Aktualności firm stowarzyszonych

Rok 2016 w kancelarii Dentons w Polsce

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>W 2016 r. Dentons w Polsce podjął szereg inicjatyw, wpisujących się w globalną strategię rozwoju Dentons. Kancelaria pozyskała i rozwijała talenty prawnicze, poszerzając tym samym znacząco ofertę kliencką. Klienci powierzyli nam obsługę lub reprezentację w swoich najważniejszych sprawach, które z czasem okazały się precedensowe lub wiodące na skalę polską i regionalną.</strong></span></p>

>

Warszawskie biuro Dentons obchodziło w 2016 r. 25-lecie działalności na polskim rynku. Od pięciu lat (od 2011 r.) Dentons jest największ? firm? prawnicz? w Polsce, oferuj?c? klientom dostęp do ponad 200 prawników, doradców podatkowych i konsultantów, zapewniaj?cych kompleksow? obsługę prawn? podmiotom ze wszystkich kluczowych sektorów gospodarki. Wspólnie z klientami i partnerami biznesowymi w ci?gu 25 lat współtworzyliśmy współczesne oblicze gospodarcze Polski.  

Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych osi?gnięć i wydarzeń  

I STRATEGIA ROZWOJU  W 2016 r. do warszawskiego biura kancelarii Dentons doł?czyło 3 partnerów, 5 counseli, 2 konsultantów oraz 5 senior associates. W kancelarii miały miejsce także liczne awanse – 3 na stanowiska partnerskie, 12 na stanowiska counsel oraz 5 na stanowisko senior associate.  

1. Kluczowi eksperci pozyskani przez warszawskie biuro Dentons w 2016 r.:

 • styczeń
 • Magdalena Wojciechowicz, wcześniej wieloletni szef działu prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, doł?czyła do zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia;
 • marzec
 • dr Tomasz Braun, Partner w zespole Bankowości i Finansów, wcześniej Global Associate General Counsel w HSBC plc.;
 • dr Radosław Góral,  Counsel w Zespole Postępowań S?dowych i Arbitrażu; dr nauk prawnych na Stanford University;
 • kwiecień
 • Magdalena Bartosik  doł?czyła z Allen & Overy do zespołu Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji;
 • dr Jakub Celiński  przeszedł wraz z zespołem (Piotrem Kowalikiem  i  Ryszardem Manteuffelem) z Baker McKenzie, obejmuj?c stanowisko Partnera w zespole Rynków Kapitałowych;
 • prof. dr hab.  Piotr Machnikowski  doł?czył do zespołu Postępowań S?dowych i Arbitrażu;
 • dr n. farm.  Łukasz Pera  obj?ł stanowisko Konsultanta w zespole Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia;
 • maj
 • Bartosz Mysiorski, wiceszef Fundacji PPP obj?ł stanowisko Menedżera ds. Rozwoju PPP;
 • lipiec - sierpień
 • dr Jarosław Bełdowski  zasilił zespół Bankowości i Finansów, wcześniej był m.in. ekspertem Banku Światowego oraz I Wiceprezesem Banku Gospodarstwa Krajowego i prezesem Fundacji Obywatelskiego Rozwoju;
 • wrzesień
 • Agnieszka Lipska  wraz z zespołem przeszła z Allen & Overy do warszawskiego zespołu Bankowości i Finansów Dentons;
 • październik
 • do Dentons doł?czył zespół zajmuj?cy się promocj? i inwestycjami międzynarodowymi w składzie:  Sławomir Majman  (Promotion and Investment Director), były prezes Polskiej Agencji Rozwoju i Inwestycji oraz Ivy YU Yang (Special Advisor to Dentons Europe) i Marek Szostak;
 • listopad
 • David F. Dixon, nowy Partner w zespole Nieruchomości, wcześniej był m.in. partnerem w Norton Rose Fullbright i szefem działu prawnego na region EMEA w Solera Holdings.  

2. Awanse: nominacje partnerów i counseli w 2016 r.  

Nominacje w strukturach europejskich:

 • w wyniku głosowania partnerów w polskim biurze  Arkadiusz Krasnodębski  został ponownie wybrany na stanowisko Partnera Zarz?dzaj?cego Dentons w Polsce na kolejn?, trzyletni? kadencję;
 • w wyniku głosowania partnerów z regionu Europy,  Tomasz D?browski  został ponownie wybrany na stanowisko Partnera Zarz?dzaj?cego Dentons w Europie. Jego druga kadencja rozpoczęła się 1 stycznia 2017 r. i potrwa do 31 grudnia 2019 r.;
 • Piotr Szafarz, Partner kieruj?cy warszawskim zespołem Nieruchomości, został po raz kolejny wybrany członkiem Dentons Europe Compensation Committee;
 • Partner  Marcin Bartczak  wraz z dr Bernardem Geierem zostali mianowani szefami europejskiej grupy Regulacji Sektora Bankowości i Finansów, będ?cej części? Praktyki Bankowości i Finansów Dentons.  

Awanse partnerskie:

Tomasz Janas  (zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych),  Michał Jochemczak  (zespół Postępowań S?dowych i Arbitrażu),  Aleksandra Minkowicz-Flanek  (zespół Prawa Pracy).  

Awanse na stanowisko counsel:

Anna Garbula-Węgrzynowska (zespół Nieruchomości), Maciej Jodkowski (zespół Nieruchomości), Aleksandra Kamińska (zespół Sporów Korporacyjnych oraz zespół Sporów Budowlanych), Marceli Kasperkiewicz (zespół Fuzji i Przejęć oraz Private Equity), Karol Laskowski (zespół Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji), Agnieszka Nagórska (zespół Nieruchomości), Bartosz Nojek (zespół Bankowości i Finansów), Agnieszka Skorupińska (zespół Prawa Ochrony Środowiska), Zbigniew Stasiak (zespół Energetyki i Zasobów Naturalnych), Jarosław St?pel (zespół Nieruchomości), Piotr Staniszewski (zespół Nieruchomości), Marek Trojnarski (zespół Prawa Własności Intelektualnej, Technologii i Komunikacji).  

