Analizy i badania

Rynek europejskiej piłki nożnej jest już wart ponad 22 mld euro

<p style="text-align: justify;"><strong>Piłka nożna niezmiennie przyciąga zarówno kibiców, jak i pieniądze. W sezonie 2014/2015 przychody europejskiego rynku futbolowego przekroczyły 22 mld euro. Na dobrą kondycję piłkarskiego biznesu wpływają przede wszystkim wyniki europejskich lig z „wielkiej piątki” (Bundesliga, La Liga, Ligue 1, Premier League i Serie A), w tym w szczególności angielskiej ligi, która umocniła się na pozycji lidera pod względem osiąganych przychodów. To główne wnioski 25. edycji raportu „<a href="http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/uk/Documents/sports-business-group/deloitte-uk-annual-review-of-football-finance-2016.pdf">Annual Review of Football Finance</a>” przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.</strong></p>

>

Rok wcześniej wartość europejskiego rynku piłki nożnej wynosiła ponad 20 mld euro. Obecnie jest to ponad 22 mld euro. W 54 proc. na wynik ten wpłynęły przychody najlepszych lig z Anglii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Francji. „Kolejny rok wzrostów czterech z czołowych europejskich lig jest dowodem na to, że nadawcy i sponsorzy chc? być zwi?zani z elitarnymi klubami piłkarskimi ze względu na ich globalny zasięg i masowe dotarcie” – mówi  Dan Jones, Partner, Lider Sports Business Group, Deloitte UK. Ekspert Deloitte uważa, że dalszy wzrost jest nieunikniony. „Nowe umowy dotycz?ce sprzedaży praw do transmisji TV, które w ligach wielkiej pi?tki wystartuj? w ci?gu najbliższych dwóch sezonów wpłyn? na to, że w sezonie 2016/2017 przychody europejskiego rynku piłki nożnej mog? sięgn?ć 25 mld euro”.

Wzrost przychodów o 3 proc. (o 88 mln funtów) spowodował, że Premier League, której ł?czne przychody osi?gnęły poziom 4,4 mld euro (3,3 mld funtów), jeszcze wyraźniej zaznaczyła sw? dominuj?c? pozycję wśród najbogatszych lig na świecie. Wynik ten jest lepszy o ponad 2 mld euro od następnej w kolejności Bundesligi. Premier League prowadzi również we wszystkich trzech kategoriach przychodów: komercyjnych, praw do transmisji oraz sprzedaży biletów. Do tej pory pod względem przychodów komercyjnych liderem była liga z Niemiec.

W kolejnym, dziewi?tym już roku stałych wzrostów, niemiecka Bundesliga znalazła się na pozycji numer dwa na liście największych lig Europy pod względem generowanych przychodów, osi?gaj?c ł?czny wzrost wpływów o 5 proc. (117 mln euro) do poziomu 2,4 mld euro. Wzrost ten jest przede wszystkim zasług? zwiększonych przychodów ze sponsoringu i umów komercyjnych, które stanowi? 48 proc. ł?cznych przychodów Bundesligi.

Ł?czne przychody wszystkich klubów La Liga wzrosły o 6 proc. (120 mln euro) do poziomu 2,1 mld euro. Hiszpańska liga zanotowała rekordowe wzrosty we wszystkich trzech kategoriach przychodów. Szacuje się, że rosn?ce wpływy ze sprzedaży praw do transmisji La Ligi mog? spowodować, że w raporcie podsumowuj?cym sezon 2015/2016 wyprzedzi ona Bundesligę.

Pięcioprocentowy wzrost (92 mln euro) przychodów włoskiej Serie A do poziomu 1,8 mld euro nie do końca odzwierciedla sytuację finansow? tamtejszych klubów. Sześć z nich, osi?gaj?cych największe przychody, zanotowały ich wzrost w wysokości 6 mln euro, co stanowi jedynie 7 proc. ogólnego wzrostu. Dla porównania pozostałe 14 klubów Serie A zanotowały wzrost w wysokości 86 mln euro.

W sezonie 2014/15 ł?czne przychody Ligue 1 zmniejszyły się natomiast o 5 proc. (o 80 mln euro) do 1,4 mld euro. Wpływ na ten stan rzeczy miało przede wszystkim zmniejszenie przychodów ze sponsoringu klubu AS Monaco aż o 124 mln euro. Zwiększyły się za to przychody Ligue 1 ze sprzedaży w dniu meczu. Wzrosły one o 15 proc. (o 21 mln euro). Ma to zwi?zek z przygotowywaniem i modernizacj? francuskich stadionów do rozpoczynaj?cych się za kilka dni Mistrzostw Europy w piłce nożnej UEFA Euro 2016, co skutkowało wzrostem średniej dziennej frekwencji w dniu meczu do 22 329 osób. Jest to najwyższy wynik od ponad dekady.

