Analizy i badania

RPP odnotowała wpływ wzrostu cen energii na perspektywy inflacji

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "<em>obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną</em>”. W komunikacie znalazło się również stwierdzenie, że "<em>bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB</em>”.</p>

>

W ocenie Rady, zgodnie z listopadow? projekcj? inflacji, w 2019 r. m.in. "w wyniku pozostaj?cego poza oddziaływaniem polityki pieniężnej wzrostu cen energii inflacja prawdopodobnie przekroczy 2,5%, choć pozostanie w przedziale odchyleń od celu. W średnim okresie ograniczaj?co na dynamikę cen będzie natomiast oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.”

Projekcja NBP: wyższa inflacja i łagodne spowolnienie wzrostu gospodarczego

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w listopadowej projekcji NBP ścieżka inflacji w 2019 r. została - w porównaniu z projekcj? lipcow? – zrewidowana wyraźnie w górę, co było zwi?zane głównie z wyższ? oczekiwan? dynamik? cen nośników energii. Zgodnie z projekcj? – przygotowan? przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,7%-1,9% w 2018 r. (wobec 1,5-2,1% w projekcji lipcowej), 2,6%-3,9% w 2019 r. (wobec 1,9-3,5%) oraz 1,9%-3,9% w 2020 r. (wobec 1,7-3,9%). Oznacza to, że zgodnie z projekcj? inflacja znacz?co przekroczy cel inflacyjny RPP (2,5%) w 2019 r. Ponadto, oczekiwana w projekcji inflacja w 2019 r. kształtuje się wyraźnie powyżej naszej prognozy (por. MAKROmapa 22.10.2018). Zgodnie z projekcj? w 2020 r. cel RPP zostanie wyraźnie przekroczony, jednak inflacja utrzyma się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu (1,5% - 3,5%). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w projekcji listopadowej utrzymana została spadkowa trajektoria tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,4%-5,2% w 2018 r. (wobec 4,0-5,2% w projekcji lipcowej, 2,7-4,4 % w 2019 r. (wobec 2,8%-4,7%) i 2,3%-4,2% w 2020 r. (2,4-4,3%). Projekcja NBP kreśli zatem scenariusz wzrostu inflacji powyżej celu inflacyjnego w całym horyzoncie prognozy w warunkach łagodnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, którego profil jest zbliżony do spodziewanego w projekcji lipcowej.

Prezes NBP: założony w projekcji wzrost cen energii w 2019 r. jest bardzo konserwatywny

Na konferencji po posiedzeniu RPP A. Glapiński podtrzymał ocenę dotycz?c? ewentualnych zmian stóp procentowych w 2019 r. Jego zdaniem w świetle wyników listopadowej projekcji inflacji "nie ma żadnych przesłanek żeby stopy miały ulec zmianie w 2019 r.”. Stwierdził on jednocześnie, że "jeśli nie pojawi? się nowe elementy”, to stopy mogłyby pozostać stabilne również w 2020 r. (na konferencji w październiku poinformował, że w ocenach perspektyw stóp "nie chciałby wybiegać w rok 2020”).

Prezes NBP poinformował, że główn? przyczyn? znacz?cego wzrostu inflacji oczekiwanej w projekcji w 2019 r. jest uwzględnienie wpływu spodziewanego silnego wzrostu cen energii na ceny towarów i usług konsumpcyjnych. W jego ocenie w projekcji przyjęto bardzo konserwatywne założenie dotycz?ce wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, co istotnie podbiło prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wypowiedź tę interpretujemy jako sygnał istotnego ryzyka w dół dla projekcji inflacji w 2019 r. Nasz? interpretację będziemy mogli zweryfikować po zapoznaniu się ze szczegółowymi wynikami projekcji w przyszłym tygodniu. Interpretacja ta jest spójna z nasz? prognoz? inflacji, w której założyliśmy brak podwyżek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2019 r.

A. Glapiński akcentował również podażowy (kosztowy) charakter impulsu inflacyjnego zwi?zanego z oczekiwanym wzrostem cen energii elektrycznej, który będzie efektem decyzji Urzędu Regulacji Energetyki. Podkreślał on, że jego przyczyna jest "zewnętrzna” (nie jest efektem nadmiernego popytu) i w zwi?zku z tym RPP nie powinna reagować na zwi?zany z nim wzrost inflacji. Jego zdaniem reakcję tak? uzasadniałby wzrost oczekiwań inflacyjnych i towarzysz?ca mu spirala płacowo-cenowa (przyspieszenie wzrostu jednostkowych kosztów pracy), jednak w ocenie prezesa NBP tempo wzrostu płac "nie budzi niepokoju”. Ocenę tę podzielili obecni na konferencji członkowie RPP – J. Osiatyński i R. Sura.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego s? spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmieni? się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazuj? na pierwsz? podwyżkę stóp w IV kw. 2019 r.

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!