3. Kluczowe wydarzenia i inicjatywy rozwojowe  

Dentons Warsaw Business Academy

W okresie marzec – październik 2016 r. polskie biuro Dentons zrealizowało autorski zaawansowany program szkoleniowy dla prawników, którego celem była rozbudowa kompetencji biznesowych dotycz?cych komunikacji i marketingu, zarz?dzania relacjami z klientami, rozwoju biznesu, zarz?dzania finansami, współpracy w zespole jak i zarz?dzania zespołem oraz umiejętności przywódczych. W programie wzięło udział 17 prawników w randze senior associate i counsel, reprezentuj?cych różne praktyki prawa. Całodniowe sesje szkoleniowe off-site poł?czone z praktycznymi ćwiczeniami były prowadzone przez doświadczonych polskich i międzynarodowych trenerów biznesu. Program był znacz?c? i pierwsz? na tak? skalę inwestycj? w rozwój kompetencji biznesowych młodszej generacji prawników.  

Powstanie Dentons Business Services EMEA (DBSE)

21 listopada 2016 r. Dentons oficjalnie uruchomił pierwsze centrum usług wspólnych w ramach firmy – Dentons Business Services EMEA (DBSE). Na jego lokalizację wybrano Warszawę. DBSE jest wspóln? inicjatyw? dwóch regionów firmy – brytyjskiego, bliskowschodniego, afrykańskiego (UKMEA) i europejskiego. Poprzez skupienie w jednym miejscu funkcji realizowanych dotychczas w różnych biurach, DBSE wykorzystuje lepiej efekt skali i zasobów obu regionów. Kierowane przez  Piotra Macieję  DBSE ma siedzibę w biurowcu Atrium Centrum położonym w ścisłym centrum Warszawy. DBSE zatrudnia obecnie ponad 80 specjalistów z zakresu usług finansowych, rozwoju biznesu, marketingu i komunikacji marketingowej, HR oraz IT. Planowany jest dalszy rozwój DBSE w ci?gu najbliższych dwóch lat.  

II NAGRODY I WYRÓŻNIENIA DLA WARSZAWSKIEGO BIURA KANCELARII DENTONS  

Rok 2016 był dla kancelarii Dentons szczególny ze względu na rekordow? liczbę zdobytych nagród i wyróżnień, przyznawanych przez krajowe oraz ogólnoświatowe rankingi kancelarii prawnych. Wielu prawników otrzymało indywidualne rekomendacje w swoich dziedzinach prawa.  

1. Lider rankingu  Rzeczpospolitej

Kancelaria Dentons po raz pi?ty z rzędu zajęła pozycję lidera w kluczowych kategoriach w rankingu  Rzeczpospolitej  – pod względem ogólnej liczby prawników, liczby prawników z uprawnieniami oraz przychodów. Według wskazań konkurencyjnych kancelarii Dentons jest także liderem w dziedzinach prawa energetycznego, gdzie liderem indywidualnym w swojej specjalizacji został Arkadiusz Krasnodębski; prawa nieruchomości, gdzie liderem w swojej specjalizacji został Paweł Dębowski oraz prawa podatkowego, prawa zamówień publicznych i prawa ochrony środowiska, w których to dziedzinach rekomendacje indywidualne otrzymały Aldona Kowalczyk i Ewa Rutkowska-Subocz. Kapituła rankingowa wyróżniła także Dentons za obsługę wiod?cych transakcji na polskim rynku w 2015 r. w trzech kategoriach: fuzje i przejęcia, rynki kapitałowe – transakcje dłużne oraz nieruchomości.

2. „Superkancelaria Roku 2016”

Kancelaria Dentons po raz trzeci z rzędu zdobyła tytuł „Superkancelarii Roku” w Polsce w rankingu organizowanym przez portal  Rynek Prawniczy. Zestawienie zostało opracowane na podstawie tegorocznych wyników trzech wiod?cych rankingów firm prawniczych – The EMEA Legal 500 2016, Chambers Europe 2016 oraz Rankingu Kancelarii Prawniczych 2016 dziennika  Rzeczpospolita.  

3. „Najbardziej poż?dany pracodawca 2015” wg Antal

W badaniu „Najbardziej Poż?dani Pracodawcy w opinii specjalistów i menedżerów" zrealizowanym przez międzynarodow? firmę rekrutacyjn? Antal, Dentons zaj?ł pierwsze miejsce wśród najbardziej poż?danych pracodawców w kategorii „Kancelarie prawnicze”.

4. Jedyna kancelaria na liście „Firm Społecznie Odpowiedzialnych”  Dziennika Gazety  Prawnej

Jako jedyna firma prawnicza w Polsce, Dentons po raz drugi został ujęty na liście „Firm Społecznie Odpowiedzialnych"  Dziennika Gazety Prawnej, plasuj?c się na wysokim 6 miejscu w ogólnym zestawieniu.

5. Dentons wg  Polityki Insight 2016

Dentons jako jedyna kancelaria została wyróżniona we wszystkich pięciu kategoriach „Rankingu kancelarii regulacyjnych 2016” zorganizowanym przez  Politykę Insight: bankowość, energetyka, konkurencja, telekomunikacja i farmacja. Kancelarie oceniano według czterech kryteriów: kompleksowość usług, percepcja w branży, percepcja wśród klientów oraz średnia z rankingów anglosaskich (Chambers Europe i Legal 500).  

6. CEE Clean Energy Awards

Dentons otrzymał nagrodę „Professional Services Company of the Year 2016 - Legal” CEE Clean Energy Awards, będ?c? wyrazem uznania dla zaangażowania, z jakim prawnicy kancelarii od wielu lat wspieraj? klientów z sektora energetycznego na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej.  

7. CEE Real Estate Quality Awards

Dentons szósty rok z rzędu został wyróżniony w kategorii „Legal & Financial Consulting Firm of the Year in CEE” podczas gali CEE Real Estate Quality Awards organizowanej we współpracy z  The  Financial Times.  

8. Lista Stu 2015 „Pulsu Medycyny”

Zofia Ulz, konsultant zarz?dzaj?cy w warszawskim biurze Dentons, członek zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia znalazła się na liście stu najbardziej wpływowych osób w dziedzinie ochrony zdrowia w Polsce w rankingu „Lista Stu 2015”  Pulsu Medycyny.

9. Eurobuild Awards Poland

Kancelaria Dentons zdobyła tytuł „Kancelarii Roku” przyznany przez jury konkursu organizowanego przez magazyn  Eurobuild  po raz szósty na siedem lat istnienia nagrody Eurobuild Awards.  

10. CIJ Awards Poland

Tytuł „Kancelarii Roku” dla kancelarii Dentons przyznało jury konkursu CIJ Awards Poland, organizowanego przez magazyn  CIJ Construction and Investment Journal.  

11. Chambers Europe Awards for Excellence 2016

Kancelaria Dentons otrzymała Chambers Europe Award for Excellence w kategorii „Międzynarodowa Firma Prawnicza Roku w Polsce”.

