Aktualności firm stowarzyszonych

Rozwój praktyki prawa pracy w CRIDO Legal

Do kancelarii CRIDO Legal dołączyła adwokat Edyta Defańska-Czujko, która objęła stanowisko counsel oraz aplikantka radcowska Marta Borówka jako junior associate. Będą one odpowiadać za obsługę klientów CRIDO w zakresie prawa pracy i wzmocnią tę praktykę w kancelarii. Po dołączeniu 2 nowych osób, zespół kancelarii liczy ponad 40 osób.

 

Wzmocnienie praktyki prawa pracy w CRIDO Legal jest naturalnym następstwem rozwoju kancelarii w zakresie obsługi naszych klientów. Wyzwaniem dla prawników dzisiaj s? nie tylko kwestie umów reguluj?cych zatrudnienie, ale także nowe obszary prawa pracy, takie jak: migracja pracowników, Pracownicze Plany Kapitałowe czy nowe technologie, w których pracownicy i pracodawcy coraz sprawniej się poruszaj?, generuj?c tym samym nowe ryzyka prawne. Do tego dochodzi potrzeba klientów w zakresie szeroko rozumianego compliance, obejmuj?cego również tematy pracownicze. W tych wszystkich obszarach nasi klienci mog? na nas liczyć - komentuje Jakub Ziółek, partner zarz?dzaj?cy w CRIDO Legal.

Doł?czenie do zespołu CRIDO i nawi?zanie współpracy z doświadczonymi ekspertami z pozostałych praktyk umożliwi nam dostarczanie klientom kompleksowych rozwi?zań we wszelkich aspektach szeroko pojętego HR. Moje dotychczasowe doświadczenia w doradztwie z zakresu prawa pracy w tym praktyka procesowa pokazuj?, że skuteczne doradztwo prawne dla naszych klientów wymaga praktycznej wiedzy zarówno w zakresie aspektów regulacyjnych jak również podatkowych oraz biznesowych. Jestem przekonana, że poł?czenie wiedzy i doświadczeń ekspertów CRIDO umożliwi nam zaoferowanie naszym klientom usług doradczych na najwyższym poziomie – dodaje Edyta Defańska-Czujko, counsel w CRIDO Legal.  

Edyta Defańska-Czujko od 12 lat doradza pracodawcom w zakresie indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz ochrony danych osobowych w zatrudnieniu. Edyta posiada bogate doświadczenie w restrukturyzacjach zatrudnienia obejmuj?cych  w szczególności outsourcing pracowniczy oraz zwolnienia grupowe. Doradza również w złożonych, w tym w transgranicznych, transferach pracowników, w zagadnieniach dotycz?cych elastycznych form zatrudnienia oraz w zwi?zku z zatrudnianiem pracowników tymczasowych.  

Edyta doradzała kompleksowo przy jednym z największych precedensowym projektów outsourcingu do zewnętrznego podmiotu działalności spółki z sektora publicznego. W ramach prac nad projektem koordynowała proces transferu pracowników do zewnętrznej spółki, w tym prowadziła negocjacje ze stron? zwi?zkow?. Proces zwolnień grupowych obj?ł ponad kilkuset pracowników. Dodatkowo, reprezentowała klienta przez s?dem w sprawach pracowniczych i gospodarczych dotycz?cych przedmiotowego projektu.  

Z sukcesem reprezentowała również krajowego klienta w sprawie zwolnienia członków zarz?du spółki w zw.  z prowadzeniem przez nich działalności konkurencyjnej, w tym utworzeniem spółki konkurencyjnej  i przejmowaniem klientów. Doradzała również w zakresie zakresu odpowiedzialności zarz?du w zw.  z wyrz?dzeniem spółce szkody.    

Ponadto, Edyta na bież?co doradza w zagadnieniach zwi?zanych z wynagradzaniem zarz?dów i kluczowych pracowników dla podmiotów prowadz?cych działalność regulowan? pod nadzorem KNF. Jej doradztwo dla sektora finansowego obejmuje również procesy identyfikacji w strukturze spółek pracowników, którzy maj? istotny wpływ na profil ryzyka oraz opracowanie polityk w zakresie oceny kwalifikacji członków organów zarz?dzaj?cych i nadzorczych.  

