Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie

RPP utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 6,75%). Decyzja Rady była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Nie stanowi ona również zaskoczenia w świetle wypowiedzi prezesa NBP i niektórych członków RPP sygnalizujących ich niechęć do zaostrzenia polityki pieniężnej, mimo uporczywie wysokiej inflacji.

 

RPP oczekuje spadku inflacji wraz z wygasaniem szoków podażowych i osłabieniem aktywności gospodarczej

 

W komunikacie po posiedzeniu Rada zwróciła uwagę na spadek inflacji w marcu, niemniej ponownie odnotowała, że w kierunku jej wzrostu wciąż oddziałuje „przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw”. Podkreślone zostało jednak, że od kilku miesięcy obniżają się ceny surowców oraz spada dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu, co w połączeniu z osłabieniem aktywności gospodarczej „będzie (…) oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach”. Podobnie jak w marcu Rada uznała, że „ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo”. Rada ponownie zadeklarowała, że jej „dalsze decyzje będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej”.

 

Rada akceptuje długotrwale podwyższoną inflację

Rada podtrzymała swoją dotychczasową ocenę, zgodnie z którą „dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP”. Uwzględniając jednak wyniki marcowej projekcji NBP wskazujące na długotrwałe (i znacznie przekraczające horyzont oddziaływania polityki pieniężnej) utrzymywanie się inflacji znacząco powyżej celu NBP (por. MAKROpuls z 08.03.2023) sygnalizuje to, że wysoka inflacja ma dla Rady nadal znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej jest niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. Podtrzymujemy naszą ocenę, że prawdopodobieństwo powrotu przez Radę do podwyżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach pozostaje niskie. Nadal uważamy, że zasygnalizowanie przez Radę końca cyklu podwyżek, znajdujące odzwierciedlenie w zmianie tonacji komunikatu po posiedzeniu i wypowiedziach prezesa NBP, może nastąpić już w II kw. br. i będzie zdeterminowane przez tempo spadku inflacji w dwóch najbliższych miesiącach.

 

Stopy procentowe bez zmian do końca 2023 r.

Podtrzymujemy prognozę, zgodnie z którą do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie. Jest to spójne z naszym scenariuszem zakładającym, że w lutym br. inflacja osiągnęła swoje maksimum lokalne i w kolejnych miesiącach będzie kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym osiągając 7,0% r/r w grudniu br. (por. MAKROmapa z 20.03.2023). Więcej światła na krótkookresowe perspektywy stóp procentowych rzuci zaplanowana na jutro konferencja prezesa NBP.

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

 

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!