12. Chambers Global 2016

Kancelaria Dentons została wysoko wyróżniona w sześciu kategoriach prawa: bankowość i finanse (Band 2, CEE – Band 3), rynki kapitałowe: papiery dłużne (Band 2), prawo spółek / fuzje i przejęcia (Band 3), rozwi?zywanie sporów (Band 2), własność intelektualna (Band 4) oraz finansowanie projektów i energetyki (CEE – Band 2). Indywidualne rekomendacje otrzymało 13 prawników z warszawskiego biura.  

13. Chambers Europe 2016

Chambers Europe wyróżnił polskie biuro Dentons w 17 dziedzinach prawa, wymieniaj?c w tegorocznym zestawieniu 39 prawników. Dentons uzyskał 5 rekomendacji w Band 1 (prawo konkurencji i antymonopolowe, energetyka i zasoby naturalne, ochrona środowiska, zamówienia publiczne, prawo nieruchomości), 7 rekomendacji w Band 2 (bankowość i finanse, rynki kapitałowe / papiery dłużne, rozwi?zywanie sporów, projekty infrastrukturalne, prawo restrukturyzacji i upadłościowe, prawo podatkowe, technologie, media i telekomunikacja), 4 rekomendacje w Band 3 (prawo spółek / fuzje i przejęcia, prawo pracy, prawo farmaceutyczne, private equity) oraz 1 rekomendacje w Band 4 (własność intelektualna).  

14. Dentons liderem wśród firm prawniczych w Polsce wg The Legal 500 EMEA

Polskie biuro Dentons w rankingu The Legal 500 EMEA zostało wyróżnione w 15 dziedzinach prawa, zaś rekomendacje indywidualne uzyskało 6 prawników. Dentons uzyskał 8 rekomendacji w Tier 1 (bankowość i finanse, prawo konkurencji i antymonopolowe, rozwi?zywanie sporów, energetyka i zasoby naturalne, prawo publiczne, nieruchomości, restrukturyzacja i prawo upadłościowe, prawo podatkowe), 4 rekomendacje w Tier 2 (rynki kapitałowe / papiery dłużne, prawo spółek / fuzje i przejęcia, ubezpieczenia, technologie) oraz 3 rekomendacje w Tier 3 (rynki kapitałowe / papiery wartościowe, prawo pracy, własność intelektualna) w ogólnym zestawieniu firm prawniczych, co czyni kancelarię liderem w gronie firm prawniczych w Polsce w tym rankingu.  

15. Best Lawyers 2016

W 5 edycji zestawienia Best Lawyers 2016 dla Polski znalazło się 21 prawników z warszawskiego biura Dentons, zaś Igor Ostrowski uzyskał tytuł „Prawnika roku”.  

16. Who’s Who Legal 100

Who’s Who Legal 100 wyróżnił 5 prawników z warszawskiego biura Dentons. Kancelaria otrzymała także wyróżnienie „Firma Roku” w dziedzinie prawa energetycznego i zasobów naturalnych. Indywidualne rekomendacje otrzymali: Agnieszka Stefanowicz-Barańska, Arkadiusz Krasnodębski, Michał Drozdowicz, Aldona Kowalczyk i Paweł Dębowski.  

17. Expert Guides „Women in Business Law”

Karina Furga-D?browska, Anna Maria Pukszto i Agnieszka Stefanowicz-Barańska z warszawskiego biura Dentons zostały po raz kolejny wyróżnione przez szóst? edycję katalogu Expert Guides „Women in Business Law”, wydawanego przez Euromoney.  

18. Wyróżnienie Zwi?zku Banków Polskich – Medal Mikołaja Kopernika

Zwi?zek Banków Polskich uhonorował Aleksandrę Minkowicz-Flanek, Partner kieruj?c? zespołem Prawa Pracy w warszawskim biurze Dentons, Medalem Mikołaja Kopernika, doceniaj?c jej zaangażowanie i wkład w działanie samorz?du bankowego oraz eksperck? wiedzę w zakresie

interpretacji i zastosowania przepisów implementuj?cych dyrektywy CRD3 i CRD4, dotycz?cych zasad wynagradzania kadry kierowniczej banków i domów maklerskich, do polskiego porz?dku prawnego.  

III SPRAWY KLIENCKIE

Poniżej znajduje się opis wybranych spraw, w których prawnicy Dentons doradzali polskim i międzynarodowym klientom w 2016 r.  

1. Bankowość i Finanse

 • Lotos Petrobaltic:  Doradztwo przy transakcji finansowania projektu wydobycia gazu i ropy naftowej na Bałtyku ze złoża B8, które dopełnia kompleksowy zestaw umów zwi?zanych z zagospodarowaniem złoża B8. To pierwszy projekt wydobywczy w formule „project finance” w Europie Środkowej oraz pierwsza transakcja z udziałem Polskich Inwestycji Rozwojowych (obecnie Polski Fundusz Rozwoju).
 • Konsorcjum banków:  Doradztwo na rzecz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego, Raiffeisen Bank International, Alior Banku, PKO Banku Polskiego, Raiffeisen Bank Polska, Ceska sporitelna oraz Raiffeisenbank w zwi?zku z finansowaniem udzielonym spółce TAMEH, będ?cej joint venture pomiędzy ArcelorMittal i Tauron.
 • Konsorcjum banków:  Doradztwo na rzecz Banku Pekao, Banku Zachodniego WBK, BGŻ BNP Paribas i ING Banku Śl?skiego w zwi?zku z finansowaniem udzielonym Grupie AmRest, będ?cej spółk? holdingow? skupiaj?c? różne spółki w Polsce, Niemczech, Rosji, Czechach, na Słowacji i w Stanach Zjednoczonych.
 • Hotel Bristol w Warszawie:  Doradztwo właścicielowi w zwi?zku z refinansowaniem zadłużenia 5-gwiazdkowego Hotelu Bristol w Warszawie udzielonym przez Bank Pekao.  

