Analizy i badania

Rosną wynagrodzenia członków zarządów spółek giełdowych, w radach nadzorczych maleją

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 21 września 2016 r. – Z raportu firmy doradczej PwC - „</strong><em><strong>Wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2015 r.</strong></em><strong>” wynika, że zarobki członków zarządów wzrosły w 2015 r. o 10% w porównaniu z poprzednim rokiem. Odwrotny trend zanotowano w radach nadzorczych, których członkowie otrzymali wynagrodzenie mniejsze o 6%. </strong></span></p>

>

  „PwC od 7 lat co roku przygotowuje analizę wynagrodzeń członków zarz?dów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w Polsce. Różnice w płacach obu tych grup s? ogromne. Wci?ż w odczuciu polskich członków rad nadzorczych ich wynagrodzenia nie s? adekwatne do wymaganego od nich poziomu zaangażowania w pracę na rzecz spółek. Panuje powszechna opinia, iż poziom wynagrodzenia nie jest dość motywuj?cy, w zwi?zku z tym trudno jest przyci?gn?ć do pracy w radzie odpowiednio przygotowanych kandydatów, a zaangażowanie członków rad w prace rady jest niewystarczaj?ce, co z kolei może przekładać się na niższ? skuteczność rady. Od lat kręcimy się w błędnym kole. Regulatorzy s? przekonani o potrzebie istnienia skutecznych rad nadzorczych, istotnym elemencie ładu korporacyjnego i ważnym organie nadzorczym w spółkach, w których swoje pieni?dze lokuj? akcjonariusze. Jak pokazuj? jednak dane z naszego raportu nadal brakuje pełnej zgodności w tym zakresie po stronie dominuj?cych akcjonariuszy” – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarz?dzaj?cy działem audytu i usług doradczych w PwC.  

Wynagrodzenia zarz?dów największych spółek giełdowych  

W 2015 roku ł?czne wynagrodzenia krótkookresowe członków zarz?dów w badanych przez PwC na potrzeby raportu firmach wzrosły średnio o 10% w porównaniu z 2015 r., co stanowi powrót do trendów obserwowanych przed rokiem 2013.  

Prezesi zarz?dów otrzymali w 2015 roku średnio 1,66 mln zł, a więc o 11% więcej w stosunku do roku 2014. Poziom wynagrodzeń krótkoterminowych pozostałych członków zarz?dów również znacz?co wzrósł i wyniósł 1,18 mln zł – o 9% więcej niż rok wcześniej.  

Dynamika zmian wynagrodzeń, niemal identyczna dla prezesów i pozostałych członków zarz?dów, powoduje, że różnica poziomów płacowych na tych stanowiskach kolejny rok utrzymuje się na poziomie ok. 40%. Największe zróżnicowanie pod tym względem zaobserwowaliśmy w mWIG 40, gdzie prezesi zarobili średnio aż o 80% więcej niż pozostali członkowie zarz?du. W przypadku WIG 20 i sWIG 80 proporcja ta wyniosła odpowiednio ok 65% i ok 30%.  

  

Struktura pakietu wynagrodzeń zarz?dów w 2015 roku utrzymała podobny kształt jak w poprzednich latach. Najważniejsza zmiana dotyczyła udziału płacy zmiennej w ł?cznym wynagrodzeniu zarz?dów. Premie i prowizje stanowiły w 2015 roku ok 36 % pakietu, co oznacza wzrost aż o 11% w  stosunku do roku 2014. Jest to jednak wynik porównywalny do lat 2011-2013, kiedy udział tego komponentu również przekraczał 30% całościowego wynagrodzenia.  

Pomimo widocznego wzrostu udziału premii i nagród w ł?cznym wynagrodzeniu zarz?dów w  Polsce, poziom ten w dalszym ci?gu odbiega od praktyk stosowanych na Zachodzie. Spółki z Europy Zachodniej przyjmuj? znacznie bardziej agresywne podejście do wynagradzania najwyższej kadry kierowniczej niż firmy z Europy Środkowo-Wschodniej. Przykładowo, w Niemczech udział płacy zasadniczej w pakiecie płacowym zarz?dów wynosi ok. 26% dla największego indeksu DAX oraz ok. 32% dla indeksu MDAX. Udział płacy zmiennej kształtuje się tam zaś na poziomie ok. 59% i 56% odpowiednio dla indeksu DAX oraz MDAX” – zauważa Robert Kujoth, menedżer w dziale prawno-podatkowym w PwC.  

Autorzy raportu PwC przeanalizowali także wynagrodzenia członków zarz?dów spółek giełdowych w podziale na branże. W 2015 roku liderem pod względem wysokości średniego wynagrodzenia krótkoterminowego członków zarz?dów była branża bankowa (formalnie na drugim miejscu tuż za sektorem ubezpieczeń, reprezentowanym jednak tylko przez jedn? spółkę). Bankowość odnotowała z jednej strony awans w rankingu o 3 miejsca, z drugiej zaś nominalny wzrost średniej płacy osób zarz?dzaj?cych o 17%. Branża telekomunikacyjna, pomimo spadku średniego poziomu wynagrodzeń członków zarz?du o ok. 13%, utrzymała w tym roku trzecie miejsce w rankingu. Tuż za ni? uplasował się sektor mediowy, który po kilku latach na pozycji lidera spadł na 4 miejsce i odnotował 15% spadek średniego wynagrodzenia osób zarz?dzaj?cych.  

