Analizy i badania

Rośnie liczba bogatych Polaków, których siła nabywcza napędza rynek dóbr luksusowych

<p style="text-align: justify;">W 2017 roku liczba dobrze zarabiających Polaków wyniesie już 1,1 miliona osób. W 2016 roku 164 tys. osób zarabiało miesięczne powyżej 20 tys. zł brutto, w tym ponad 40 tys. Polaków osiągało miesięcznie zarobki powyżej 50 tys. zł brutto. Najwięcej bardzo bogatych Polaków zamieszkuje województwa mazowieckie, wielkopolskie i małopolskie. Wraz ze wzrostem liczby potencjalnych nabywców, w 2017 roku kolejny raz zwiększy się wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce, która jest szacowana na ponad 21 mld zł. Osoby bogate, które wzięły udział w badaniu KPMG, pracują średnio 10 godzin dziennie, a wolny czas najchętniej spędzają z rodzinami. Jako główne źródło sukcesu życiowego wskazują ciężką pracę, cechy charakteru i wykształcenie.</p>

>

Jak wynika z ósmej edycji badania KPMG na temat rynku dóbr luksusowych, ł?czne dochody brutto dobrze zarabiaj?cych Polaków, czyli osób uzyskuj?cych miesięczny dochód powyżej 7,1 tys. zł brutto, wynios? w 2017 roku 249 mld zł, a ich liczba wyniesie 1,1 mln osób. W 2016 roku 164 tys. osób zarabiało miesięczne powyżej 20 tys. zł brutto, w tym ponad 40 tys. bardzo bogatych Polaków osi?gało miesięcznie zarobki powyżej 50 tys. zł brutto. Blisko 60 mld zł, które w 2016 roku zarobili bardzo bogaci Polacy stanowi ponad 1/4 dochodu brutto dobrze zarabiaj?cych osób mieszkaj?cych w Polsce.  

Zgodnie z naszymi prognozami z ubiegłych lat liczba dobrze zarabiaj?cych osób mieszkaj?cych w Polsce w 2016 roku przekroczyła 1 mln. W tym roku spodziewamy się, że osób zarabiaj?cych powyżej 85 tys. zł brutto rocznie będzie już nieco ponad 1,1 mln. Rośnie również liczba polskich HNWI, czyli osób których maj?tek netto wart jest więcej niż 1 mln dolarów. W 2017 jest ich już 57 tys., z czego 203 osoby s? w posiadaniu maj?tku większego niż 100 milionów dolarów  –  mówi  Andrzej Marczak, partner w  KPMG w Polsce.  

Maj?tek Polaków rośnie najszybciej w Europie

Kluczow? rolę w grupie nabywców produktów luksusowych stanowi? osoby należ?ce do kategorii HNWI (ang.  high net worth individuals). S? to osoby posiadaj?ce maj?tek netto przekraczaj?cy 1 mln dolarów. W 2017 roku liczba Polaków zaliczaj?cych się do kategorii HNWI wzrosła o niemal 16 tys. osób. Polska jest liderem pod względem procentowego wzrostu wartości maj?tku. Na wzrost aktywów netto Polaków miały wpływ przede wszystkim rosn?ce kursy akcji spółek na giełdzie.  

Rekordowy wzrost wartości maj?tku netto Polaków, nie zmienił jednak miejsca Polski w rankingu europejskich krajów z największ? liczb? HNWI. Liczba polskich milionerów jest nadal porównywalna z krajami, które maj? dużo niższ? populację, np. Finlandia, Portugalia oraz Czechy.

Najbogatsi mieszkaj? na Mazowszu

Liczba bogatych Polaków, których miesięczne dochody w 2016 roku wynosiły powyżej 20 tys. zł brutto wyniosła 164 tys. osób. Podobnie, jak w ubiegłych latach największy odsetek bogatych Polaków zamieszkiwał województwo mazowieckie. Rozliczaj?c podatki za 2016 rok, zadeklarowali oni dochody w wysokości blisko 29 mld zł brutto. Prawie połowę tej kwoty zarobili bardzo bogaci Polacy, których dochody były wyższe niż 50 tys. zł miesięcznie. Na Mazowszu mieszkało blisko 11 tys. takich osób. Drugie miejsce  ex aequo  pod względem liczby bardzo bogatych Polaków zajmuj? województwa wielkopolskie oraz małopolskie.    