2. Energetyka i Zasoby Naturalne

 • Geo Renewables: Doradztwo w dwóch projektach wiatrowych – sprzedaży udziałów w spółce SPV, operuj?cej farm? wiatrow? w Lubartowie na rzecz spółki IKEA oraz w transakcji wymiany udziałów w elektrowniach wiatrowych w Iłży, Jędrzychowicach i Zgorzelcu, między GEO Renewables a EDP Renewables.
 • Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE): Doradztwo na rzecz polskiego operatora systemu przesyłowego w zwi?zku z Rozporz?dzeniem CACM (Rozporz?dzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiaj?ce wytyczne dotycz?ce alokacji zdolności przesyłowych i zarz?dzania ograniczeniami przesyłowymi) i reprezentacja w sprawach dotycz?cych wdrażania opinii ACER nr 9/2015 (Unijna Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki).
 • Energix: Od 2014 r. Dentons doradza klientowi w zwi?zku z realizacj? projektu budowy farmy wiatrowej Banie o mocy 192 MW, w zakresie zgodności z przepisami, finansowania, badania due diligence oraz prawnego przygotowania projektu. Faza A, obejmuj?ca budowę 25 turbin o mocy 50 MW została zakończona w grudniu 2015 r. Faza B obejmuj?ca budowę turbin o mocy 56 MW została zakończona w czerwcu 2016 r. Rozpoczęcie realizacji Fazy C projektu o planowanej mocy 84 MW, jest przedmiotem oceny na lata 2017/2018 w ramach nowego programu wspierania odnawialnych źródeł energii w oparciu o aukcje. Unikalność tego projektu polega na tym, że każda z jego faz była realizowana w innym reżimie regulacyjnym, a Faza B została ukończona w ambitnym terminie 6 miesięcy (w grudniu 2015 r. przedłużono dostępność wcześniejszego programu wsparcia w oparciu o zbywalne zielone certyfikaty aż do końca czerwca 2016 r.).
 • Enlight Renewable Energy: Kompleksowe doradztwo w zwi?zku z projektem budowy i finansowania farmy wiatrowej, zlokalizowanej niedaleko Splitu w Chorwacji, o ł?cznej mocy 49 MW, obejmuj?ce m.in. opracowanie umów na budowę, utrzymanie oraz zarz?dzanie elektrowni? wiatrow?, dostawę i serwis turbin wiatrowych oraz świadczenie usług z tym zwi?zanych. Dentons reprezentował także klienta w toku negocjacji dotycz?cych poszczególnych etapów projektu.  

3. Fuzje i przejęcia / Własność Intelektualna, Technologie, Komunikacja / Prawo Konkurencji

 • Liberty Global/UPC Polska:  Reprezentowanie Liberty Global, największej na świecie firmy prowadz?cej działalność w sektorze telewizji i usług szerokopasmowych, w nabyciu Multimedia Polska, trzeciego w Polsce operatora sieci kablowej, a także reprezentowanie UPC Polska przed UOKiK w wynikaj?cym z transakcji precedensowym zgłoszeniu zamiaru przejęcia Multimedia Polska przez UPC Polska. Wartość transakcji to około 3 miliardy złotych, co czyni j? jednym z największych przejęć na rynku technologii, mediów i telekomunikacji w Europie Środkowej w 2016 r.  

4. Nieruchomości

 • TPG Real Estate / P3 Logistic Parks: Doradztwo przy największej transakcji nieruchomościowej w Europie w 2016 r. wycenianej na 2,4 miliarda euro – sprzedaży P3 Logistic Parks, grupy należ?cej do TPG Real Estate, na rzecz GIC, Singapurskiego SWF. Transakcja obejmowała cały portfel P3, w skład którego wchodz? 163 magazyny w 62 miastach zlokalizowane w 9 krajach Europy, o ł?cznej powierzchni 3,3 miliona m.kw. Dentons doradzał również w zwi?zku z polskimi i rumuńskimi aspektami transakcji refinansowania portfela logistycznego P3 na kwotę ok. 1,4 miliarda euro. W projekt było zaangażowanych ponad 40 prawników z biur kancelarii w Warszawie, Bukareszcie i Pradze.
 • Aviva Investors Polish Retail Fund: Doradztwo przy sprzedaży portfela nieruchomości handlowych o ł?cznej powierzchni 62 000 m.kw. – Focus Park w Zielonej Górze oraz Focus Mall w Piotrkowie Trybunalskim. Oba obiekty zostały sprzedane za cenę 160 milionów euro. Focus Park i Focus Mall to największe obiekty handlowe w tych miastach oddane do użytku w 2008 i 2009 r.
 • TriGranit: Doradztwo na rzecz TriGranit, dewelopera i inwestora należ?cego do TPG Real Estate, przy sprzedaży firmie Rockcastle Global Real Estate największej galerii handlowej w Krakowie – Bonarka City Center. Wartość transakcji to 361 milionów euro.  

