Analizy i badania

Rynek mleka wszedł w spadkową fazę cyklu

<p style="text-align: justify;">Od II poł. września br. obserwowany jest spadek cen produktów mlecznych na świecie. Tym samym zrealizował się nasz scenariusz przedstawiany w poprzednich AGROmapach, zgodnie z którym w III kw. br. światowy rynek mleka wejdzie w spadkową fazę cyklu.</p>

>

Spadek cen produktów mlecznych ma szeroki zakres, lecz najsilniej obniżaj? się ceny masła. Cena masła w UE w okresie od połowy września do końca listopada obniżyła się o 20,3%. Tak gwałtowny spadek stanowi wsparcie dla naszej hipotezy, zgodnie z któr? istotn? rolę w kształtowaniu cen masła w ostatnich kwartałach odegrał czynnik spekulacyjny. W efekcie obecnie obserwowane jest stopniowe zmniejszenie nierównowagi pomiędzy cenami tłuszczu mlecznego i białka.

Skup mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych (w UE, w Nowej Zelandii, USA, Australii oraz Argentynie) zwiększył się w październiku o 3,2% r/r wobec wzrostu o 2,2% w III kw. i 1,4% w II kw. Głównym źródłem zwiększenia dynamiki skupu mleka było jego wyższe tempo wzrostu w UE oraz w Nowej Zelandii. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach wzrost dynamiki skupu mleka będzie kontynuowany, wspierany przez obserwowan? w ostatnim roku odbudowę pogłowia bydła mlecznego wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych, ust?pienie niekorzystnych warunków pogodowych w Nowej Zelandii oraz efekty niskiej bazy sprzed roku.

Wolumen chińskiego importu produktów mlecznych w okresie od stycznia do października br. zwiększył się o 13,3% r/r wobec wzrostu o 23,2% w analogicznym okresie 2016 r. Dane wskazuj? tym samym na wyraźne zwiększenie tempa wzrostu chińskiego popytu na produkty mleczne w ostatnich miesi?cach po słabym pocz?tku roku. Mimo to dynamika chińskiego importu w 2017 r. jest wyraźnie niższa niż w 2016 r. Wzrost popytu utrzymuje się również wśród pozostałych znacz?cych importerów produktów mlecznych takich jak Rosja, Meksyk, Arabia Saudyjska oraz Algieria.

Uwzględniaj?c perspektywy sytuacji popytowo-podażowej na światowym rynku mleka uważamy, że pozostanie on w spadkowej fazie cyklu do II kw. 2019 r. Istotnym czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza jest przyszłość zapasów interwencyjnych odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) utrzymywanych przez Komisję Europejsk?, które stanowi? prawie 20% jego światowego rocznego eksportu. Uwolnienie zapasów interwencyjnych przez Komisję Europejsk? mogłoby doprowadzić do znacz?cego spadku cen produktów mlecznych. Czynnikiem ryzyka dla naszego scenariusza na światowym rynku mleka s? również warunki agrometeorologiczne wśród największych eksporterów produktów mlecznych na świecie. W efekcie, uwzględniaj?c nasz scenariusz dla światowego rynku mleka oraz krajowy wzorzec sezonowości prognozujemy, że na koniec 2017 r. cena skupu mleka w Polsce wyniesie ok. 155 zł/hl, a na koniec 2018 r. ok. 130 zł/hl.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!