Aktualności firm stowarzyszonych

Rok zmian i innowacji – Carrefour Polska podsumowuje 2015 rok i zapowiada utrzymanie tempa rozwoju w 2016 roku

<p style="text-align: justify;">Carrefour w 2015 roku kontynuował w Polsce rozwój organiczny otwierając nowe placówki we wszystkich formatach, prowadził dynamiczne modernizacje portfela swoich aktywów oraz uruchomił nowe kanały sprzedaży. Realizowana przez Spółkę strategia multiformatowości, multikanałowości i multilokalności wraz z realizacją celów w zakresie innowacji, digitalizacji, bogatej i różnorodnej oferty, zasobów ludzkich oraz działań społecznie odpowiedzialnych, pozwoliła sieci umocnić pozycję wśród liderów polskiego rynku handlowego oraz osiągnąć dobre wyniki sprzedaży.</p>

>

Rok 2015 to czas dużych wyzwań dla firm handlowych. Z jednej strony branża musiała poszukiwać dróg rozwoju w warunkach coraz większej konkurencji i na coraz bardziej nasyconym rynku. Z drugiej – konfrontować się z coraz mniejsz? lojalności? klientów, kieruj?cych się w swych wyborach zakupowych przede wszystkim cen?. Uwarunkowania te doprowadziły do szeregu zmian w strategiach firm handlowych. Dodatkowe wymagania stawiało przed nimi również zmieniaj?ce się otoczenie regulacyjne, rynek pracy - zorientowany coraz bardziej na pracownika, oraz konieczność prowadzenia biznesu zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej.

Odpowiedzi? na te wyzwania było znaczne przyspieszenie w działalności Carrefour Polska w 2015 roku. Jego efektem stał się szereg zmian, obejmuj?cych niemal każdy element funkcjonowania firmy, od modernizacji sklepów i centrów handlowych, poprzez wdrożenie nowych konceptów i kanałów sprzedaży oraz rozwoju oferty handlowej, aż do projektów w obszarze HR i CSR. Wartość ubiegłorocznych inwestycji w aktywa Carrefour w Polsce wyniosła 267 mln złotych, zaś w przypadku programów CSR kwota osi?gnęła poziom 750 tys. zł. Ł?czna sprzedaż firmy Carrefour w Polsce, z uwzględnieniem hiper- i supermarketów oraz wszystkich marek działaj?cych w ramach sieci, wyniosła natomiast 8,895.3 mld złotych i była wyższa niż w roku ubiegłym.

Na przestrzeni 12 miesięcy 2015 roku, Carrefour otworzył w Polsce 1 nowy hipermarket, 2 supermarkety oraz blisko 120 sklepów osiedlowych. Równolegle, sieć przeprowadziła modernizacje 15 istniej?cych hipermarketów, 50 supermarketów oraz 9 centrów handlowych, a także 3 konceptów franczyzowych. W minionym roku firma dokonała również akwizycji 38 sklepów specjalistycznych Galerie Alkoholi, które uzupełniły portfel sklepów osiedlowych należ?cych do sieci, a także uruchomiła sklep internetowy eCarrefour.pl. Dzięki tym przedsięwzięciom Spółka zyskała nowe, perspektywiczne kanały sprzedaży. Na koniec 2015 roku Carrefour w Polsce zarz?dzał w sumie ponad 800 sklepami  w pięciu formatach, centrami handlowymi o ł?cznej powierzchni 230.000 GLA oraz 43 stacjami paliw.

Oferta handlowa Carrefour obejmuje obecnie ponad 50 tys. produktów, a w samym tylko 2015 roku na półkach sklepów sieci pojawiło się 2 tys. nowości, w tym wiele produktów polskich i pochodzenia lokalnego oraz zdrowa żywność. Firma zaoferowała również klientom nowe koncepty handlowe, takie jak: Smacznie (strefa produktów pierwszej potrzeby oraz jedzenia na wynos) oraz Źródło zdrowia (dermokosmetyki oraz leki bez recepty i suplementy). Spółka kontynuowała także rozwój wcześniejszych wdrożeń, np. konceptu Naszej Wędzarni, której produkty w 2015 roku zaczęły być oferowane w mniejszych sklepach należ?cych do sieci. Zmianom w ofercie towarzyszyły też nowe rozwi?zania w organizacji sklepów, takie jak Jedna Kolejka, Kasy Rodzinne czy programy oszczędnościowe, np. Karta Dużej Rodziny czy Karta Seniora.

Mimo, iż niskie ceny od zawsze stanowiły dla Carrefour priorytet, to w ostatnim roku - w poł?czeniu z oferowanym przez sieć szerokim wyborem produktów oraz najlepsz? obsług? – stały się kluczowymi elementami budowania przewagi konkurencyjnej sieci na polskim rynku.