5. Postępowania S?dowe i Arbitraż

 • Firma projektowa i konsultingowa: Wygrana w sporze s?dowym pomiędzy konsorcjum liderów konsultingu, spółki brytyjskiej i polskiej oraz zamawiaj?cym z sektora finansów publicznych, dotycz?cym ustalenia bezskuteczności oświadczenia zamawiaj?cego o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług inżyniera kontraktu, z uwagi na rzekome naruszenie zakazu podwykonawstwa.
 • Globalni wiod?cy producenci samochodów dostawczych i osobowych: Dentons reprezentował klientów w zakończonej sukcesem wieloletniej i wielow?tkowej sprawie zwrotu nienależnie naliczonej opłaty za brak sieci recyclingu pojazdów oraz zwrotu odsetek od tych nienależnie pobranych kwot. Sprawa była precedensowa ze względu na konieczność przekonania s?dów administracyjnych do dokonania prokonstytucyjnej wykładni przepisów prawa administracyjnego i tym samym zakwestionowania wcześniejszej praktyki organów administracji w tym zakresie, co się udało – nawet pomimo wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku uznaj?cego kwestionowane przepisy za co do zasady zgodne z Konstytucj?.
 • Inwestor zagraniczny: Reprezentacja klienta w wielow?tkowym sporze przed S?dami Powszechnymi obejmuj?cym kilkanaście postępowań przed S?dem Okręgowym i Rejestrowym dotycz?cym wrogiego przejęcia spółki z branży IT. Sukces polegał na uzyskaniu dla klienta precedensowego zabezpieczenia niweluj?cego skutki wrogiego przejęcia, a polegaj?cego m.in. na ustanowieniu zarz?du przymusowego nad wrogo przejęt? spółk?.
 • Pro bono: Sukces w dwóch sprawach dotycz?cych blogerów obserwuj?cych działania lokalnej władzy. Uzyskaliśmy wyrok uniewinniaj?cy od zarzutu zaniechania obowi?zku rejestracji bloga jako prasy. Dwie wygrane przez Dentons sprawy tego typu w 2016 r. powinny mieć znaczenie strategiczne dla innych podobnych postępowań tocz?cych się w różnych s?dach w Polsce.
 • Producent asortymentu wag przemysłowych: Sukces Dentons w postępowaniu arbitrażowym UNCITRAL pomiędzy generalnym wykonawc? prac oraz głównym podwykonawc? w zakresie prac budowlanych dotycz?cy realizacji dwóch projektów inwestycyjnych, budowy instalacji paliw alternatywnych oraz budowy gospodarki biomasowej. Powód domagał się zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace, które nie było co do zasady kwestionowane przez naszego klienta. Natomiast nasz klient twierdził, że wynagrodzenie to zostało potr?cone z jego wierzytelnościami z tytułu kar umownych za opóźnienie w realizacji jednego z kamieni milowych. Dla oceny prawidłowości naliczenia kar umownych konieczne było przeanalizowanie całego procesu projektowania i realizacji prac oraz ustalenie odpowiedzialności za powstałe w trakcie prac opóźnienia, które występowały po stronie generalnego wykonawcy oraz podwykonawcy, a także ocena zasadności wniosku o miarkowanie kar umownych. Ostatecznie Trybunał Arbitrażowy oddalił w całości roszczenia powoda i nakazał mu pokryć większość poniesionych przez klienta kosztów postępowania.
 • Producent wyrobów cukierniczych: Sukces przed S?dem Apelacyjnym w Katowicach w sprawie dotycz?cej sporu o naprawienie szkody w zwi?zku z dostarczeniem klientowi zanieczyszczonego półproduktu, który został częściowo wykorzystany do wytworzenia produktów gotowych klienta. Wykrycie zanieczyszczenia miało poważne konsekwencje finansowe oraz wizerunkowe dla klienta, działaj?cego na polskim i europejskim rynku producenta wyrobów cukierniczych. Sprawa była szczególnie interesuj?ca ze względu na to, że powództwo klienta zostało oparte w głównej mierze na domniemaniu faktycznym co do miejsca wyst?pienia zanieczyszczenia. Zaangażowanie na rzecz klienta miało ponadto wielowymiarowy charakter z prawnego punktu widzenia. Doradzaliśmy klientowi nie tylko w kwestiach cywilnoprawnych, ale również w aspektach administracyjnych i karnych.  

6. Postępowania S?dowe i Arbitraż /  Własność Intelektualna, Technologie, Komunikacja

 • Firma deweloperska: Reprezentacja klienta w sporze dotycz?cym naruszenia praw architekta poprzez przebudowę centrum handlowego, do projektu którego klient nie posiadał praw autorskich przez blisko 10 lat. W wyniku trwaj?cych 8 miesięcy negocjacji doprowadziliśmy do zawarcia korzystnej dla klienta ugody, która została podpisana 22 lutego. W ramach porozumienia strona przeciwna nie tylko przeniosła na klienta pełnię praw autorskich, ale także zrzekła się roszczeń wynikaj?cych z ich naruszenia.
 • Komercyjna stacja telewizyjna: Uzyskanie dla klienta zabezpieczenia jego roszczeń przeciwko portalowi internetowemu. Na skutek zabezpieczenia, do czasu zakończenia sporu portal nie może rozpowszechniać programu telewizyjnego klienta, z naruszeniem praw autorskich i pokrewnych klienta do programu oraz zasad uczciwej konkurencji. Pomimo zaskarżenia przez portal postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, zabezpieczenie zostało utrzymane przez S?d Apelacyjny w Warszawie, a okres jego trwania został wydłużony na cały czas trwania postępowania głównego. Ponadto w postępowaniu egzekucyjnym s?d I instancji zas?dził od powoda na rzecz klienta kwotę 100.000 złotych za dotychczasowe niewykonywanie przez powoda obowi?zku wynikaj?cego z postanowienia o zabezpieczeniu oraz zagroził zapłat? kwoty 200.000 złotych za każde kolejne naruszenie praw klienta w przyszłości.

7. Ochrona Środowiska

 • PERN „Przyjaźń”: Doradztwo prawne w zakresie analizy i wdrożenia najbardziej efektywnego i zgodnego z prawem rozwi?zania potrzebnego do rozpoczęcia użytkowania nowopowstałego ruroci?gu i terminala naftowego Polsce Północnej. Klient Dentons na co dzień obsługuje terminal morski przekazuj?cy 34 mln ton ropy naftowej rocznie, zapewnia usługi w zakresie transportu, przeładunku i magazynowania ropy naftowej, mieszania paliw oraz prowadzi badania laboratoryjne produktów ropopochodnych. Dentons opracował i wdrożył scenariusz umożlwiaj?cy formalne i rzeczywiste rozpoczęcie użytkowania instalacji. Z sukcesem zabezpieczono możliwość korzystania z terminala zgodnie z niezbędnymi pozwoleniami spełniaj?cymi wymogi konieczne do rozpoczęcia tej kluczowej inwestycji w kraju.
 • EY Business Advisory: Doradztwo w projekcie przeprowadzanym przez klienta dla Towarzystwa Gospodarczego Polskie Elektrownie (TGPE) oraz dla Ministerstwa Środowiska w sprawie sporz?dzenia analiz prawnych dotycz?cych wpływu konkluzji BAT na polski sektor energetyczny. Członkami TGPE s? największe firmy wytwarzaj?ce energię w Polsce, takie jak PGE, EDF, Engie, ENEA, ENERGA i Veolia. Dentons, w ramach konsorcjum z EY, odpowiada za zagadnienia prawne całego projektu. Prawnicy identyfikuj? postanowienia projektu konkluzji BAT dla LCP (zestaw bardzo zaostrzonych norm środowiskowych dla elektrowni, wprowadzonych przez Komisję Europejsk?), które będ? miały duży wpływ na funkcjonowanie elektrowni w Polsce. Na podstawie tych analiz prawnicy opracowuj? zestaw wytycznych dla Ministerstwa Środowiska oraz urzędów wydaj?cych pozwolenia zintegrowane. S? także zaangażowani w prace nad wytycznymi dotycz?cymi uzyskiwania odstępstwa od zaostrzonych wymogów określonych w projekcie konkluzji BAT dla LCP.
 • SEGRO Polska: Reprezentacja klienta w szeregu postępowań dotycz?cych gospodarki ściekowej, w tym doradztwo w kwestiach regulacyjnych. Dentons reprezentował klienta przed lokalnymi organami oraz w postępowaniu dotycz?cym wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego S?du Administracyjnego.  

