Analizy i badania

RPP: spadek cen ropy będzie ograniczał proinflacyjny wpływ wzrostu cen energii elektrycznej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. Rada podkreśliła również, że "<em>bieżące informacje wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB</em>”.</p>

>

W ocenie Rady "w 2019 r. inflacja może być podwyższona przez wzrost cen energii”, jednak "skalę wzrostu cen energii w 2019 r. będzie prawdopodobnie ograniczał obserwowany w ostatnich miesi?cach spadek cen ropy naftowej”. Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z któr? "w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.”

Prezes NBP: wniosek o podwyżkę stóp procentowych był "egzotyczny”

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński podtrzymał ocenę dotycz?c? perspektyw stóp procentowych. Nie widzi on obecnie powodu, żeby były one podniesione w 2019 r., a w jego ocenie "jest prawdopodobieństwo,  że nie będ? rosły w 2020 r.”. Podkreślił on, że mimo spodziewanego przyspieszenia wzrostu cen inflacja pozostanie "bardzo niska”. W tym kontekście prezes NBP uznał złożony na listopadowym posiedzeniu RPP wniosek o podwyżkę stóp procentowych jako "egzotyczny”. Zdaniem prezesa NBP dodatkowymi argumentami na rzecz utrzymania stabilnych stóp procentowych s? obserwowane w ostatnich miesi?cach zaskakuj?ce spadki cen ropy naftowej i cen niektórych surowców rolnych, a także pogorszenie koniunktury w gospodarce niemieckiej, oddziałuj?ce w kierunku spowolnienia wzrostu gospodarczego i ograniczenia presji inflacyjnej w Polsce. Pogl?d o potrzebie utrzymania stabilnych stóp procentowych w 2019 r. podzielił obecny na konferencji członek RPP R. Sura.

Obecna na konferencji członkini RPP G. Ancyparowicz zasygnalizowała, że zarówno wzrost gospodarczy, jak i inflacja w 2019 r. mog? być wyższe niż przewidywała listopadowa projekcja inflacji. Wśród ewentualnych przyczyn wyższej inflacji wskazała ona coroczne zmiany wag w koszyku inflacyjnym obliczanym przez GUS oraz zmiany stawek podatku VAT, jakie nast?pi? w 2019 r. Jej zdaniem szybszy niż w projekcji wzrost gospodarczy może być efektem ukształtowania się dynamiki inwestycji na poziomie wyższym od przewidywanego w projekcji. W konsekwencji, oczekiwany w projekcji wzrost PKB w 2019 r. poniżej 4% może być scenariuszem zbyt pesymistycznym.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego s? spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmieni? się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazuj? na pierwsz? podwyżkę stóp w II kw. 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!