Analizy i badania

Rośnie apetyt inwestycyjny funduszy private equity

<p style="text-align: justify;">Przedstawiciele funduszy private equity oceniają sytuację ekonomiczną w Europie Środkowej coraz bardziej optymistycznie. W ciągu roku odsetek osób uważających, że się ona poprawi wzrósł niemal czterokrotnie. Z kolei 36 proc. badanych jest zdania, że w najbliższym półroczu wielkość przeprowadzanych transakcji się zwiększy. Niemal połowa inwestorów w kolejnych sześciu miesiącach oczekuje wzrostu aktywności na rynku private equity i deklaruje, że w tym czasie więcej kupi niż sprzeda. Wzrasta też zainteresowanie funduszy PE inwestycjami w startupy. To główne wnioski z kolejnej edycji badania „Private Equity Confidence Survey”, przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte.</p>

>

Wcześniejsze edycje badania pokazały, że opinie inwestorów zwi?zanych z funduszami private equity doskonale odzwierciedlaj? nastroje panuj?ce na rynku. Tak było również i tym razem. Bież?ca edycja wykazała, że dobre nastroje odnośnie sytuacji gospodarczej s? coraz bardziej odczuwane. Potwierdza to wysokość tzw. indeksu optymizmu (CE Private Equity Confidence Index), który wzrósł w ci?gu ostatnich sześciu miesięcy z 113 aż do 130 punktów. Jest to najlepszy wynik od trzech lat.

Optymizm odporny na wstrz?sy

Na optymizm reprezentantów funduszy PE wpływa głównie dobra sytuacja gospodarcza. Niemal czterokrotnie wzrósł odsetek badanych, którzy oczekuj? poprawy na rynku (26 proc. wobec 7 proc. rok temu). Z kolei 64 proc. przedstawicieli funduszy PE uważa, że sytuacja gospodarcza pozostanie bez zmian przez najbliższe półrocze.  Pozytywne zmiany zapowiada również utrzymuj?cy się niski odsetek (10 proc.) respondentów oczekuj?cych pogorszenia sytuacji rynkowej. Jest to aż trzy razy mniej niż rok temu, kiedy badanie przeprowadzone było po ogłoszeniu wyników referendum dotycz?cym Brexitu.

–  Po okresie niepewności zwi?zanej z ogłoszeniem decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej, Europa Środkowa pokazuje swoj? odporność na wydarzenia geopolityczne i siłę. To z  kolei przekłada się na aktywność na rynku. Patrz?c na wyniki badania, przedstawiciele funduszy private equity w regionie optymistycznie oceniaj? przyszły rok, zarówno pod względem sprzedaży, jak i pozyskaniu nowych aktywów  – mówi  Mark Jung, Partner w Dziale Doradztwa Finansowego w Deloitte, Lider Private Equity w  Europie Środkowej. –  Przedstawiciele PE s? nastawieni na zysk i nieustannie szukaj? dobrych okazji inwestycyjnych. Aż dwie trzecie respondentów zadeklarowało, że w ci?gu następnych sześciu miesięcy skupiać się będzie właśnie na nowych inwestycjach. Wynik jest zgodny z deklaracjami inwestorów w ostatnich dwóch latach. To z kolei pokazuje, że fundusze PE s? nastawione na nowe projekty w regionie. Ich nastroje wspierane s? stabiln? sytuacj? ekonomiczn? oraz płynności? na rynkach finansowych w Europie Środkowej  – dodaje.

Fundusze oczekuj? dużych inwestycji

Na rosn?cy optymizm wśród przedstawicieli PE wskazuj? także ich oczekiwania wobec wielkości przeprowadzanych transakcji. Ponad jedna trzecia (36 proc.) ankietowanych uważa, że transakcje w  najbliższym półroczu będ? większe. Jest to najwyższy wskaźnik w ostatnich dziesięciu latach. Z kolei zdaniem większości respondentów (56 proc.), rozmiary transakcji pozostan? bez zmian. Dla porównania, w tegorocznej wiosennej edycji badania ankietowani podzielili się: jedna pi?ta z nich spodziewała się wzrostu wielkości projektów inwestycyjnych, jednocześnie taki sam odsetek ankietowanych uważał, że będ? one mniejsze.