Kolejny rok z rzędu rośnie wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce

Według szacunków KPMG wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce po raz kolejny wzrośnie i wyniesie 21 mld zł w 2017 roku.  Prognozy KPMG wskazuj?, że do 2021 roku rynek dóbr luksusowych w Polsce może osi?gn?ć wartość ponad 31 mld zł. Będzie to stanowiło blisko 48% wzrost w porównaniu do 2017 roku.  

Z analizy przeprowadzonej przez KPMG wynika, że jedynie rynek osobistych dóbr luksusowych, obejmuj?cy: ubrania, akcesoria, biżuterię i zegarki, zachowuje znaczn? odporność na zawirowania w gospodarce. W okresie hossy historycznie rósł on szybciej, natomiast w czasie bessy utrzymywał swoj? wartość. Należy się zastanowić, jak wieszczony przez analityków kolejny kryzys wpłynie na wyceny spółek z sektora dóbr luksusowych. Niektóre wskaźniki dla tych spółek s? wyższe niż przed kryzysem z roku 2008. Czy to oznacza, ze rynek dóbr luksusowych jest także przegrzany i można spodziewać się głębszej korekty? Czas pokaże    mówi  Tomasz Wiśniewski, partner w KPMG w Polsce.  

Największym segmentem rynku dóbr luksusowych w Polsce od lat pozostaje segment samochodów marek premium oraz luksusowych, którego wartość jest szacowana na 12,3 mld zł. Prognozowana liczba rejestracji w 2017 roku nowych aut marek premium wyniesie 61 tys. sztuk, a marek luksusowych 176 sztuk. Na drugim miejscu znalazł się segment luksusowej odzieży oraz akcesoriów, którego wartość w tym roku wyniesie blisko 2,5 mld zł, a na trzecim usługi hotelarskie i SPA (1,7 mld zł).  

Jednym z najszybciej rosn?cych i rozwijaj?cych się segmentów jest rynek luksusowej biżuterii i zegarków. Segment luksusowej biżuterii zdominowany jest przez biżuterię damsk?, która stanowi 78% tej kategorii i w 2017 roku jej wartość wyniesie 272 mln zł. Mężczyźni gustuj? z kolei w zegarkach – 80% oferowanych na polskim rynku luksusowych zegarków jest przeznaczonych dla mężczyzn.

Już blisko 60% wartości całego rynku dóbr luksusowych w Polsce stanowi? samochody premium i luksusowe. Segment ten rośnie dynamicznie i szacujemy, że w 2021 roku osi?gnie wartość 19,8 mld zł, a zatem o 61% więcej niż w 2017 roku. Równie dobrze pod względem tempa wzrostu prezentuje się segment biżuterii i zegarków. W tym roku szacowana wartość wyniesie 653 mln zł, a w perspektywie 4 lat ma szansę wzrosn?ć aż o 50% do poziomu 976 mln zł  mówi  Tomasz Wiśniewski, partner w  KPMG w Polsce.  

Gdzie się zaczyna luksus wg bogatych Polaków – sukienka za 3 300 zł, zegarek męski 13  000 zł a kolacja dla dwojga za 1 100 tys. zł

Zdaniem ankietowanych przez KPMG bogatych Polaków, samochód można uznać za luksusowy jeśli kosztuje powyżej 285 tys. zł. Według bogatych Polaków, 1 mkw luksusowego mieszkania powinien kosztować ponad 17 tys. zł. Tygodniowe wczasy w „luksusie” dla jednej osoby to wydatek minimum 9700 zł, damska sukienka – 3300 zł, garnitur męski – 4600 zł, damskie buty – 1800 zł, kolacja dla dwóch osób w restauracji – 1100 zł, a butelka luksusowego wina – 430 zł.

Bogaty Polak pracuje średnio 10 godzin dziennie, wolny czas spędza z rodzin?, ale nie przed telewizorem

Firma doradcza KPMG przeprowadziła unikalne badanie na próbie blisko 100 Polaków, których miesięczne dochody brutto wynosz? minimum 20 tys. zł.  