Edyta ma doświadczenie we wdrażaniu polityk maj?cych na celu zapobieganie mobbingowi, dyskryminacji, oraz molestowaniu w miejscu pracy. Stale reprezentuje pracodawców przed s?dami w sprawach zwi?zanych  z przedmiotowymi zagadnieniami  

Zanim doł?czyła do CRIDO LEGAL była partnerem i szefem praktyki prawa pracy w kancelarii wyróżnionej  w zeszłym roku w rankingu Chambers Europe. Wcześniej przez 7 lat zwi?zana była z renomowan? kancelari? prawn?, gdzie zajmowała się doradztwem w zakresie praw pracy doradzaj?c klientom korporacyjnym.

Jest adwokatem i absolwentk? Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Marta Borówka specjalizuje się w prawie pracy oraz ubezpieczeń społecznych. Ma doświadczenie w zakresie nawi?zywania i rozwi?zywania stosunków pracy oraz umów z kadr? menadżersk?. W toku dotychczasowej pracy zawodowej reprezentowała klientów w sporach s?dowych, występuj?c zarówno w imieniu pracodawców, pracowników, jak również zwi?zków zawodowych. Posiada doświadczenie w sprawach dotycz?cych umów o zakazie konkurencji. Opracowuje kompleksow? dokumentację pracownicz? oraz wewn?trzzakładowe akty, w tym regulaminy pracy i wynagradzania. Bierze udział w badaniach prawnych spółek (due diligence).

Zainteresowanie branż? HR rozwija od 2015 r., kiedy pracowała jako młodszy konsultant HR w jednym z wiod?cych podmiotów z branży oil & gas. Jej doświadczenie obejmuje również pracę jako prawnik wewnętrzny w dziale prawnym spółki zajmuj?cej się świadczeniem usług opieki medycznej, gdzie skupiała się m.in. na bież?cej obsłudze korporacyjnej oraz wsparciu w zakresie prowadzonych spraw s?dowych, w tym pracowniczych.

Marta jest aplikantem radcowskim przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie i absolwentk? Uniwersytetu Jagiellońskiego.

***

O Crido Legal

Crido Legal świadczy kompleksow? obsługę prawn? obejmuj?c?, m.in.: doradztwo w zakresie transakcji M&A, prawa własności intelektualnej i danych osobowych, umów kredytowych, nieruchomości oraz złożonych reorganizacji korporacyjnych (poł?czenia, przekształcenia, podziały, zakładanie funduszy etc.), a także bież?c? obsługę prawn? przedsiębiorców, w szczególności w zakresie prawa spółek. Doradzamy w transakcjach krajowych i międzynarodowych.

Nasi klienci powierzaj? nam sprawy o kluczowym charakterze dla prowadzonego przez nich biznesu (m.in. transakcje fuzji i przejęć, projekty zwi?zane z sukcesj?, finansowaniem, b?dź prowadzeniem procesów s?dowych). Nasz zespół liczy ponad 40 osób posiadaj?cych wiedzę i doświadczenie, dzięki którym zapewniamy obsługę prawn? złożonych i skomplikowanych projektów dla różnych branż.

Dokładamy najwyższej staranności aby zrozumieć kontekst ekonomiczny transakcji i specyfikę każdej gałęzi biznesu, w których działaj? nasi klienci. Jednocześnie doświadczenie, wiedza i wsparcie pozostałych zespołów CRIDO pozwalaj? nam działać dynamicznie, tak, aby nasi klienci nie musieli zwlekać z decyzjami biznesowymi. Współpraca w ramach CRIDO oraz sieci Taxand sprawia, że nasi klienci „pod jednym dachem” otrzymuj? kompleksow? usługę prawn?, podatkow? i doradztwa finansowego, zarówno w kraju, jak i  za granic?, co jest unikalnym rozwi?zaniem na rynku.

Więcej informacji na cridolegal.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Woźniak,
Starszy specjalista ds. marketingu
agata.wozniak(@)crido.pl |+ 48 532 756 164

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!