Komitety

Rozporządzenie dotyczące poboru WHT

<p style="text-align: justify;">31 grudnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie odraczające stosowania przepisów dotyczących poboru WHT dla płatności powyżej 2 m PLN (art. 26 ust 2e ustawy o CIT) (<a href="http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2545">http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/2545</a>)</p>

>

W porównaniu do projektu Rozporz?dzenia w ramach którego przedstawialiśmy nasze stanowisko, zmiany s? raczej symboliczne niemniej dla porz?dku poniżej podsumowanie kluczowych kwestii które wynikaj? z jego treści:

 • Rozporz?dzenie odracza do dnia 30 czerwca 2019 r. obowi?zek poboru podatku u źródła dla płatności powyżej 2 mln zł. Odroczeniem objęte zostały zarówno płatności transgraniczne jak i  dywidendy krajowe.
 • Przepisy stosuje się o ile spełnione s? warunki do zastosowania niższej stawki WHT, zwolnienia z WHT lub niepobrania WHT wynikaj?ce z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów szczególnych.
 • Należy pokreślić, żew  przypadkach płatności transgranicznych prawo do skorzystania z ograniczenia lub wył?czenia stosowania wskazanego przepisu zostało dodatkowo uzależnione od zawarcia przez Polskę z państwem siedziby podatnika umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, która określa zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych, a także istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych z takim państwem.
 • Od strony praktycznej, przepisy zawieszaj? także obowi?zek złożenia oświadczenia przez członków zarz?du w  celu skorzystania ze zwolnienia / zastosowania obniżonej stawki WHT w  momencie płatności. Wpływa to pośrednio na ograniczenie odpowiedzialności członków zarz?du w  przypadku zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do stosowania zwolnienia / obniżonej stawki podatku.
 • Warto zauważyć, że Rozporz?dzenie nie odracza wejścia w  życie innych znowelizowanych przepisów dotycz?cych zasad poboru podatku u źródła.   Oznacza to, że płatnik w  celu skorzystania ze zwolnienia / zastosowania obniżonej stawki podatku w  dalszym ci?gu (tj. poczynaj?c od dnia 1  stycznia 2019 r.) zobowi?zany będzie do zachowania należytej staranności, obejmuj?cej w  szczególności weryfikację statusu podatnika w  oparciu o  now? definicję rzeczywistego właściciela - tam, gdzie warunek ten wynika z przepisów. Należy pamiętać, że nowa definicja rzeczywistego właściciela obejmie także prowadzenie przez podatnika rzeczywistej działalności gospodarczej w  kraju siedziby.

Dodatkowo według Rozporz?dzenia, z art. 26 ust. 2e ustawy o CIT bezterminowo wył?czone zostały:

 1. płatności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania urz?dzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urz?dzenia handlowego lub naukowego,
 2. płatności z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyj?tkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
 3. płatności uzyskane na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej, z wył?czeniem przychodów uzyskanych z lotniczego rozkładowego przewozu pasażerskiego, skorzystanie, z którego wymaga posiadania biletu lotniczego przez pasażera,
 4. uzyskane przez nierezydentów odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa i Bank Gospodarstwa Krajowego, oferowanych na rynkach zagranicznych,
 5. uzyskane przez obce banki centralne odsetki lub dyskonto od obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa na rynku krajowym i nabytych przez te banki od dnia 7 listopada 2015 r.,
 6. wypłaty na rzecz jednostek gospodarczych utworzonych przez organ administracji państwowej wspólnie z innymi państwami,
 7. wypłaty na rzecz organizacji międzynarodowych, których Polska jest członkiem,
 8. wypłaty na rzecz podmiotów, z którymi zostały zawarte umowy o współpracy i zostały zwolnione z CIT od tych należności,
 9. wypłaty na rzecz podmiotów wskazanych z nazwy i zwolnionych od tych należności z CIT w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stron? jest Polska.

Płatności objęte punktami 7-9 powyżej w projekcie Rozporz?dzenia były ujęte w ramach wył?czenia terminowego do 31 grudnia 2018 r. jest więc to największa zmiana w Rozporz?dzeniu.

Więcej informacji:

Joanna Jaroch-Pszeniczna, Wicedyrektor CCIFP, joanna.jaroch(@)ccifp.pl

Andrzej Puncewicz, Partner Zarz?dzaj?cy, Doradztwo Podatkowe,CRIDO,+48 22 324 59 49, Andrzej.Puncewicz(@)crido.pl

Monika Lewandowska, Senior Manager, Doradztwo Podatkowe, CRIDO, +48 22 324 59 34, Monika.Lewandowska(@)crido.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!