Analizy i badania

Rok 2016 trudnym okresem dla rynku ofert pierwotnych w Warszawie i całej Europie

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><a name="_GoBack"></a> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Georgia, serif;"><span><strong>Warszawa, 3 lutego 2017 r. – </strong><strong>Wartość ofert pierwotnych (Initial Public Offering – IPO) w Europie w 2016 roku wyniosła 27,9 mld euro, co oznacza spadek w porównaniu do 2015 r. (57,4 mld euro) – wynika z najnowszego raportu „IPO Watch Europe” przygotowanego przez firmę doradczą PwC. Spadła również liczba debiutów, osiągając najniższy poziom od 2009 r. Na giełdzie w Warszawie w 2016 roku odnotowano zaledwie 28 ofert, a z parkietu wycofano 19 firm. Wartość ofert wyniosła 262 mln euro.</strong></span></span></span></p>

>

Podsumowanie roku 2016 na GPW w Warszawie  

Na giełdzie w Warszawie w 2016 roku odnotowano 28ofert (spadek o ponad 15% względem 2015 r.) z czego 12 miało miejsce na rynku głównym. Ich wartość wyniosła 262 mln euro, co oznacza spadek o 178 mln euro w porównaniu z rokiem 2015. Koniec 2016 roku przyniósł widoczne ożywienie na rynku pierwotnym - wartość ofert w IV kwartale wyniosła 147 mln euro, czyli ponad połowę wartości wszystkich emisji w 2016. Wtedy też miały miejsce dwa spośród trzech największych debiutów w ubiegłym roku – spółki farmaceutycznej Celon Pharma (56,9 mln euro) oraz producenta wyrobów drewnianych Stelmet (42,4 mln euro).  

Rok 2016 zostanie zapamiętany jako okres wycofania rekordowej liczby spółek z obrotu giełdowego (19). Aktywność na warszawskim parkiecie była w ostatnich 12 miesi?cach najsłabsza od wielu lat. Pogłębiaj?ce się spadki notowań oraz niski poziom obrotów spowodowały, że rynek pierwotny przyci?gn?ł rekordowo nisk? liczbę emitentów i inwestorów. Jednocześnie, ostatni kwartał 2016 r., w szczególności grudzień, przyniósł oczekiwan? od dawna poprawę sytuacji na rynku kapitałowym i zwyżki głównych indeksów oraz powrót inwestorów zagranicznych. Obecnie zapowiadane na najbliższe miesi?ce oferty publiczne daj? nadzieję na zwiększenie aktywności na rynku ofert pierwotnych w roku 2017, w tym m.in. powrót emitentów, którzy w poprzednich latach odkładali decyzję o debiucie” – mówi Bartosz Margol, wicedyrektor w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Podsumowanie europejskiego rynku IPO w 2016 r.  

Zgodnie z danymi uzyskanymi przez PwC, ł?czna wartość pozyskanych środków zmalała o ok. połowę w porównaniu do roku 2015 – osi?gaj?c wartość 27,9 mld euro, natomiast liczba debiutów zmalała o ok. 27%. Największymi ofertami w 2016 roku okazały się IPO Innogy SE - spółki energetycznej zależnej od RWE (4,6 mld euro wł?czaj?c opcję nadsubskrypcji – Deutsche Börse). Na drugim miejscu uplasowała się oferta spółki energetycznej Dong Energy (2,6 mld euro, Nasdaq OMX). Trzecie miejsce pod względem wartości IPO zajęła działaj?ca w obszarze płatności cyfrowych Nets (2,1 mld euro, Nasdaq OMX).  

Aktywność na rynku ofert pierwotnych w Europie w 2016 r. osi?gnęła poziom znacz?co niższy od rekordowego po kryzysie roku 2015. Pod względem liczby debiutów rok 2016 okazał się najgorszy od 2009 r. Rynek europejski nie jest przy tym odosobniony – światowa aktywność w zakresie debiutów w 2016 r. była również niższa w porównaniu do poprzedniego roku, na co istotny wpływ miały czynniki o zasięgu globalnym – polityczna niepewność (przede wszystkim w UE i USA), obawy inwestorów dotycz?ce spowolnienia chińskiej gospodarki czy niskie ceny ropy naftowej. W Europie znakomity rok ma za sob? Nasdaq OMX, który okazał się liderem zarówno pod względem wartości IPO, jak i liczby debiutów. Kontynuacja wysokiej aktywność na tym rynku spodziewana jest również w 2017 r., jednak perspektywy dla pozostałych europejskich rynków nie s? już tak optymistyczne” – podsumowuje Tomasz Konieczny, partner w zespole ds. rynków kapitałowych PwC.  

Aktywność na europejskim rynku IPO od 2008 roku*  

* Z wył?czeniem opcji nadsubskrypcji. Dane przed 2011 r. nie uwzględniaj? giełd w Stambule, Zagrzebiu i Bukareszcie  

Aktywność na europejskim rynku IPO (kwartalnie) od 2013 roku  

***

O raporcie IPO Watch Europe  

Bież?ca i poprzednie edycje IPO Watch Europe s? dostępne pod adresem: www.pwc.pl/ipowatch. Dostępne s? również podsumowania roczne za lata 2004-2015.  

Raport IPO Watch Europe obejmuje wszystkie debiuty na głównych giełdach w Europie (wł?czaj?c w to giełdy w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Turcji i Szwajcarii) i jest publikowany kwartalnie. Debiuty podmiotów, które przeprowadzały wcześniej pierwsz? ofertę publiczn? oraz przeniesienie pomiędzy rynkami w ramach jednej giełdy, nie zostały uwzględnione w statystykach. Raport dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku i został sporz?dzony w oparciu o daty debiutów akcji lub praw do akcji. Dodatkowe informacje, w tym tabele danych, s? doł?czone do niniejszej informacji prasowej.  

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 223 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie doradztwa biznesowego, doradztwa podatkowego i prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada 8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, a także Centrum Kompetencyjne w Gdańsku oraz dwa Centra Usług Wspólnych w Katowicach i Opolu. Spółki PwC w Polsce zatrudniaj? ponad 3 500 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.  

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie www.pwc.pl/espresso.

Subskrypcja publikacji PwC na stronie www.pwc.pl/pl/forms/form-subskrypcje.html.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!