8. Partnerstwo Publiczno-Prywatne

 • Ministerstwo Rozwoju: Przez najbliższe 4 lata konsorcjum, którego liderem jest Dentons, będzie zwi?zane umow? ramow? z Ministerstwem Rozwoju na doradztwo prawne, obejmuj?ce kwestie zwi?zane z przygotowaniem i realizacj? projektów w formule PPP, opracowaniem dokumentacji wzorcowej dla projektów PPP oraz przeprowadzeniem specjalistycznych warsztatów z tego zakresu, dedykowanych dla strony publicznej.
 • PKP Polskie Linie Kolejowe: Doradztwo prawne w przedmiocie przygotowania analizy uwarunkowań finansowo-prawnych w zakresie zastosowania formuły partnerstwa publiczno-prywatnego dla budowy „małych” centrów sterowania ruchem kolejowym. Budowa „małych” lokalnych centrów sterowania ruchem kolejowym z wykorzystaniem formuły PPP jest działaniem, które zapewniłoby realizacje procesu modernizacji infrastruktury kolejowej poprzez wykorzystanie kapitału prywatnego.
 • COFELY Services (obecnie Engie Services):  Doradztwo prawne dotycz?ce udziału w postępowaniu PPP realizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym pn.: „Termomodernizacja wraz z zarz?dzaniem źródłami ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Opalenica”, zakończone podpisaniem umowy o PPP.  

9. Prawo Farmaceutyczne i Ochrona Zdrowia

 • Globalna firma farmaceutyczna, lider w zakresie wytwarzania leków innowacyjnych: Opracowanie „Raportu na temat wspierania inwestycji w rozwój innowacji w przemyśle farmaceutycznym i w medycynie w Polsce”. Raport jest prób? odpowiedzi na propozycje zmian w polskim systemie refundacji, które maj? w przyszłości wspierać rozwój innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego w Polsce.
 • Globalna firma farmaceutyczna, lider w zakresie wytwarzania leków innowacyjnych: Opracowanie umowy, na podstawie której powołano centrum badań naukowo–przemysłowe, pierwszy w Polsce ośrodek, który będzie prowadził prace w zakresie badań klinicznych leków innowacyjnych w obszarze onkologii.

10. Prawo Konkurencji

 • AstraZeneca:  Doradztwo i reprezentacja w postępowaniu koncentracyjnym przed UOKiK dotycz?cym procesu przejęcia portfolio leków pulmonologicznych firmy Takeda.
 • Compass Partners:  Pozyskanie bezwarunkowej zgody na przejęcie kontroli nad portfolio spółek należ?cych do Bridgepoint: Rodenstock, Infinitas Learning, Limoni oraz CTL Logistics.

11. Prawo Spółek / Prawo Konkurencji / Prawo Zamówień Publicznych

 • Stadler:  Kompleksowe doradztwo w transakcji polegaj?cej na utworzeniu joint venture wspólnie z Solaris Bus & Coach, w tym reprezentacja w trakcie negocjacji umów zawartych w zwi?zku z joint venture (m.in. umowy inwestycyjnej i umowy wspólników) oraz w zwi?zku ze zgłoszeniem transakcji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W ramach joint venture Solaris wniesie do istniej?cej spółki Solaris Tram wkład niepieniężny m.in. w postaci zakładu produkcyjnego w Środzie Wielkopolskiej, zaś Stadler pokryje swoje udziały gotówk?. Do spółki Solaris Tram przejd? również pracownicy Solaris, głównie z fabryki w Środzie Wielkopolskiej.  

12. Prawo Zamówień Publicznych

 • Stadler: Kompleksowe doradztwo na rzecz Stadler Polska, w tym reprezentacja klienta w postępowaniach odwoławczych przed Krajow? Izb? Odwoławcz?, w zwi?zku z uczestnictwem w przetargach publicznych na dostawę elektrycznych zespołów trakcyjnych (między innymi dla Województwa Zachodniopomorskiego, Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej, Kolei Śl?skich) oraz na dostawę tramwajów (między innymi dla MPK Kraków).
 • Doosan Lentjes: Doradztwo w przetargu na budowę instalacji odsiarczania spalin oraz dystrybucji popiołu dla Polskiej Grupy Energetycznej w Pomorzanach. Doradztwo obejmowało współpracę z partnerem Polimex Energetyka i wsparcie przy przygotowaniu dokumentacji ofertowej. Ponadto, Dentons reprezentował klienta w zakończonym sukcesem postępowaniu odwoławczym przed Krajow? Izb? Odwoławcz?, które ostatecznie doprowadziło do udzielenia zamówienia spółce Doosan Lentjes Gmbh oraz spółce Polimex Energetyka.
 • A.S.A. Polska Eko: Zakończona sukcesem reprezentacja klienta z sektora gospodarki odpadami przed Krajow? Izb? Odwoławcz?. Było to wielow?tkowe, maj?ce duże znaczenie dla rynku postępowanie na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na obszarze miasta Tarnobrzeg. Sprawa stanowiła priorytet dla klienta, jednocześnie dotyczyła istotnych dla sektora odpadów kwestii merytorycznych, m.in. oferowania cen ujemnych, raż?co niskich cen, funkcjonowania regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) czy odzysku surowców. KIO uwzględniła odwołanie i nakazała odrzucenie oferty konkurencyjnego wykonawcy.  

13. Restrukturyzacja i Prawo Upadłościowe

 • Reprezentacja firmy z branży informatycznej, wiod?cego światowego producenta układów scalonych i mikroprocesorów, jako wierzyciela w postępowaniu sanacyjnym firmy Action, będ?cej dystrybutorem wyrobów klienta w Polsce.  

