Analizy i badania

Rodzaje usług wyszczególnionych w pozycji 11 i 12 deklaracji VAT - 7

<p style="text-align: justify;">Sposób wypełniania pozycji 11 i 12 deklaracji VAT - 7 zależy od tego, czy podatnik nabywający usługi ustala miejsce ich świadczenia na podstawie art. 28 b, czy też na podstawie innego przepisu.</p>

>

W obrocie gospodarczym najczęściej w pozycji 11 deklaracji wykazywać będziemy tzw. „eksport” usług, a więc świadczenie usług poza terytorium Polski.

W pozycji 11 podatnicy s? obowi?zani wykazywać transakcje których miejsce świadczenia przy dostawie towarów, jak i miejsce świadczenia przy świadczeniu usług ( art. 22-28o) znajduje się poza terytorium kraju. Na przykład usługi niematerialne (art. 28l ustawy o podatku od towarów i usług) świadczone na rzecz podmiotów niebęd?cych podatnikami, posiadaj?cych siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu poza terytorium Unii Europejskiej; nawet gdyby były wykonane na terytorium kraju zostan? opodatkowane poza jego terytorium.  

W deklaracjach VAT -7 w pozycji 11 należy wykazywać tylko te czynności, w stosunku do których przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, o którym mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, lub prawo do zwrotu kwoty podatku naliczonego, o którym mowa w art. 87 ust. 5 ustawy. Świadczenia usług, których miejsce świadczenia znajduje się poza terytorium kraju, w stosunku do których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego nie wykazuje się w pozycji 11.

Pozycja 11 deklaracji ma charakter sumuj?cy, a  więc zawiera wszystkie czynności wykonywane poza terytorium kraju, z  których należy osobno wykazać w  pozycji 12 usługi, o  których mowa w  art.  100 ust.  1 pkt  4  ustawy o VAT. Chodzi tu o  usługi, do których stosuje się art.  28b ustawy, świadczone na rzecz unijnych podatników na terytorium innego państwa UE, inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawk? 0%, dla których zobowi?zanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca.

W pozycji 12 wykazujemy usługi spełniaj?ce ł?cznie nastepuj?ce warunki:

  • miejscem ich świadczenia znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego,
  • nabywc? jest podatnik zidentyfikowany na potrzeby podatku od  wartości dodanej na terytorium innego państwa członkowskiego niż Polska,
  • nabywca usługi jest zobowi?zany do zapłaty Vat jako usługobiorca,
  • świadczenie usług nie jest zwolnione lub opodatkowane stawk? 0%.

Jeżeli usługi świadczone s? na rzecz podatników spoza UE, nie należy ich wykazywać w  poz.  12 a, jedynie w  poz.  11 deklaracji.

Ponadto nie ma obowi?zku ujmowania tych usług w  informacji podsumowuj?cej VAT-UE.  

Dodatkowe informacje?

Jeżeli s? Państwo zainteresowani szczegółami dotycz?cymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.  

Kontakt:

Grażyna Wojciechowska
Accounting Supervisor
grazyna.wojciechowska@accace.com
+48 223 132 950

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!