Aktualności firm stowarzyszonych

Rynek LNG – najbliższe lata powinny sprzyjać kupującym. Trendy na globalnym rynku gazu skroplonego mogą być korzystne dla polskich firm

<p style="text-align: justify;"><strong>W wyniku oddania do użytku kolejnych terminali eksportowych, przede wszystkim w USA i Australii, ilość ta w ciągu najbliższych 20 lat powinna się jeszcze podwoić. Jednak o ile w ostatnich kilkudziesięciu latach na rynku LNG warunki dyktowali sprzedający surowiec, o tyle najbliższe lata powinny sprzyjać konsumentom gazu. Jak informuje raport „<a href="http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/energy-and-resources/articles/raport-rynek-lng-2016-na-swiecie.html">LNG at the crossroads: Identifying key drivers and questions for an industry in flux</a>”, przygotowany przez firmę doradczą Deloitte, nadpodaż gazu i szereg innych trendów powinny zmienić w najbliższych latach obraz globalnego rynku LNG. Prezentowane trendy powinny być także odczuwalne w Polsce.</strong></p>

>

LNG jest paliwem produkowanym z gazu ziemnego poprzez usuwanie zanieczyszczeń, a następnie zmianę stanu skupienia pod wpływem ciśnienia i bardzo niskiej temperatury – około minus 160 ?C. Po skropleniu gazu otrzymuje się czyste, bezbarwne i bezwonne paliwo, bez właściwości toksycznych i korozyjnych. Skroplony gaz ziemny ma objętość około 600 razy mniejsz? niż w stanie gazowym, co czyni go bardziej ekonomicznym w transporcie i magazynowaniu. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia LNG jest poddawany procesowi regazyfikacji, czyli ponownego przekształcenia.

Tylko w 2014 roku w obrocie znajdowało się ponad 241 milionów ton LNG. W tym roku będzie to już ponad 300 milionów ton, a w 2040 roku nawet około 700 milionów ton. „Rynek LNG jest dziś jednym z najprężniej rozwijaj?cych się rynków surowcowych na świecie. W ci?gu ostatnich dwóch dekad udział LNG w rynku gazu ziemnego wzrósł z 5 do 10 proc. Najlepiej wzrost ten obrazuje fakt, iż główny producent LNG, czyli Katar eksportuje obecnie więcej tego surowca niż wszystkie razem wzięte kraje w 1995 roku” – mówi  Marek Chlebus, szef Zespołu ds. Energii i Zasobów Naturalnych w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Eksperci Deloitte w swoim raporcie na temat globalnego rynku LNG przedstawiaj?  7 głównych trendów, które powinny zmieniać jego układ w najbliższych latach:

  1. Wolniejszy wzrost gospodarczy na świecie  – nadal słaby wzrost w Europie i hamowanie gospodarki w Chinach powinny ograniczać wzrost popytu na gaz na całym świecie.
  2. Wyższa efektywność energetyczna  – trend spadaj?cej energochłonność światowej gospodarki powinien się utrzymać, jako pochodna wysokich cen energii w ostatnich latach oraz trendów środowiskowych.  
  3. Nadpodaż mocy eksportowych  – podaż nowych mocy w Australii i USA ci?ży już i tak mocno nasyconemu rynkowi LNG, dlatego też tylko 1 na każdy z 20 planowanych terminali eksportowych ma szanse na powstanie. Oczywiście największe szanse na pojawienie się maj? terminale z najniższymi kosztami, bliskimi rynkami zbytu i z podpisanymi umowami długoterminowymi z odbiorcami.
  4. Spadaj?ce koszty transportu  – poszerzenie kanału Panamskiego, nowe formuły kontraktów oraz duża ilość oddawanych do użytku transportuj?cych LNG metanowców powinny wpłyn?ć na dalszy spadek kosztów transportu LNG.
  5. Otwarcie nowych rynków  – dalszy wzrost handlu, szczególnie na rynkach na których do tej pory LNG był nieobecny, będzie wymagał budowy wielu nowych instalacji do regazyfikacji. Nowe terminale do regazyfikacji otwierane s? właśnie lub będ? wkrótce oddane do użytku m.in. w Polsce, Egipcie, Jordanii, Pakistanie i na Litwie.
  6. Nowi odbiorcy końcowi  – LNG powinien stawać się alternatywnym paliwem dla statków, poci?gów, samochodów ciężarowych, jak i źródłem energii elektrycznej dla małych, oddalonych od dużych źródeł wytwórczych, sieci elektroenergetycznych.
  7. Rosn?ca płynność rynku  – rosn?ce obroty gazem, nowe terminale, nowe pływaj?ce jednostki do skraplania i regazyfikacji LNG powinny sprzyjać rosn?cej płynności rynku LNG, powstaniu giełdowych benchmarków dla cen oraz rozbudowie rynku spotowego.

Z polskiej perspektywy zmiany na globalnym rynku LNG daj? nadzieję  wielu dużym polskim konsumentom gazu na możliwość sprowadzenia taniego surowca, w elastycznej dla nich formule kontraktowej. Rynek dostaw spotowych do terminalu LNG w Świnoujściu ma pole do rozwoju głównie dzięki temu, że ok. 70% mocy terminalu pozostaje cały czas niezagospodarowane żadn? długoterminow? umow?. Bior?c pod uwagę rosn?c? globaln? nadpodaż LNG oraz jego coraz niższe ceny, gaz z terminalu w Świnoujściu dla części firm może być również znakomit? kart? przetargowa do renegocjacji starych umów lub uzyskania lepszych warunków w nowych umowach na dostawy paliwa gazowego.

W dłuższym okresie, po zakończeniu rozbudowy interkonektorów gazowych z s?siednimi krajami, gaz ze Świnoujścia może popłyn?ć także poza granice Polski. Dla czeskich czy też ukraińskich spółek, podobnie jak dla Polski, LNG może być bardzo dobr? alternatyw? dla gazu z Rosji. To właśnie pojawienie się nowych klientów, jak i prezentowane powyżej trendy na globalnym rynku LNG mog? wpłyn?ć na przyspieszenie decyzji o rozbudowie terminalu w Świnoujściu o kolejne 2,5 mld m3.” – wyjaśnia  Paweł Kordala  Associate w Zespole ds. Energii i Zasobów Naturalnych, Dział Doradztwa Finansowego, Deloitte.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!