14. Restrukturyzacja i Prawo Upadłościowe / Postępowania S?dowe i Arbitraż

 • Członek konsorcjum budowlanego: Wygrana w postępowaniu, w którym reprezentujemy irlandzkiego członka konsorcjum realizuj?cego projekt infrastrukturalny w oparciu o umowę na warunkach FIDIC (budowa autostrady A-4), wynikaj?cym ze sporu ze Skarbem Państwa (GDDKiA) dotycz?cego wzajemnych roszczeń zwi?zanych z budow? odcinka Tarnów-Rzeszów. Złożyliśmy pozew o zapłatę, w ramach którego dochodzimy w imieniu klienta roszczeń w kwocie ok. 10 milionów euro, natomiast GDDKiA złożył pozew wzajemny w zakresie roszczeń na kwotę ok. 50 milionów euro. S?d Apelacyjny odrzucił w całości powództwo wzajemne GDDKiA na podstawie przedstawionego przez nas argumentu dotycz?cego postępowania upadłościowego (examinership), które zostało otwarte w Irlandii wobec klienta i zakończone w 2014 roku. Ponadto S?d Apelacyjny uchylił wyrok S?du Okręgowego w zakresie powództwa głównego i przekazał sprawę w tym zakresie do ponownego rozpoznania
 • Działajacy w Polsce bank: Reprezentowanie banku w postępowaniu z powództwa osoby fizycznej – wspólnika – wniesionego na rzecz spółki (actio pro socio) przeciwko dwóm bankom o zas?dzenie odszkodowania w kwocie 160 mln zł w zwi?zku z wypowiedzeniem umowy kredytowej, w rezultacie czego spółka miała stracić płynność finansow? i została ogłoszona jej upadłość. S?d oddalił powództwo (wyrok jest prawomocny – wyrok S?du Apelacyjnego oddalaj?cy apelację powoda został wydany w 2016 r.).
 • Działaj?cy w Polsce bank: Wygrana w postępowaniu z powództwa dotycz?cego kredytu udzielonego spółce deweloperskiej, w którym Dentons reprezentował bank jako agenta zabezpieczeń. Spór powstał między operatorami dwóch największych centrów handlowych w południowo-wschodniej Polsce jako konsekwencja próby wrogiego przejęcia jednego operatora przez drugiego. Bank był interwenientem ubocznym w sprawie, a doradztwo Dentons dotyczyło pierwszeństwa wierzytelności wierzycieli finansowych, wykonania umowy podporz?dkowania, spełnienia warunków emisji obligacji. Wyrokiem wydanym w październiku 2016 r. S?d Okręgowy oddalił powództwo, w pełni podzielaj?c przedstawion? przez Dentons argumentację.  

15 Rynki kapitałowe

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie: Doradztwo na rzecz Organizatorów i Współorganizatorów Oferty (Bank Pekao, Bank Handlowy w Warszawie, Pekao Investment Banking, Dom Maklerski Banku Handlowego) w zwi?zku z publiczn? ofert? obligacji serii D i E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na ł?czn? kwotę do 120 milionów złotych. Prospekt emisyjny obligacji serii D i E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie został zatwierdzony przez KNF 29 listopada 2016 r.  

16. Własność Intelektualna / Technologie, Media i Telekomunikacja

 • Facebook:  Reprezentowanie polskiego oddziału Facebook w postępowaniach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.
 • LAMF, Opus Film:  Doradztwo przy zagadnieniach zwi?zanych z produkcj? filmu “True Crimes”. Światowa premiera filmu miała miejsce 12 października 2016 r. podczas 32. Warszawskiego Festiwalu Filmowego, a w obsadzie znaleźli się m.in.: Jim Carrey, Charlotte Gainsbourg, Marton Csokas, Robert Więckiewicz, Agata Kulesza i Zbigniew Zamachowski.

IV PROJEKTY SPECJALNE  

1. Deklaracja o współpracy na rzecz przeciwdziałania publicznemu używaniu określenia „polskie obozy koncentracyjne”

6 czerwca 2016 r. prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wiceprezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Elliott Portnoy, Globalny Partner Zarz?dzaj?cy Dentons, podpisali „Deklarację o współpracy na rzecz przeciwdziałania publicznemu używaniu określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Na mocy porozumienia Dentons na zasadzie pro bono wspiera działania zmierzaj?ce do przeciwdziałania używaniu określenia „polskie obozy koncentracyjne”. Kancelaria opracowuje raport (na ukończeniu) dla polskiego rz?du zawieraj?cy analizę możliwości wykorzystania instrumentów prawnych pomocnych w ochronie reputacji i dobrego imienia Polski i Polaków w różnych państwach.  

2. Program Litygacji Strategicznej

W 2016 r. Dentons zainicjował Program Litygacji Strategicznej prowadzony na rzecz realizacji celu społecznego wyselekcjonowanych spraw, których znaczenie polega na stworzeniu precedensów prawnych mog?cych korzystnie wpływać na życie grup społecznych lub na rozwi?zywanie istotnych problemów społecznych. W 2016 r. do Programu zostały zakwalifikowane i przyjęte sprawy w szczególności dotycz?ce granic wolności słowa w świetle przepisów o zniesławienie; dyskryminacji pracowników ze względu na pochodzenie etniczne z krajów obszaru muzułmańskiego; pomoc prawn? dla uchodźców; pomoc prawn? dla fundacji, na które nałożono nieproporcjonalne ciężary administracyjne i finansowe; dyskryminacji osób z niepełnosprawności? w obszarze prawa rodzinnego.  

3. Public Contracts in Poland

W październiku 2016 r. Dentons uruchomił Public Contracts in Poland (www.publiccontractsinpoland.com), serwis online skierowany do aktualnych i potencjalnych klientów, którzy chc? dostarczać towary lub usługi w formule zamówień publicznych oraz szukaj? perspektyw biznesowych na terenie Polski. To pierwsza tego rodzaju usługa oferowana przez firmę prawnicz? w Polsce.  

W ramach serwisu w jednym miejscu dostępne s? informacje dotycz?ce najważniejszych przetargów publicznych w Polsce, ogłoszone przez polskie i europejskie instytucje zamawiaj?ce. Prowadzony w języku angielskim serwis jest bezpłatn? baz?, w której można znaleźć informacje na temat istotnych przetargów z sektorów infrastruktury, energetyki, kolei i transportu.  

Informacje dostępne w serwisie s? codzienne uaktualniane w oparciu o ogłoszenia o przetargach publikowane w polskiej wersji elektronicznego dziennika przetargów TED (Tenders Electronic Daily) oraz ogłoszenia publikowane przez polskie instytucje zamawiaj?ce. Firmy zarejestrowane w serwisie otrzymuj? codzienne powiadomienia o nowych ogłoszeniach w wybranych przez siebie sektorach.  

4. Przewodniki i raporty

Prawnicy z warszawskiego biura Dentons byli w 2016 r. autorami i inicjatorami przekrojowych publikacji m.in. takich jak:

 • Wdrożenie dyrektyw unijnych w zakresie zamówień publicznych - w kilku pytaniach”

Prawnicy Dentons, eksperci w dziedzinie prawa zamówień publicznych, przygotowali opis aktualnego systemu prawnego zamówień publicznych w Polsce a także w Czechach, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Rumunii, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Wielkiej Brytanii (http://www.dentons.com/pl/insights/articles/2016/june/9/implementation-of-the-eu-public-procurement-directives-pl).

