Analizy i badania

RPP nie zmieniła stóp procentowych

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%).</p>

>

Uzasadniaj?c decyzję o utrzymaniu parametrów polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie Rada stwierdziła, iż wzrostowi cen w najbliższych kwartałach będzie sprzyjać "oczekiwane domykanie się luki popytowej, następuj?ce w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy”. Rada wskazała również, że "utrzymuj?ce się ryzyko silniejszego spowolnienia w gospodarkach wschodz?cych, niskie ceny surowców oraz obniżenie prognoz inflacji w otoczeniu polskiej gospodarki zwiększaj? niepewność dotycz?c? tempa powrotu inflacji do celu”.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!