Wydatki na wynagrodzenia w sezonie 2014/2015 w pięciu czołowych ligach europejskich wzrosły o 10 proc. do sumy 7,4 mld euro. Z wyj?tkiem Serie A pozostałe ligi z „wielkiej pi?tki” ogłosiły zalecany przez UEFA współczynnik wypłacanych wynagrodzeń do przychodów niższy niż 70 proc. (Bundesliga: 52 proc., Premier League: 61 proc., La Liga: 63 proc., Ligue 1: 67 proc., Serie A: 72 proc.).

Zysk operacyjny Premier League w wysokości 718 mln euro (546 mln funtów) uzyskany w sezonie 2014/15 nie był co prawda tak rekordowy jak ten uzyskany rok wcześniej (739 mln euro; 618 mln funtów), ale i tak był ponad dwa razy wyższy niż ten osi?gnięty przez kluby Bundesligi (316 mln euro). Kluby La Ligi również osi?gnęły zysk operacyjny w wysokości 264 mln euro. Z kolei Serie A i Ligue 1 zanotowały stratę operacyjn? w wysokości odpowiednio 133 i 35 mln euro. „Bior?c pod uwagę nowe umowy sprzedaży praw do transmisji największych pięciu piłkarskich lig europejskich, które maj? zacz?ć obowi?zywać do sezonu 2016/2017 oraz rosn?cy poziom wdrażania przepisów maj?cych na celu osi?gnięcie finansowej równowagi, wszystkie one s? na dobrej drodze ku rentowności” – mówi Adam Bull, Senior Consultant, Sports Business Group, Deloitte UK.

Inne kluczowe wnioski z rocznego przegl?du finansów piłkarskich:

  • Przychody ze sprzedaży praw do transmisji pięciu największych lig europejskich wzrosły o 8 proc. (o 406 mln euro) do wartości 5,8 mld euro. Kategoria ta stanowi 48 proc. wszystkich przychodów osi?ganych przez „wielk? pi?tkę”,  
  • Przychody z umów sponsorskich i innych źródeł komercyjnych wzrosły o 5 proc. do poziomu 4,2 mld euro, co stanowi drugi pod względem wartości element ł?cznych przychodów (35 proc),
  • Przychody ze sprzedaży biletów na mecze całej „wielkiej pi?tki” lig w roku 2014/15 wzrosły o 8 proc. i wyniosły 2,1 mld euro,
  • Średnio 89 proc. dodatkowych przychodów wygenerowanych przez „wielk? pi?tkę” w sezonie 2014/2015 wydano na płace,  
  • Dzięki niewielkiemu wzrostowi ogl?dalności Bundesliga odnotowała rekordow? średni? liczbę widzów w Europie wynosz?c? prawie 42,7 tys. na mecz oraz frekwencję około 90 proc. na stadion. Jednak nie była to frekwencja tak wysoka, jak na stadionach Premier League, gdzie wyniosła ona 96 proc. (średnia frekwencja wynosz?ca około 36 200 widzów na mecz). 14 na 20 angielskich klubów osi?gnęło frekwencję sięgaj?c? ponad 95 proc. na stadion,
  • W sezonie 2014/15 w La Liga średnia frekwencja wzrosła do ponad 25 700 widzów. W Ligue 1 już trzeci rok z rzędu średnia frekwencja wzrosła do ponad 22 300 widzów, wyprzedzaj?c Serie A, gdzie wyniosła ona 21 600 widzów. Jest to najlepszy wynik francuskiej ligi od sezonu 2006/2007,
  • Na finanse lig spoza „wielkiej pi?tki”, konkuruj?cych w rozgrywkach ligowych UEFA, wpływ maj? wyniki osi?gane przez należ?ce do nich kluby w tychże rozgrywkach,  
  • Ł?czne przychody rosyjskiej pierwszej ligi piłki nożnej w wysokości 803 mln euro sprawiły, że w sezonie 2014/2015 zajęła ona szóste miejsce spośród europejskich lig.

Aby umożliwić porównanie wyników, wszystkie dane za sezon 2014/2015 zostały przeliczone po kursie z dnia 30 czerwca 2015 r. (1 GBP = 1,3145 EUR).

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!