Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

RPP pisze nowy scenariusz dla stóp procentowych i kursu złotego

W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej podjęła zaskakującą decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 75 pb. Skala łagodzenia polityki pieniężnej była silniejsza od zakładanej przez nas i konsensus rynkowy (25 pb). Poniżej prezentujemy nasz zrewidowany scenariusz dla stóp procentowych i kursu złotego.

W komunikacie po posiedzeniu Rada odnotowała osłabienie koniunktury światowej, w tym dalsze pogorszenie koniunktury w strefie euro w III kw. Rada zwróciła również uwagę na spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym w Polsce, który zdaniem Rady potwierdza wygasanie zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej, co wraz z niższą dynamiką aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku dalszego spadku inflacji w kolejnych kwartałach. Rada odnotowała również obniżenie oczekiwań inflacyjnych oddziałujące w kierunku wzrostu realnych stóp procentowych i, tym samym, w ocenie Rady, zwiększenia restrykcyjności polityki pieniężnej. RPP położyła zatem w komunikacie duży nacisk na pogorszenie perspektyw wzrostu gospodarczego. Ubiegłotygodniowa decyzja RPP rodzi wrażenie, że Rada chciała znacząco i szybko wesprzeć politykę gospodarczą rządu mimo mglistych perspektyw powrotu inflacji do celu w 2025 r. Podtrzymujemyjednocześnie naszą ocenę, że w funkcji reakcji banku centralnego nastąpiły zmiany, które czynią politykę pieniężną mniej przejrzystą i mniej zrozumiałą dla otoczenia, a w konsekwencji mniej przewidywalną. Należy jednocześnie zaznaczyć, że nie podzielamy przedstawionej przez RPP argumentacji na rzecz obniżki stóp procentowych, gdyż w warunkach nasilającego się ożywienia w latach 2024-2025 perspektywa powrotu inflacji do celu NBP będzie się odsuwać w czasie. Nasza zrewidowana prognoza stóp procentowych odzwierciedla znaczącą zmianę nastawienia w polityce pieniężnej zasygnalizowaną w ubiegłym tygodniu przez prezesa NBP.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!