Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Rośnie determinacja Fed w walce z inflacją

Na ubiegłotygodniowym posiedzeniu Fed podniósł docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej o 75pb do [1,50%; 1,75%]. Tym samym skala podwyżki okazała się wyższa od konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (podwyżka o 50pb). Warto zauważyć, że decyzja nie było jednogłośna, a przeciwko niej zagłosowała szefowa Kansas Fed E. George, która opowiedziała się za podwyżką stóp procentowych w skali 50pb. Decyzja Fed stanowi pewne zaskoczenie w świetle wcześniejszych wypowiedzi szefa Rezerwy Federalnej J. Powella, który po majowym posiedzeniu dał do zrozumienia, że choć podwyżki stóp procentowych po 50pb „pozostają na stole” przez „parę następnych posiedzeń”, to Fed nie rozważa obecnie podwyżek stóp o 75pb (por. MAKROmapa z 09.05.2022). Naszym zdaniem czynnikami, które skłoniły Rezerwę Federalną do silniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej były opublikowane dwa tygodnie temu wyższe od oczekiwań dane o inflacji CPI w USA sugerujące, że nie osiągnęła ona jeszcze swojego szczytu, a także wstępny indeks Uniwersytetu Michigan, którego struktura zaczęła sygnalizować odkotwiczające się oczekiwania inflacyjne amerykańskich gospodarstw domowych (por. MAKROmapa z 13.06.2022). Rezerwa Federalna zapowiedziała jednocześnie, że będzie kontynuować proces ograniczania swojej sumy bilansowej według planu ogłoszonego na majowym posiedzeniu. Zakłada on, że w okresie do czerwca do sierpnia Fed będzie ograniczał swoje aktywa w tempie 47,5 mld USD miesięcznie, z czego 30 mld USD stanowić będą obligacje skarbowe, a 17,5 mld USD papiery MBS (mortgage-backed securities). Od września tempo ograniczania aktywów zostanie podwojone i wyniesie 95 mld USD miesięcznie (60 mld USD obligacje skarbowe, 35 mld USD papiery MBS). Oznacza to, że w 2022 r. suma bilansowa Fed zmniejszy się o 523 mld USD, a w 2023 r. o 1,14 bln USD (por. MAKROmapa z 09.05.2022).

 

Rezerwa Federalna opublikowała również czerwcową projekcję ekonomiczną członków FOMC. Wyraźnie w górę zrewidowane zostały oczekiwania dotyczące inflacji PCE w 2022 r., podczas gdy prognozy na lata 2023-2024 nieznacznie się obniżyły. Warto również zauważyć, że zgodnie z wynikami czerwcowej projekcji w całym horyzoncie prognozy inflacja PCE nie powróci do celu inflacyjnego (2%). W projekcji na uwagę zasługuje również zakładane przez członków FOMC spowolnienie wzrostu gospodarczego w najbliższych latach, które znalazło odzwierciedlenie w niższej ścieżce PKB oraz wyższej ścieżce bezrobocia. W porównaniu do marcowej projekcji istotnie zwiększyła się także mediana dla oczekiwań członków FOMC dotyczących poziomu stóp procentowych. Wskazuje ona, że w 2022 r., poza ubiegłotygodniową podwyżką, oczekują oni podwyżek stóp procentowych o łącznej skali 175pb, co oznaczałoby, że docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej na koniec 2022 r. wyniesie [3,25%-3,50%], czyli będzie aż o 150pb wyższy niż w projekcji marcowej. W 2023 r. członkowie FOMC oczekują jeszcze dwóch niepełnych podwyżek po 25pb i zakończenia cyklu. Tym samym przewidywany w czerwcowej projekcji docelowy poziom stóp procentowych na koniec cyklu podwyżek jest o 100pb wyższy niż w marcowej projekcji. Zgodnie z czerwcową projekcją w 2024 r. Fed rozpocznie obniżki stóp procentowych (mediana oczekiwań wskazuje na dwie niepełne obniżki po 25pb). Podczas konferencji prasowej po posiedzeniu szef Rezerwy Federalnej J. Powell powiedział, że nie oczekuje aby podwyżki po 75pb stały się nową normalnością i podkreślił, że decyzje Fed będą uzależnione od napływających danych dotyczących inflacji i oczekiwań inflacyjnych. Jednocześnie podkreślił, że członkowie FOMC chcieliby aby stopy procentowe w USA osiągnęły „umiarkowanie restrykcyjny poziom” na koniec br. W świetle czerwcowej projekcji Fed dostrzegamy tutaj dwa scenariusze. W pierwszym scenariuszu, Rezerwa Federalna może chcieć jak najszybciej wejść na restrykcyjny poziom stóp procentowych i skoncentrować podwyżki na najbliższych dwóch posiedzeniach by obniżyć tempo zacieśniania polityki pieniężnej pod koniec roku. Oznaczałoby to podwyżkę o 75pb w lipcu, o 50pb we wrześniu, oraz podwyżki po 25pb w listopadzie i grudniu. W drugim scenariuszu, uwzględniającym wspomniane wyżej słowa J. Powella, zgodnie z którymi nie oczekuje on aby podwyżki po 75pb stały się nową normalnością, Fed aby osiągnąć poziom stóp procentowych na koniec roku wskazywany w czerwcowej projekcji mógłby dokonać podwyżek po 50pb w lipcu, wrześniu i listopadzie, a w grudniu podnieść stopy o 25pb.

