Aktualności firm stowarzyszonych

Rozstrzygnięcie precedensowego problemu prawnego

<p style="text-align: justify;">Z satysfakcją pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie odniesionym przez zespół prawników naszej kancelarii w procesie wytoczonym przez spółkę będąca światowym liderem na rynku infrastruktury kolejowej, której obroty za rok 2012 wyniosły 406 miliony euro, z czego 51,3 % stanowiły obroty zagraniczne. W przedmiotowym postępowaniu reprezentowaliśmy pozwanego – zarządcę polskiej sieci kolejowej.</p>

>

Kanw? zaistniałego stanu faktycznego był spół o zwrot wadium. Strona powodowa w czasie zwi?zania ofert? odmówiła zawarcia umowy, w konsekwencji pozwana zatrzymała wadium – składaj?c do banku ż?danie wypłaty z gwarancji już po upływie okresu zwi?zania ofert?. Powód wniósł pozew o zwrot wadium wskazuj?c, iż zatrzymanie wadium nast?piło już po upływie okresu zwi?zania ofert? – argumentował, iż „zatrzymanie wadium” w rozumieniu art. 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych oznacza konieczność dokonania przez zamawiaj?cego, w okresie zwi?zania ofert?, jednostronnego oświadczenia woli zawieraj?cego co najmniej intencję zatrzymania wadium (czyli, w realiach sprawy, zamawiaj?cy winien był złożyć ż?danie wypłaty z gwarancji jeszcze w okresie zwi?zania ofert?). Nasza kancelaria z kolei prezentowała stanowisko, iż z chwil? odmowy przez wykonawcę, jeszcze w okresie zwi?zania ofert?, zawarcia umowy z zamawiaj?cym, nabył on uprawnienie do zatrzymania wadium, natomiast strona techniczna wykonania tego uprawnienia mogła być już zrealizowana po upływie okresu zwi?zania ofert?.

Stan faktyczny pozostawał zasadniczo bezsporny, natomiast spór dotyczył w gruncie rzeczy rozstrzygnięcia precedensowego problemu prawnego sprowadzaj?cego się do oceny czy w sytuacji spełnienia przesłanek z art. 46 ust. 5 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, zatrzymanie wadium (realizacja gwarancji bankowej) musi nast?pić w czasie zwi?zania ofert?. W zaistniałej sprawie S?d w pełni podzielił prezentowane przez nas stanowisko zakładaj?ce, że faktyczna realizacja wadium nie została delimitowana terminem. Znaczenie ma, że w terminie zwi?zania ofert?, na skutek odmowy zawarcia umowy, powstało uprawnie zamawiaj?cego do zatrzymania wadium, którego faktyczna realizacja może nast?pić później.

Przemysław Wierzbicki
Adwokat, Partner zarz?dzaj?cy
p.wierzbicki@warp.com.pl
(22) 378 26 14

***

Wierzbicki Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. k.
Adgar Plaza
ul. Postępu 17 B
02-676 Warszawa

tel. + 48 22 378 26 14
fax + 48 22 213 88 04
sekretariat@warp.com.pl
www.warp.com.pl
NIP 521-36-00-318
REGON 142214679

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!