Inwestuj?c w sieć sklepów i ofertę dla klientów, Carrefour nie zapomniał o dostawcach i pracownikach oraz otoczeniu, w którym prowadzi działalność biznesow?. By mocniej zacieśnić relacje z dostawcami, którzy w dużej mierze reprezentuj? polskie małe i średnie firmy, sieć zorganizowała Targi Dostawców, jedyn? imprezę branżow? w Polsce, która pozwoliła wspólnie wypracować ofertę Carrefour na Boże Narodzenie, najważniejszy okres w handlu, a także podzielić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami.

W 2015 roku Carrefour uruchomił także centrum konferencyjno-szkoleniowe Smak Kariery, w którym kształc? się przyszli pracownicy sieci. Firma organizuje, m.in. szkolenia zawodowe w gin?cych zawodach, takich jak: piekarz, cukiernik czy wędliniarz. Szkolnictwo zawodowe oraz program stażowy stały się podstaw? współpracy podejmowanej przez Carrefour ze szkołami zawodowymi i wyższymi, tworz?c realne miejsca pracy dla absolwentów.

Działania Carrefour w 2015 roku to również kontynuacja polityki biznesu odpowiedzialnego społecznie, opartej m.in. na programach „STOP Marnotrawstwu” i „Z miłości do Zdrowia”. Efektem prowadzonych działań było np. 160 tys. posiłków, które udało się przygotować dzięki zbiórce 80 ton żywności we współpracy z Bankami Żywności. Natomiast wsparcie Fundacji Carrefour w postaci grantu w wysokości 400 tys. zł zaowocowało zorganizowaniem warsztatów „ABC Zdrowego Żywienia”, poprowadzonych przez 70 ekspertów z 6 polskich ośrodków naukowych, które cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności.

Wszystkie zmiany zostały doskonale ocenione przez rynek, a Carrefour Polska w 2015 roku otrzymał wiele prestiżowych nagród. Te najważniejsze z nich to Innowator Rynku Spożywczego, Solidny Pracodawca Branży Handlu Detalicznego czy Nagroda im. Jacka Kuronia.

W 2016 roku zamierzamy kontynuować zmiany rozpoczęte w roku ubiegłym. W szczególności dotyczy to ci?głego rozwoju formatów i konceptów sklepowych oraz zapewnienia najlepszej oferty produktowej, w najniższych cenach i dopasowanej do lokalizacji obiektu. Naszym priorytetem pozostanie także utrzymanie wysokiego tempa zarówno w zakresie modernizacji, jak i otwarć sklepów. Zamierzamy otworzyć 2 hipermarkety oraz około 100 sklepów franczyzowych. Ważny element nadal stanowić będzie rozwój nowych kanałów sprzedaży, przede wszystkim sklepu internetowego oraz digitalizacja wykorzystywana w komunikacji z klientami.  Jako firma społecznie odpowiedzialna uwzględnimy również potrzeby naszych interesariuszy: pracowników, dostawców i przedstawicieli lokalnych społeczności  –  powiedział Guillaume de Colonges, Prezes Carrefour Polska.

***

Grupa Carrefour

Obecna w 34 krajach jest drugim największym detalist? na świecie oraz liderem wielkiej dystrybucji w  Europie. W ponad 10.100 sklepach zatrudnia 365  000 pracowników. W 2013 obroty Grupy wyniosły 100,2 mld euro. Grupa Carrefour oferuj?ca różnorodność formatów handlowych, kanałów dystrybucji oraz działaj?ca na wielu rynkach jest partnerem w codziennym życiu 10 milionów klientów, którzy każdego dnia odwiedzaj? sklepy Carrefour na całym świecie, maj?c dostęp do szerokiej gamy produktów i usług w najlepszej cenie.

O Carrefour Polska

Carrefour Polska swój pierwszy hipermarket otworzył w 1997 roku w Łodzi. Obecnie, pod szyldem Carrefour w Polsce działa ponad 600 sklepów w różnych formatach, s? to: hiper- i supermarkety oraz sklepy osiedlowe: mini-market i convenience. Carrefour jest także właścicielem i zarz?dc? centrów handlowych, skupionych w dużych i średnich miastach. Ofertę handlow? naszych sklepów uzupełniaj? stacje paliw. D?ż?c do podniesienia jakości życia klientów i konsumentów, Carrefour Polska realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu, która zakłada harmonijny rozwój, w trzech dziedzinach równocześnie: na rzecz gospodarki, społeczeństwa i środowiska.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!