W świetle opublikowanych dwa tygodnie temu wyższych od naszych oczekiwań danych o inflacji CPI w USA, w ubiegłym tygodniu zrewidowaliśmy nasz scenariusz inflacji w tym kraju. Uważamy, że inflacja osiągnie swój szczyt dopiero jesienią na poziomie ok. 9%. W konsekwencji w całym 2022 r. wzrośnie ona 8,3% (7,6% przed rewizją) wobec 4,7% w 2021 r., a w 2023 r. spadnie do 4,7% (4,2%).

Uwzględniając opisaną wyżej naszą nową ścieżkę inflacji, ubiegłotygodniową decyzję Fed, wyniki czerwcowej projekcji, a także wypowiedzi prezesa J. Powella podczas konferencji prasowej po posiedzeniu zrewidowaliśmy w górę nasz scenariusz stóp procentowych w USA. Uważamy, że w lipcu Rezerwa Federalna podniesie stopy procentowe o kolejne 75pb, we wrześniu i listopadzie dokona podwyżek po 50pb, a w grudniu zwiększy je o dodatkowe 25pb. W konsekwencji, na koniec 2022 r. docelowy przedział dla wahań stopy funduszy Rezerwy Federalnej wyniesie [3,50%; 3,75%]. Jednocześnie uważamy, że grudniowa podwyżka zakończy cykl podwyżek stóp procentowych w USA. Naszym zdaniem czynnikiem, który powstrzyma Fed przed dalszymi podwyżkami stóp procentowych będą dane wskazujące na stopniowy spadek inflacji w warunkach pogarszających się perspektyw wzrostu gospodarczego. Biorąc pod uwagę przedstawioną wyżej naszą nową ścieżkę stóp procentowych Fed zrewidowaliśmy w dół naszą prognozę wzrostu gospodarczego w USA. Obecnie oczekujemy, że dynamika PKB obniży się w 2022 r. do 2,6% (2,7% przed rewizją) wobec 5,7% w 2021 r., a w 2023 r. spadnie do 1,5% (1,9%).

Ze względu na prognozowany przez nas wyższy dysparytet stóp procentowych pomiędzy USA a strefą euro obniżyliśmy również naszą ścieżkę kursu EURUSD. Obecnie oczekujemy, że na koniec 2022 r. kurs EURUSD wyniesie 1,08 (1,10 przed rewizją), a na koniec 2023 r. wzrośnie do 1,13 (1,15). Jednocześnie uważamy, że wszystkie korzystne dla dolara czynniki fundamentalne takie jak relatywnie wysoka odporność na spowolnienie gospodarcze na świecie, relatywnie jastrzębie na tle pozostałych głównych banków centralnych nastawienie Fed, czy też wzrost światowej awersji do ryzyka związany m.in. z wojną w Ukrainie są już wycenione w obecnym kursie EURUSD. Tym samym prognozujemy, że kolejne kwartały przyniosą stopniowy wzrost kursu EURUSD wspierany przez wzrost aktywności gospodarczej w strefie euro i kontynuację zacieśniania polityki pieniężnej przez EBC, przy jednoczesnym spadku światowej awersji do ryzyka.

W świetle ostatnich decyzji głównych banków centralnych: Fed, EBC (por. MAKROmapa z 13.06.2022) oraz SNB, które nasiliły oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych przez te banki i związane z tym zmniejszenie dysparytetu stóp procentowych pomiędzy Polską a USA i strefą euro dostrzegamy istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy kursu EURPLN w najbliższych miesiącach. Z kolei malejąca przestrzeń dla aprecjacji PLN sygnalizuje ryzyko w górę dla naszego scenariusza stóp procentowych w Polsce, zgodnie z którym na najbliższych dwóch posiedzeniach RPP podniesie stopy procentowe o 50pb, a cykl podwyżek stopy referencyjnej NBP zakończy się we wrześniu na poziomie 7,00%. Nasz zrewidowany scenariusz dla stóp procentowych NBP i kursu EURPLN przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!