Kobiety i mężczyźni w zarz?dach spółek giełdowych  

Kobiety stanowiły w 2015 r. zaledwie 11% wszystkich członków zarz?dów w badanych spółkach. Stanowi to, mimo wszystko, wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy udział kobiet w zarz?dach wynosił tylko 9%. najwięcej kobiet zasiada w zarz?dach firm z indeksu sWIG 80, gdzie stanowi? one 14% wszystkich osób zarz?dzaj?cych. Średni indeks giełdowy mWIG 40 cechuje się udziałem kobiet na poziomie 9%, natomiast WIG 20 już tylko 5%, a więc znacznie poniżej średniej ogólnorynkowej. Im większe spółki (wielkość definiowana poprzez kapitalizację rynkow?) tym niższy udział kobiet w składach zarz?dów.  

Wśród analizowanych spółek zatrudniaj?cych w zarz?dach zarówno mężczyzn jak i kobiety, dysproporcja w średnim poziomie wynagrodzenia krótkoterminowego pozostała istotna. W 2015 r. mężczyźni w tych firmach zarabiali aż o ok. 59% więcej niż kobiety – dwa lata temu różnica ta wynosiła 47%.  

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych największych spółek giełdowych  

Spółki notowane w ramach trzech największych indeksów giełdowych w Polsce utrzymuj? zarobki członków rad na stosunkowo niskim poziomie, w porównaniu z uposażeniami ich odpowiedników w Europie Zachodniej. Autorzy raportu PwC zwracaj? uwagę, że w Polsce brakuje jasnych reguł wynagradzania, a niestety w odczuciu osób zasiadaj?cych w radach nadzorczych ich wynagrodzenia nie s? adekwatne do poziomu ich zaangażowania.  

Jak wynika z badania, przeprowadzonego na potrzeby raportu PwC, w 2015 roku przeciętne roczne wynagrodzenie członka rady nadzorczej w spółkach giełdowych wyniosło około 105 tys. zł, co oznacza spadek o 6% w porównaniu do roku 2014. Jednocześnie wci?ż niemal 13% osób zasiadaj?cych w radach nie pobiera wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy.

Na najwyższe uposażenia mog? liczyć członkowie rad zatrudnieni w bankach, przedsiębiorstwach z branży medialnej, elektromaszynowej i w sektorze surowcowym. Różnice w płacach pomiędzy członkami rad w poszczególnych branżach s? znacz?ce – średnie roczne wynagrodzenie osoby zatrudnionej w radzie nadzorczej banku jest ponad 6-krotnie wyższe niż członka rady firmy farmaceutycznej. Co ciekawe, spółki zajmuj?ce się działalności? finansow?, nie będ?ce jednak bankami, znalazły się zdecydowanie niżej w rankingu. Członkowie ich rad nadzorczych otrzymywali przeciętnie 65 tys. zł, wobec 198 tys. zł, jakie dostawali ich odpowiednicy zatrudnieni w bankach.  

Na wysokość uposażenia przekłada się także dodatkowe zaangażowanie. Członkowie rad zasiadaj?cy w komitetach (53% spośród badanych) mog? liczyć na wynagrodzenie większe o 20% w porównaniu z osobami, które nie należały do żadnego komitetu. Przynależność do więcej niż jednego komitetu znacz?co wpływa na poziom wynagrodzenia, zaś uposażenie członka 3 komitetów jest średnio ponad 2 razy wyższe niż osoby zasiadaj?cej w jednym komitecie. Jest to zdecydowanie pozytywny trend pokazuj?cy, że rynek zaczyna dostrzegać konieczność wynagradzania członków rad nadzorczych za ich dodatkowe zaangażowanie w prace w komitetach.  

O raporcie „Wynagrodzenia zarz?dów i rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2015 r.”  

Raport stanowi podsumowanie badania przeprowadzonego przez PwC w zakresie wynagrodzeń zarz?dów oraz rad nadzorczych największych spółek giełdowych w 2015 roku. Główne wnioski dotycz? trendów w wynagrodzeniach osób zarz?dzaj?cych i nadzoruj?cych, a także zmian w strukturze pakietu wynagrodzeń oraz w poziomach wynagrodzeń, jakie zaszły pomiędzy 2014 a 2015 rokiem.  

Badaniem objęto spółki z trzech indeksów giełdowych: WIG20, mWIG40 oraz sWIG80 według składu tych indeksów na 31 grudnia 2015 roku . Źródłem danych dotycz?cych wynagrodzeń były sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarz?dów z działalności spółek za lata poddane badaniu.  

***

Informacje o PwC  

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 208 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 3  500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie www.pwc.pl/espresso.
Subskrypcja publikacji PwC pod tym linkiem.

Kontakty:

Krzysztof Szułdrzyński
Partner zarz?dzaj?cy działem audytu i usług doradczych w PwC
Tel. 22  746 41 03
krzysztof.szuldrzynski(@)pl.pwc.com  

Robert Kujoth
Menedżer w dziale prawno-podatkowym w PwC
Tel. 519  507 222
robert.kujoth(@)pl.pwc.com  

Michał Gołębiewski
Menedżer ds. PR w PwC
Tel. 519  504  245
michal.golebiewski(@)pl.pwc.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!