Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

RPP obawia się ponownego wzrostu inflacji

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Decyzja RPP była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Na wysokie prawdopodobieństwo takiej decyzji RPP wskazywała treść komunikatu po styczniowym posiedzeniu Rady. Zaznaczono w nim, że głównymi argumentami na rzecz stabilizacji stóp procentowych jest niepewność związana z wpływem przyszłej polityki fiskalnej i regulacyjnej na inflację, a także tempem ożywienia gospodarczego w Polsce. W komunikacie po dzisiejszym posiedzeniu dodane zostały fragmenty, zgodnie z którymi „w przypadku przywrócenia wyższej stawki podatku VAT na żywność oraz podniesienia cen energii, w II połowie 2024 r. inflacja może istotnie wzrosnąć”, a „w kierunku wyższej presji popytowej w gospodarce oddziaływać będzie podwyższona dynamika nominalnych wynagrodzeń, w tym w związku z podwyżkami płac w sektorze publicznym”. W tym kontekście na szczególną uwagę zasługuje deklaracja Rady, zgodnie z którą NBP „będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla trwałego powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie”, gdzie dodane zostało słowo „trwałego”. Uważamy, że w ten sposób Rada chciała zaakcentować, że oczekiwany spadek inflacji w najbliższych miesiącach (w naszej prognozie nawet poniżej celu inflacyjnego – patrz poniżej) będzie tylko przejściowy ze względu na perspektywę wygaszenia działań osłonowych w obszarze cen żywności i nośników energii.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!