Analizy i badania

RPP zaakceptuje ujemne realne stopy procentowe

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem grudniowym. </p>

>

RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczn?”. W ocenie Rady dynamika PKB w IV kw. ub. r. ukształtowała się prawdopodobnie na obniżonym poziomie, jednak w jej ocenie "miesięczne dane sygnalizuj? pewn? poprawę aktywności gospodarczej w ostatnim okresie”. Rada wyraziła pogl?d, że spadek inwestycji w IV kw. – podobnie jak w III kw. – był spowodowany "w dużej mierze przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE”. Ponadto, Rada podkreśliła, iż do wzrostu dynamiki cen w Polsce przyczyniaj? się głównie czynniki pozostaj?ce poza bezpośrednim wpływem krajowej polityki pieniężnej. Sygnalizuje to, że oczekiwany przez nas silny wzrost inflacji w najbliższych miesi?cach (por. MAKROmapa z 12.12.2016) nie będzie dla Rady argumentem na rzecz zaostrzenia polityki monetarnej.

Nie ma powodów do zmian stóp procentowych w 2017 r.

Podczas konferencji prasowej prezes NBP Adam Glapiński wyraził pogl?d, że obecny kryzys parlamentarny w Polsce nie będzie miał istotnego wpływu na sytuację gospodarcz?. Jego zdaniem "wpływ polityków na inwestycje jest żaden”. Podtrzymał on swoj? ocen?, zgodnie z któr? w 2017 r. można oczekiwać wyraźnego wzrostu inwestycji w zwi?zku ze zwiększon? absorpcj? środków unijnych. Oczekuje on, że w 2017 r. inflacja "dotknie” dolnej granicy (1,5%) dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego RPP (2,5%), jednak cel ten nie zostanie osi?gnięty. Jego zdaniem mimo spodziewanego znacz?cego wzrostu inflacji nie ma powodów do zmian stóp procentowych w 2017 r. Oznacza to, że RPP będzie akceptować zerowe lub lekko ujemne realne stopy procentowe przez dłuższy czas.

Tapering w strefie euro otworzy drzwi do podwyżki stóp w Polsce  

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego stanowi? wsparcie dla naszej średnioterminowej prognozy stóp NBP (por. MAKROmapa z 12.12.2016). Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym ze względu na inflację kształtuj?c? się blisko celu oraz oczekiwane przez nas umiarkowanie silne tempo wzrostu gospodarczego Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w czerwcu 2018 r. i podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2018 r. Scenariusz ten jest zgodny z naszymi oczekiwaniami dotycz?cymi kształtu polityki monetarnej EBC. Prognozujemy, że pocz?wszy od kwietnia 2018 r. realizowany przez EBC program skupu aktywów będzie stopniowo wygaszany (tzw. tapering), co doprowadzi do jego zakończenia w grudniu 2018 r. W efekcie, zaostrzenie polityki monetarnej w Polsce w czerwcu 2018 r. nie przyczyni się do gwałtownego umocnienia kursu złotego.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!