracy. W zwi?zku z tym przeciwdziałanie rotacji w firmach stało się kolejnym wyzwaniem, z którym musz? zmierzyć się organizacje. Doświadczeni pracownicy, którzy dobrze znaj? firmę i jej otoczenie, s? w stanie wykonywać swoje obowi?zki szybciej i bardziej efektywnie niż nowozatrudnieni. Dotyczy to zarówno osób na niższych stanowiskach, jak i specjalistów czy menedżerów. Wdrożenie nowej osoby zawsze wymaga przeprowadzenia odpowiednich szkoleń, co wi?że się z inwestycj? czasu i pieniędzy. W zwi?zku z tym, pracodawcy coraz częściej zastanawiaj? się w jaki sposób zatrzymać pracowników a nie tylko jak ich pozyskać. W przypadku średnich i wyższych stanowisk, firmy m.in. tworz? ścieżki kariery, badaj? poziom wynagrodzeń w firmie i dostosowuj? je do warunków rynkowych, a także dopasowuj? benefity do potrzeb danej grupy pracowniczej. Rodzaj podejmowanych działań zależy oczywiście od możliwości firmy oraz od praktyk stosowanych w danej branży. Na niższych stanowiskach dba się przede wszystkim o konkurencyjny poziom wynagrodzenia i coraz częściej wprowadza się dodatkowe benefity. Na przykład firmy, w których działaj? stołówki zakładowe, bardzo często dofinansowuj? pracownikom posiłki.  

Duża rotacja powoduje, że pracodawca zmuszony jest ponosić koszty zwi?zane z zatrudnieniem nowej osoby oraz jej wdrożeniem. Nie zawsze też nowy pracownik sprawdza się na stanowisku. Żeby zniwelować ryzyko niepowodzenia rekrutacji, pracodawcy posiłkuj? się zewnętrznymi podmiotami, które w ramach pracy tymczasowej b?dź usługi rekrutacji wspieraj? firmy w pozyskaniu odpowiednich pracowników – uważa Andrzej Trela z LeasingTeam.  

Zarz?dzanie różnorodności?  

Rynek pracownika wpłyn?ł również na większ? otwartość firm w kwestii zatrudniania pracowników różnych pokoleń, krajów i kultur. W efekcie, zarz?dzanie różnorodności? w organizacjach stało się w ostatnim czasie gor?cym tematem w HR. Organizacje bardziej otwieraj? się na zatrudnianie osób 50+, zatrudniaj? również osoby młode, z pokolenia Y i Z czy specjalistów i menedżerów z kilku -, b?dź kilkunastoletnim stażem. Największ? trudności?, z jak? musz? zmierzyć się pracodawcy zarz?dzaj?cy zróżnicowan? organizacj?, jest stworzenie takich warunków pracy, w których reprezentanci różnych pokoleń i kultur będ? czuli się dobrze. Pierwsze wyzwania pojawiaj? się już na etapie porozumiewania się z tak różnorodn? grup?. W tej sytuacji, konieczny jest nie tylko wybór odpowiedniego sposobu komunikacji, ale i formy przekazu dostosowanej do możliwości np. technologicznych danej grupy. Organizacje zatrudniaj?ce cudzoziemców bez znajomości języka polskiego, powinny pamiętać o przetłumaczeniu najważniejszych dokumentów takich jak umowy czy instrukcje na języki, którymi posługuj? się pracownicy.  

Umiejętne zarz?dzanie różnorodn? organizacj? może przynieść firmie wiele korzyści. Poł?czenie wiedzy i doświadczenia z młodości? i zaangażowaniem sprawia, że wielopokoleniowe zespoły radz? sobie bardzo dobrze, s? kreatywne i efektywne. Starsi pracownicy maj? zazwyczaj duże doświadczenie zawodowe i wysokie kwalifikacje, które mog? okazać się atrakcyjne dla pracodawcy. S? również bardziej lojalni, a odpowiednio zmotywowani, jako mentorzy lub szkoleniowcy mog? podzielić się z młodszymi pracownikami swoim doświadczeniem i wiedz?. Natomiast osoby młode lepiej orientuj? się w nowych technologiach, s? bardziej aktywne, pełne nowych pomysłów – twierdzi Andrzej Trela.  

Pracownicy z Ukrainy  

W zwi?zku z utrzymywaniem się rynku pracownika i wynikaj?cymi z tego trudnościami w pozyskaniu pracowników, firmy musiały rozpocz?ć poszukiwania kandydatów do pracy wśród obcokrajowców. Potwierdzaj? to statystyki. Z roku na rok rośnie liczba cudzoziemców, którzy otrzymuj? pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce. Według raportu przygotowanego przez Urz?d ds. Cudzoziemców, w 2016 roku wydano 58 699 pozwoleń na pracę dla cudzoziemców, w tym aż 42 334 przyznano obywatelom Ukrainy. W porównaniu z rokiem 2015 jest to ponad 50% wzrost liczby wydanych pozwoleń na pracę.Więcej na temat...2 Trend ten pokazuje, że Polska jest krajem atrakcyjnym pod względem wysokości zarobków oraz warunków pracy dla obcokrajowców, zwłaszcza z Ukrainy.  

