Analizy i badania

Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów

<p style="text-align: justify;"><strong>Warszawa, 28 maja 2015. </strong>–<strong> Do 2020 r. Polska ma do wykorzystania z unijnej polityki spójności 82,5 mld euro, na które niezbędne będzie pozyskanie przez polskie przedsiębiorstwa i samorządy ogromnych kwot na sfinansowanie wkładu własnego. Do tych celów idealnie nadaje się rynek kapitałowy – to jeden z wniosków z raportu „<em>Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów</em>” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Eksperci PwC szacują, że ponad 900 polskich dużych przedsiębiorstw ma potencjał wejścia na giełdę.</strong></p>

>

  • Ponad 900 dużych polskich przedsiębiorstw ma potencjał wejścia na giełdę.
  • 82,5 mld euro ma Polska do wykorzystania do 2020 r. z unijnej polityki spójności. Rynek kapitałowy może być odpowiednim narzędziem dla przedsiębiorstw i samorz?dów do sfinansowania koniecznego wkładu własnego.
  • 87% przedsiębiorstw finansuj?cych się poprzez emisję akcji i debiut na giełdzie, miało skonsolidowane roczne przychody ze sprzedaży mniejsze niż 150 mln zł, a 56% mniejsze niż 15 mln zł. Z kolei na rynku Catalyst 66% emisji obligacji miało wartość mniejsz? niż 30 mln zł. Potwierdza to, że rynek kapitałowy umożliwia finansowanie zarówno dużych, jak i małych przedsięwzięć.
  • 69 mld zł to poziom zadłużenia samorz?dów terytorialnych na koniec 2013 r. Zaledwie 4% miało formę obligacji komunalnych notowanych na rynku Catalyst. Wraz z coraz większ? świadomości? możliwości oferowanych przez rynek kapitałowy, należy spodziewać się, że w nadchodz?cych latach udział ten istotnie wzrośnie, wzorem wielu innych krajów.
  • Spółki notowane na Głównym Rynku GPW zatrudniaj? 776 tys. osób, a wielkość ich ł?cznych przychodów to 536 mld zł.
  • Spółki giełdowe odpowiadaj? też za 23% ł?cznej wartości inwestycji zrealizowanych przez sektor przedsiębiorstw w skali kraju.
  • Przedsiębiorstwa obecne na rynku kapitałowego przyczyniaj? się do większej intensywności prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej. Średnio 4,7% wynosi relacja nakładów na działalność badawczo-rozwojow? do PKB w pięciu województwach, w których udział przychodów spółek giełdowych w całkowitych przychodach wszystkich firm jest najwyższy. W kolejnych 5 województwach relacja ta wynosi już tylko 1,4%, w pozostałych – zaledwie 0,3%.

W minionym dwudziestopięcioleciu już ponad tysi?c polskich przedsiębiorstw pozyskało finansowanie poprzez giełdę emituj?c akcje lub obligacje. W rezultacie, rynek kapitałowy jest dziś silnie obecny w   każdym regionie Polski. Jednocześnie nie ulega w?tpliwości, że w obliczu nowych wyzwań, w   kolejnych latach jego rola w finansowaniu rozwoju naszej gospodarki powinna wzrosn?ć jeszcze bardziej” – twierdzi Jacek Socha, wiceprezes i partner w dziale doradztwa biznesowego PwC.

Sukces gospodarczy Polski nie byłby możliwy bez dynamicznie rozwijaj?cego się rynku kapitałowego. Dzięki temu warszawska giełda w ci?gu blisko 25 lat stała się jedn? z największych w naszej części Europy. Gama instrumentów oferowanych przez GPW daje duże możliwości pozyskania kapitału. Jeśli dodamy do tego doświadczenia i propozycje naszych Partnerów, to otrzymamy ofertę atrakcyjn? dla różnej wielkości firm i samorz?dów. W ramach projektu „Kapitał dla rozwoju” chcemy dać im szansę zapoznania się z możliwościami, jakie oferuje polski rynek kapitałowy” – mówi Paweł Tamborski, prezes zarz?du Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Projekt „Kapitał dla rozwoju”

Projekt „Kapitał dla rozwoju” organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy z Marszałkami Województw, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Bankiem PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego i Polskimi Inwestycjami Rozwojowymi to cykl 16 spotkań regionalnych dotycz?cych finansowania rozwoju firm i samorz?dów ze środków unijnych przy wsparciu rynku kapitałowego i innych form dofinansowania. Projekt jest realizowany od maja do listopada 2015 r. w największych miastach Polski, pod patronatem Ministerstwa Skarbu Państwa i Pracodawców RP.

Podczas spotkań uczestnicy dowiedz? się m.in. jak skutecznie pozyskać dotacje w nowej perspektywie unijnej 2014-2020 oraz jak firmy i samorz?dy mog? zdobyć środki na rozwój poprzez rynek kapitałowy.

Raport PwC „Rynek kapitałowy jako narzędzie finansowania rozwoju polskich regionów” został przygotowany na potrzeby projektu „Kapitał dla rozwoju”.

Szczegółowe informacje na temat projektu wraz z programami spotkań w poszczególnych miastach wojewódzkich s? dostępne na stronie www.gpw.pl/kdr.    

***

Informacje o PwC

PwC współtworzy ze swoimi klientami poszukiwan? przez nich wartość biznesow?. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 195 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Kontakt:

Filip Gorczyca
Wicedyrektor
w zespole ds. rynków kapitałowych
Tel. 502  184 172

filip.gorczyca(@)pl.pwc.com

Jakub Kurasz
Dyrektor, lider ds. komunikacji
Tel. 601  289  381
jakub.kurasz(@)pl.pwc.com

Michał Gołębiewski
Młodszy menedżer ds. PR
Tel. 519  504  245
michal.golebiewski(@)pl.pwc.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!