Rosną zaległości produkcyjne w przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) spadł do 53,4 pkt. w październiku wobec 53,7 pkt. we wrześniu, a tym samym ukształtował się on nieznacznie poniżej naszej prognozy (53,5 pkt.) oraz oczekiwań rynkowych (54,0 pkt.).</p>

>

W strukturze październikowego PMI na szczególn? uwagę zasługuje szybki wzrost zamówień ogółem w polskim przetwórstwie. Składowa dla nowych zamówień nie zmieniła się w porównaniu z wrześniem (31-miesięczne maksimum). Podobnie jak we wrześniu zamówienia ogółem rosły szybciej niż zamówienia eksportowe, co sygnalizuje utrzymuj?cy się szybki wzrost popytu krajowego. Silniejszy krajowy popyt na towary wytwarzane przez sektor przetwórczy jest w naszej ocenie zwi?zany z pozytywnym wpływem ożywienia w budownictwie (efekt przyspieszenia inwestycji publicznych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych i wzrostu inwestycji mieszkaniowych) na branże wytwarzaj?ce towary stanowi?ce wsad do produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 18.10.2017). Wsparciem dla takiej oceny s? dane o strukturze produkcji budowlano-montażowej. Wskazuj? one, że w III kw. wzrost produkcji w ujęciu rocznym odnotowano w większości działów (m. in. budynki mieszkalne i niemieszkalne, kolej, drogi, przesył mediów).

Wzrost nowych zamówień eksportowych w październiku nieznacznie spowolnił mimo utrzymuj?cych się dobrych nastrojów w przetwórstwie w Niemczech i strefie euro (por. MAKROmapa z 30.10.2017). Wolniejszy napływ nowych zamówień eksportowych przyczynił się do lekkiego wyhamowania wzrostu produkcji (składowa dla bież?cej produkcji zmniejszyła się z 54,1 pkt. do 53,4 pkt.).

Zgodnie z badaniami koniunktury GUS, w IV kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportuj?cych trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników ponownie wzrósł i był najwyższy w historii badań. Wyniki październikowej ankiety PMI s? zgodne z ocenami GUS. Wprawdzie składowa dla zatrudnienia wzrosła z 50,0 pkt. do 51,8 pkt. (najszybszy wzrost zatrudnienia od maja 2017 r.), jednak ankietowane firmy sygnalizowały wzrost zaległości produkcyjnych trzeci miesi?c z rzędu.

W październiku odnotowano trzeci z rzędu spadek składowej dla zapasów wyrobów gotowych, która w październiku ukształtowała się na poziomie najniższym od czerwca 2013 r. Wskazuje to, że utrzymuj?cy się szybki wzrost popytu w przetwórstwie przy braku możliwości szybkiego zwiększenia zatrudnienia wymusza na przedsiębiorstwach realizację części zamówień poprzez bezpośredni? sprzedaż z magazynów. Choć w najbliższych miesi?cach część firm zdecyduje się na zwiększenie mocy wytwórczych i realizację inwestycji umożliwiaj?cych zmianę techniki produkcji w kierunku mniej pracochłonnej, możliwości substytucji pracy kapitałem s? ograniczone a produkcyjne efekty tych inwestycji pojawi? się z pewnym opóźnieniem. W konsekwencji, można oczekiwać ograniczenia wkładu przyrostu zapasów do dynamiki PKB w IV kw. Jest to zgodne z naszym scenariuszem lekkiego spowolnienia wzrostu PKB w IV kw. do 4,2% r/r wobec 4,5% w III kw.

Dzisiejsze dane s? neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!