Jak realizować inwestycję budowlan? z podmiotem publicznym”

Prawnicy Dentons, eksperci z zespołów Prawa Zamówień Publicznych, Sporów budowlanych oraz PPP na zlecenie  Rzeczpospolitej  przygotowali poradnik „Jak realizować inwestycję budowlan? z podmiotem publicznym”. Publikacja ukazała się jako dodatek do  Rzeczpospolitej  13 grudnia 2016 r.

 • Global Energy Game Changers – Focus on Europe

Prawnicy z Globalnej Grupy Energetycznej Dentons opracowali kolejn? edycję publikacji „Global Energy Game Changers” – kompendium wiedzy na temat ważnych aspektów dotycz?cych sektora. W ramach opracowania Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarz?dzaj?cy Dentons w Polsce, kieruj?cy warszawskim oraz europejskim zespołem Energetyki i Zasobów Naturalnych oraz Michał Motylewski, Counsel w warszawskim zespole Energetyki i Zasobów Naturalnych podsumowali największe wyzwania stoj?ce przed firmami i rz?dami krajów europejskich w sektorze energetycznym (http://www.dentons.com/pl/insights/articles/2016/october/3/global-energy-game-changers-focus-on-europe_polish).  

 • Badanie i raport „Najnowsze trendy w sporach s?dowych

Wspólnie z  Harvard Business ReviewPolska  Dentons zrealizował pierwsze na polskim rynku badanie poświęcone sporom s?dowym w spółkach. Na podstawie analizy odpowiedzi ponad 200 członków zarz?du, dyrektorów działów prawnych i właścicieli przedsiębiorstw na pytania dotycz?cych powodów zwiększaj?cej się liczby spraw spornych w przedsiębiorstwach w Polsce, narzędzi stosowanych w celu uniknięcia sporów s?dowych oraz istniej?cych strategii prowadzenia sporów w przedsiębiorstwach w Polsce, Dentons wydał we wrześniu 2016 r. raport „Najnowsze trendy w sporach s?dowych” (http://www.dentons.com/pl/insights/guides-reports-and-whitepapers/2016/october/17/the-most-recent-trends-in-dispute-resolution-in-poland).  

 • CEE Investment Report 2016: Mission to Outperform

Dentons współtworzył raport pt. „CEE Investment Report 2016: Mission to Outperform” – analizę atrakcyjności inwestycyjnej Europy Środkowo-Wschodniej w odniesieniu do Polski, Czech, Rumunii, Węgier i Słowacji. Raport przedstawia wskaźniki makroekonomiczne, ocenia mocne strony regionu i pokazuje wyzwania, jakie przed nim stoj?. W opracowaniu znajduj? się ciekawe informacje o tej części Europy, a także wypowiedzi inwestorów, którzy ulokowali tu swoj? działaność. Publikacja została stworzona wspólnie firmami Skanska i JLL, przy współpracy ze Zwi?zkiem Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL).  http://www.dentons.com/en/whats-different-about-dentons/connecting-you-to-talented-lawyers-around-the-globe/news/2016/july/dentons-contributes-to-cee-investment-report-2016  

5. Wydarzenia i cykle szkoleniowe dla klientów

 • Dentons Litigation Day

13 maja 2016 r. w Warszawie odbyła się II edycja Dentons Litigation Day – całodniowej konferencji poświęconej tematyce sporów, zorganizowanej przez warszawski i europejski zespół Postępowań S?dowych i Arbitrażowych. Konferencja poświęcona była prawnym i biznesowym aspektom litygacji jako narzędzia służ?cego do budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw.

 • Irańskie” seminarium w Japonii, zorganizowane przez Japan Desk EMEA

7 lipca 2016 r. Takura Kawai, Partner rezyduj?cy w warszawskim biurze Dentons i kieruj?cy Japan Desk EMEA w ramach Dentons i Pirouzan Parvine, Partner z Warszawy o korzeniach irańskich wspólnie z Japan Cooperation Center for the Middle East zorganizowali w Tokio seminarium dla firm japońskich, zainteresowanych inwestycjami w Iranie. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 przedstawicieli firm japońskich, m. in.: Sumitomo Corporation, NEC, J-Power, Mitsui & Co, Mitsubishi Corporation, Itochu Corporation, JAPEX Petroleum, Chiyoda Constructions, Toyota Motor Corporation, Toyota Tsusho, Hitachi, Mitsubishi Heavy Industries oraz Yamaha.

 • Dentons Compliance Day

25 listopada 2016 r. Dentons zorganizował międzynarodow? konferencję – Dentons Compliance Day, podczas której prawnicy kancelarii podzielili się swoj? wiedz? i doświadczeniem dotycz?cym relacji z podmiotami trzecimi w świetle zasad compliance. Omówione zostały też m.in. kwestie dotycz?ce konfliktu interesów, proces compliance due diligence w transakcjach przejmowania spółek oraz to, jak ważna jest współpraca z podmiotami zaufanymi w świetle zasad odpowiedzialności podatkowej.

 • Akademia Farmaceutyczna

Akademia Farmaceutyczna, comiesięczne spotkania podczas których, oprócz zagadnień stricte z zakresu prawa farmaceutycznego (polskiego i unijnego) omawiane s? kwestie z obszaru prawa podatkowego, zamówień publicznych, prawa patentowego, własności intelektualnej, refundacji leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, prawa karnego, ochrony danych osobowych, maj?ce wpływ na prowadzenie biznesu farmaceutycznego i medycznego w Polsce. Prelegentami Akademii s? konsultanci-farmaceuci i prawnicy z zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia oraz innych zespołów kancelarii, a także zewnętrzni eksperci. W 2016 r. Dentons zorganizował 12 spotkań Akademii.  

 • Forum Prawa S?dowego

Od września 2016 r. Dentons realizuje dla klientów Forum Prawa S?dowego. Comiesięczne spotkania służ? omawianiu zagadnień wywołuj?cych praktyczne problemy, wynikaj?ce z rozbieżnego orzecznictwa, nieprecyzyjnych uregulowań prawnych lub ich braku. W skład rady programowej Forum Prawa S?dowego wchodz?: prof. UW Katarzyna Bilewska (Partner), prof. dr hab. Aleksander Chłopecki (of Counsel) oraz prof. dr hab. Piotr Machnikowski (of Counsel).  

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej  w społecznościach, w których funkcjonuje.  www.dentons.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!