Analizy i badania

Rynek FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej jest wart 2,2 mld euro

<p style="text-align: justify;">Jedną z najszybciej rozwijających się branż technologicznych na świecie jest FinTech, czyli firmy dostarczające rozwiązania technologiczne wspierające usługi finansowe. Prognozowany jest globalny wzrost inwestycji w firmy należące do tego sektora nawet o 55 proc. rocznie do 2020 roku, gdy jego poziom może przekroczyć 130 mld euro. Jednym z największych rynków w tej branży jest Wielka Brytania. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte, autorów „CEE FinTech Report”, przygotowanego dla brytyjskiego Departamentu ds. Miedzynarodowego Handlu i Inwestycji, ze względu na popyt wewnętrzny interesującym regionem dla rozwoju spółek FinTech jest również Europa Środkowo-Wschodnia, w tym Polska. Obecnie rynek FinTech w naszej części kontynentu wart jest około 2,2 mld euro, z czego prawie 860 mln euro przypada na Polskę. Rozwój tego rynku w naszym kraju w dużej mierze zależny będzie od działań banków – w szczególności umiejętności współpracy z firmami z sektora FinTech oraz skutecznego propagowania innowacyjnych rozwiązań wśród klientów.</p>

>

Globalny rynek inwestycji w FinTech szacowany jest na ponad 19 mld dolarów (ponad 15 mld euro). Jednym z najszybciej rosn?cych rynków jest Wielka Brytania, gdzie roczna wartość przychodów osi?ganych przez spółki z tego sektora szacowana jest na 26 mld euro.  „Start-upy FinTech w krótkim czasie potrafi? pozyskać znaczne środki od inwestorów, a nawet uzyskać status jednorożców, czyli młodych firm, które s? wyceniane na co najmniej miliard dolarów. W 2014 roku w rankingu Finovate status ten otrzymało jedenaście spółek z tej branży, rok później było to już 46 firm, a kolejnych 37 aspiruje do tego miana”  – wyjaśnia  Daniel Martyniuk, Dyrektor w Deloitte Digital.

W 106-milionowej Europie Środkowo-Wschodniej aż 75 proc. osób ma dostęp do Internetu, a 55 proc. posiada smartfona. Między innymi dlatego, zdaniem ekspertów, region ten ma znacz?cy potencjał rozwoju rynku FinTech, dla którego kluczowa jest nie tylko podaż innowacji, ale również ich szybka adopcja wśród klientów. Aktywa instytucji finansowych przekładaj?ce się na wielkość potencjalnego popytu na usługi FinTech wynosz? w  Europie Środkowo-Wschodniej prawie 2 biliony euro (bankowość) i  45 mld euro (ubezpieczenia), jednak wartości w poszczególnych krajach s? zróżnicowane.  „Widzimy korelację pomiędzy wielkości? sektora finansowego, a rozwojem rynku FinTech, dla którego sektor finansowy stanowi trzon popytu. Dlatego największym potencjałem w zakresie wzrostu branży FinTech charakteryzuj? się: Austria, Polska i Czechy. Wartość aktywów bankowych w Polsce wynosi niespełna 360 mld euro, w Czechach prawie 195 mld euro. Z kolei w Austrii jest to ponad bilion euro”  – mówi  Daniel Martyniuk.

Pod terminem FinTech, który oznacza rozwi?zania informatyczne dla sektora finansowego oraz dla klientów tego sektora, dostarczane zarówno przez podmioty o ugruntowanej pozycji na rynku, jak i nowe firmy, kryje się według ekspertów Deloitte osiem podsegmentów. S? to rozwi?zania dla bankowości, ubezpieczeń, zarz?dzania aktywami i rynków kapitałowych, pozyskiwanie kapitału i finanse osobiste, płatności, dane i analityka, cyberbezpieczeństwo oraz pozostałe technologie. Trzy pierwsze, czyli rozwi?zania dla bankowości, ubezpieczeń oraz rynków kapitałowych zaliczaj? się do tradycyjnych technologii finansowych, a pozostałe to wschodz?ce technologie.  „FinTech w Europie Środkowo-Wschodniej generuje 2,2 mld euro przychodów rocznie, z czego niespełna 40 proc., czyli 856 mln euro przypada na rynek polski. Wci?ż daleko nam jednak do globalnych liderów innowacyjności w obszarze technologii dla finansów, czyli na przykład Wielkiej Brytanii, gdzie FinTech jest rynkiem około dwunastokrotnie większym”  – mówi  Agnieszka Śpionek, Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu Deloitte.

Eksperci Deloitte przeanalizowali ponad 480 firm działaj?cych w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym ponad 100 w Polsce, by zarysować najważniejsze trendy. Najszybszy rozwój sektora w Europie Środkowo -Wschodniej obserwowany jest w segmentach: technologii dla bankowości, płatności oraz pozyskiwania kapitału i zarz?dzania finansami. W  przypadku bankowości s? to przede wszystkim inwestycje w  rozwi?zania dotycz?ce bankowości cyfrowej. W branży ubezpieczeniowej współpraca z FinTech koncentruje się przede wszystkim na digitalizacji i  rozwi?zaniach telematycznych, a w zarz?dzaniu aktywami s? to narzędzia analityczne wspomagaj?ce proces podejmowania decyzji inwestycyjnych przez klientów indywidualnych.

Polska wyróżnia się w regionie duż? innowacyjności? w obszarze bankowości. Coraz więcej Polaków korzysta z usług finansowych za pośrednictwem kanałów cyfrowych oraz płatności bezstykowych. Nowe metody transferu środków s? przyjmowane przez klientów szybko i bez obaw, w  tym często dzięki promowaniu rozwi?zań przez banki.  „Polskie banki zajmuj? wiod?c? pozycję na rynku Europy Środkowo-Wschodniej pod względem innowacji. Najważniejsi gracze rynkowi śledz? najnowsze trendy na rynku technologii cyfrowych, zapewniaj?c wysokiej jakości doświadczenie użytkownikom, dzięki zastosowaniu zaawansowanych funkcjonalności”  – dodaje  Agnieszka Śpionek  z Deloitte.

Jednak zdecydowana większość rozwi?zań dla banków tworzona jest we własnym zakresie lub udostępniana przez dużych dostawców IT na indywidualne zamówienie. Polskie banki wchodz? na rynek płatności dzięki wspólnym inicjatywom, takim jak m-płatności (Blik). Obserwowany jest również szybki rozwój pożyczek online (w tym platform typu peer-to-peer), gdzie rozwi?zania FinTech stosowane s? na duż? skalę. Z kolei cyberbezpieczeństwo i  analityka danych to obszary istotne dla sektora finansowego, jednak ostrożnie czynione s? inwestycje w  przełomowe innowacje w tym zakresie.  „Rozwój rynku FinTech w Polsce w dużej mierze zależny będzie od działań samych banków. Chodzi w szczególności o  umiejętność współpracy ze spółkami technologicznymi oraz propagowania innowacyjnych rozwi?zań wśród klientów instytucji bankowych. W całym regionie ważny jest również znaczny popyt wewnętrzny, relatywnie łagodne regulacje oraz otwarcie na działalność start-upów” – podsumowuje  Daniel Martyniuk.  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!