Większość ankietowanych uważa, że do ich zawodowych i finansowych sukcesów przyczyniła się przede wszystkim ciężka praca i odpowiednie cechy charakteru – inteligencja oraz samodyscyplina. Dla 81% ankietowanych wysokie zarobki s? powi?zane z konieczności? podejmowania ryzyka. Z kolei 60% bogatych Polaków uznaje, że pieniędzmi należy się dzielić z innymi, pod warunkiem, że sami będ? mogli decydować o beneficjentach pomocy. Największa liczba bogatych Polaków pracuje średnio 10 godzin dziennie. Zaledwie co 10 ankietowany przez KPMG bogaty Polak przyznał, że pracuje więcej niż 12 godzin dziennie.  

Bogaci Polacy wierz? w merytokrację i wysok? mobilność społeczn?, a zatem uważaj?, że bardziej licz? się kompetencje, chęci i cechy charakteru niż kontakty czy pochodzenie. Według ankietowanych indywidualne zasługi i szczęście s? ważniejsze na drodze do sukcesu od uwarunkowań zewnętrznych, jak sytuacja społeczno-ekonomiczna kraju. Paradoksalnie jednak ci sami bogaci Polacy nie s? przekonani, czy rynek jest mechanizmem, który sprawiedliwie wycenia pracowników. Chociaż większość badanych uważa, że pieni?dze s? dobrym miernikiem sukcesu, opinie co do tego, czy wysokość zarobków jest adekwatna do włożonego wysiłku, s? podzielone  –  mówi  Andrzej Marczak, partner w KPMG w  Polsce.  

Ponad połowa ankietowanych spędza codziennie ze swoj? rodzin? 2-3 godziny, a 23% respondentów więcej niż 3. Respondenci badania wskazali, że najwięcej czasu poświęcaj? pracy i rodzinie. Prawie połowa badanych bogatych Polaków przyznała, że w ogóle nie ogl?da telewizji, filmów i seriali.    

Osoby bogate pragmatycznie podchodz? do wydawania pieniędzy. Większość regularnie korzysta z usług pomocy domowej (65%). Co czwarty posiada własnego trenera personalnego, a co pi?ty regularnie korzysta z usług ogrodnika. Więcej niż połowa bogatych Polaków spędza za granic? od 3 do 5 tygodni w roku.  

Preferowan? form? lokowania kapitału przez bogatych Polaków jest inwestowanie w rynek nieruchomości. 76% posiada drugie mieszkanie lub dom. Bogaci inwestuj? również w produkty inwestycyjne banków lub funduszy inwestycyjnych.

Pełn? wersję raportu w wersji elektronicznej można pobrać ze strony  kpmg.pl  

***

O RAPORCIE:

„Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2017” jest ósm? edycj? publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Motywem przewodnim tegorocznej edycji raportu jest portret bogatego Polaka oraz analiza poszczególnych segmentów w obrębie rynku dóbr luksusowych, która uzupełniona została o wyniki badania konsumentów oraz wypowiedzi ekspertów z branży. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone mark? powszechnie uznawan? za luksusow? na danym rynku lub takie, które ze względu na swoj? specyfikę (unikalność, wysok? cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru. W raporcie przedstawione zostały wyniki badania przeprowadzonego na grupie 97 respondentów w okresie od lipca do września 2017 roku przy wykorzystaniu metody wywiadów internetowych (CAWI – Computer Assisted Web Interview). Kryterium doboru respondentów były dochody przekraczaj?ce 20 tys. zł brutto miesięcznie. Analiza ta została uzupełniona o  wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów. W raporcie wykorzystano także dane firmy Credit Suisse, Euromonitor International, GUS-u, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Zwi?zku Przemysłu Motoryzacyjnego, Polskiego Zwi?zku Żeglarskiego, Poland Sotheby’s International Realty, Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl  

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail:  kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582
Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718  676
Marta Tyszer, e-mail:  mtyszer@kpmg.pl, tel.: (22) 528 14 04 lub 664 718  613
Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605 511 308

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!