Fundusze PE w regionie miały obfity w transakcje rok. Według danych CMBOR (The Centre for Management Buy-Out Research) w pierwszych trzech kwartałach bież?cego roku w Europie Środkowej dokonano wykupów wartych 5,2 mld euro. Z tego transakcje o ł?cznej wartości czterech mld euro przeprowadzane były przez fundusze z Polski. Drugie miejsce pod względem wartości zajęły transakcje funduszy w Rumunii. –  Podobnie jak pół roku wcześniej 46 proc. przedstawicieli PE oczekuje ożywienia na rynku. Natomiast o 9 pp. wzrósł odsetek inwestorów, którzy uważaj?, że aktywność na rynku pozostanie bez zmian. Teraz tego zdania jest 46 proc. – dodaje  Mark Jung. –  Pozytywne nastroje inwestorów w regionie, jeśli chodzi o aktywizację rynkow? i gotowość na nowe transakcje, wspiewspierane s? przez wysoki poziom płynności na rynku. Poza tym, fundusze maj? więcej własnego kapitału, co umożliwia im oferowanie atrakcyjniejszych warunków transakcji  – zauważa.

W najbliższych miesi?cach fundusze PE wci?ż planuj? więcej kupować niż sprzedawać. Udział respondentów, którzy zadeklarowali chęć kupowania więcej, wyraźnie się zmniejszył (48 proc.). Jeszcze pół roku temu wyniki badania wskazywały 63 proc. Lekko wzrosła też liczba inwestorów, gotowych więcej sprzedawać niż kupować – 18 proc. wobec 14 proc. pół roku temu. Z kolei jedna trzecia ankietowanych uważa, że sprzedaż i kupno w ich portfelach inwestycyjnych będ? się równoważyć.

Walka o liderów i start-upy

Według inwestorów z sektora PE, liderzy rynkowi wci?ż pozostan? najbardziej poż?danym przedmiotem zainteresowania w walce o najlepsze transakcje. Uważa tak 59 proc. ankietowanych. Natomiast znacznie spadła wartość firm średniej wielkości. W najnowszym badaniu 31 proc. uważa, że to przede wszystkim o  nie będ? walczyć z konkurencj?. Sześć miesięcy temu tak? opinię wyrażało 42 proc. reprezentantów PE. Jedna dziesi?ta badanych spodziewa się największej konkurencji w pozyskiwaniu aktywów startupów. Jeszcze pół roku temu było to 4 proc.

W przyszłym roku niemal jedna trzecia badanych (31 proc.) spodziewa się, że wyceny zakupu pójd? w  górę. Prawie dwie trzecie jest zdania, że ceny przez najbliższe dwanaście miesięcy pozostan? na tym samym poziomie i tylko 8 proc. respondentów oczekuje spadku wycen. Napawaj?ca optymizmem gospodarka umożliwiła kredytodawcom finansowanie transakcji, co zwykle podnosi presję na cenę wejściow?. Oznacza to, że mnożniki na wejściu się zwiększyły i mog? dalej rosn?ć tak długo, jak podstawowe warunki będ? na to pozwalać.

–  Wyniki tego badania dobrze odzwierciedlaj? rzeczywistość rynkow?. W wiosennej edycji ponad połowa respondentów planowała skupić się na pozyskaniu nowych aktywów i rzeczywiście wartość transakcji przeprowadzonych w regionie dynamicznie wzrosła. Tak jak przewidywaliśmy, fundusze były zainteresowane głównie liderami rynkowymi. Bior?c pod uwagę duże transakcje sprzedaży przez fundusze PE w ostatnich sześciu miesi?cach, które przyniosły zadowalaj?ce zyski, należy spodziewać się, że inwestorzy będ? chcieli utrzymać ten trend  – mówi  Mark Jung.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!