Aktualności firm stowarzyszonych

Rusza druga edycja programu GEKON

<p style="text-align: justify;">W ramach programu GEKON firma może uzyskać od 0,5 mln do 10 mln PLN bezzwrotnej dotacji na planowane prace badawczo-rozwojowe. GEKON czyli Generator Koncepcji Ekologicznych powstał z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu wspierania projektów badawczych i wdrożeniowych dotyczących innowacyjnych technologii proekologicznych. Nabór wniosków na prace badawczo – rozwojowe rozpocznie się 9 sierpnia i potrwa do 8 września 2014 r.</p>

>

W ramach rozpoczynaj?cej się właśnie drugiej edycji programu pula środków dostępnych na potrzeby prac badawczo – rozwojowych wynosi 36 mln PLN, a dodatkowe 160 mln PLN bezzwrotnej dotacji przewidziano na wdrożenia nowych rozwi?zań. Program przeznaczony jest zarówno dla dużych przedsiębiorców, jak i firm z sektora MSP.

„Atrakcyjność programu GEKON polega na tym, że wspiera on nie tylko prace badawcze, ale pomaga również wdrożyć opracowane rozwi?zania – mówi Beata Tylman, dyrektor Zespołu Pomocy Publicznej w PwC. – Co ciekawe, w ramach GEKONa szanse na dotacje maj? nie tylko firmy działaj?ce w branży ochrony środowiska, ale również np. firmy produkcyjne, które maj? pomysł na wdrożenie innowacji pozwalaj?cej na osi?gnięcie wymiernego efektu ekologicznego”.

W pierwszej edycji konkursu wpłynęło 366 wniosków, a dofinansowanie na ł?czn? kwotę 77 mln PLN otrzymały 24 projekty. Wśród wybranych inicjatyw znalazły się m. in. projekt inteligentnego systemu sterowania oświetleniem ulicznym, czy inteligentne gniazdo energetyczne, wykorzystuj?ce innowacyjne technologie pozyskiwania i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Podobnie jak w pierwszej edycji, także i teraz konkurs został podzielony na dwa etapy: (1) badawczo-rozwojowy oraz (2) wdrożeniowy. W pierwszej fazie przedsiębiorcy mog? składać wnioski o dofinansowanie planowanych prac badawczo-rozwojowych w jednym z pięciu obszarów m.in. efektywność energetyczna i magazynowanie energii czy nowatorskie metody otrzymywania paliw, energii i materiałów z odpadów oraz recyklingu odpadów.

Następnie, po ukończeniu prac badawczo-rozwojowych można ubiegać się o dofinansowanie wdrożenia opracowanego rozwi?zania i uzyskać nawet do 20 mln PLN bezzwrotnej dotacji z puli 160 mln PLN (kwota ta przeznaczona jest na dwie rundy: pierwsz? z poprzedniego roku i obecn?). W części dotycz?cej wdrożeń decyduje kolejność zgłoszeń następuj?cych sukcesywnie po skończeniu badań, gdy wyniki s? gotowe do wdrożenia.

„W porównaniu do pierwszej edycji konkursu uproszczono proces składania wniosków. Po pierwsze, zlikwidowano etap wniosków wstępnych, który stanowił formę preselekcji przed faz? badawcz? i wymagał przygotowania odrębnej dokumentacji. W efekcie w obecnym konkursie można ubiegać się już bezpośrednio o dofinansowanie fazy B+R. Po drugie, zrezygnowano ze znanego z pierwszej edycji panelu ekspertów, a to oznacza że teraz decyduj?ca jest ocena wniosku dokonana przez 3 niezależnych ekspertów. Bez większych zmian pozostały jednak kryteria oceny, które podobnie jak wcześniej dotycz? m.in. innowacyjności rozwi?zania, zwi?zanego z nim efektu ekologicznego czy też dorobku i zasobów wnioskodawcy” – podkreśla Beata Tylman.

W konkursie mog? brać udział zarówno firmy startuj?ce samodzielnie, jak i grupy przedsiębiorstw oraz konsorcja składaj?ce się z przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. W takim przypadku jednak, wymagane jest aby to firma pełniła rolę lidera konsorcjum.

„Konkurs zapewne będzie cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze względu na atrakcyjne warunki, jak i szerokie spektrum potencjalnych beneficjentów. Pamiętajmy także, że jesteśmy obecnie w okresie przejściowym pomiędzy star? a now? perspektyw? finansow?, a tym samym GEKON to jedna z niewielu szans na pozyskanie bezzwrotnej dotacji na przedsięwzięcia w 2014 roku – dodaje Beata Tylman.

Informacje o PwC

PwC to firma działaj?ca w 158 krajach, zatrudniaj?ca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Wzrost gospodarczy na 5

Oczekujemy, że PKB w Polsce wzrośnie w 2021 r. o 5,3% r/r wobec spadku o 2,7% w 2020 r., a w 2022 r. zwiększy się o 4,9% (por. MAKROmapa z...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!