Kandydaci z Europy Wschodniej s? cenieni i chętnie zatrudniani przez firmy w Polsce z kilku powodów. Po pierwsze, dzięki podobieństwu języka i kultury, szybciej adaptuj? się do nowych warunków. Już po kilku miesi?cach s? w stanie bez większych problemów porozumiewać się w języku polskim. S? bardzo zmotywowani i efektywni. Miejsce wykonywania pracy nie jest dla nich ważne.  

W dotarciu i legalnym zatrudnieniu obcokrajowców coraz częściej przedsiębiorców wspieraj? agencje zatrudnienia specjalizuj?ce się w rekrutacji pracowników zza granicy. Warto nawi?zać współpracę z doświadczon? firm?, znaj?c? specyfikę wschodniego rynku pracy i oczekiwania kandydatów.  

Firmy, dla których poszukiwania pracowników na Ukrainie realizuj? agencje zatrudnienia takie jak np. spółka Go West&Co, zmniejszaj? w ten sposób wysokie koszty legalizacji pobytu i pracy oraz administracji zatrudnionymi osobami – twierdzi Andrzej Trela Nie musz? również obawiać się konsekwencji zwi?zanych z niedopełnieniem formalności jak np. kar grzywny, które mog? być dla nich dużym obci?żeniem – dodaje ekspert.  

Elastyczne podejście  

Pracownicy maj? świadomość, że sytuacja na rynku pracy poprawiła się na ich korzyść. Nic więc dziwnego, że coraz częściej oczekuj? od pracodawców większej elastyczności w wyborze godzin pracy. Wymagania maj? zarówno osoby młode takie jak studenci czy matki, które chciałyby pracować w nietypowych godzinach, jak i osoby starsze np. emeryci, które chętnie podejmuj? pracę na część etatu. W zwi?zku z tym, elastyczny czas pracy jest postrzegany przez wielu kandydatów jako istotny benefit, a nawet jako kwestia decyduj?ca o wyborze pracodawcy. Organizacje o zhierarchizowanej strukturze, które nie zawsze akceptuj? tego typu model, chc?c przyci?gn?ć najlepszych pracowników, będ? z czasem zmuszone do zmiany podejścia. Coraz więcej firm zgadza się na ruchomy czas pracy, przychodzenie w ustalonych godzinach np. między 8:00 a 10:00. Niektóre organizacje kilka razy w miesi?cu umożliwiaj? swoim pracownikom pracę z domu. Nie można tu jednak mówić o całkowitej elastyczności, która zarezerwowana jest dla osób wykonuj?cych wolne zawody czyli programistów, informatyków, grafików. Ich praca nie wymaga obecności w biurze, ponieważ nie bior? udziału w konsultacjach, spotkaniach zespołu czy negocjacjach z klientami. Nie świadcz? usług wewnętrznych jak np. pracownicy działów finansowych b?dź HR, którzy obsługuj? inne departamenty i współpracuj? z zewnętrznymi firmami.  

W zwi?zku z umacniaj?cym się rynkiem pracownika, oprócz powyżej opisanych trendów, firmy musz? również zwracać uwagę na inne obszary takie jak employer branding, optymalizację procesów, wykorzystanie nowoczesnych technologii czy poszukiwanie nowych metod dotarcia do kandydatów. Dzięki obserwacji trendów i próbie prognozowania ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstw, firmy będ? mogły szybko i elastycznie dostosować swoj? strategię HR. W tym wszystkim coraz większ? rolę odgrywaj? firmy doradztwa personalnego, które specjalizuj? się w optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi oraz wsparciu procesów kadrowych i rekrutacyjnych.  

***

Grupa Kapitałowa LeasingTeam to największa w kraju grupa spółek doradztwa personalnego wył?cznie z polskim kapitałem, która od 13 lat wspiera swoimi innowacyjnymi rozwi?zaniami firmy i kandydatów. GK LeasingTeam realizuje strategiczne projekty z zakresu zarz?dzania zasobami ludzkimi dla polskich i globalnych koncernów, średniej wielkości przedsiębiorstw i organizacji publicznych. GK LeasingTeam specjalizuje się w rekrutacjach stałych, pracy tymczasowej, outsourcingu procesów i funkcji, outsourcingu kadry IT, optymalizacji zarz?dzania zasobami ludzkimi, w transgranicznym delegowaniu pracowników oraz rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej. GK LeasingTeam świadczy usługi na terenie Polski za pośrednictwem sieci oddziałów i przedstawicielstw oraz prowadzi działalność w Niemczech, Austrii i Norwegii. Miesięcznie oddelegowuje do pracy blisko 10 tysięcy pracowników.  

Więcej informacji na stronie: www.leasingteam.pl.  

LeasingTeam Group na LinkedIn

Kontakt dla dziennikarzy:  

Monika Jabłońska
Dyrektor Marketingu i Komunikacji
Tel.: +48 22 460 50 41
Kom.: +48 602  33 29 59
m.jablonska(@)leasingteam.pl  

Julita Włodarczyk–Ossowska
Starszy Specjalista ds. Komunikacji
Tel.: +48 22  460 50 28
Kom.: +48  602  33 27 09
j.wlodarczyk@leasingteam.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!