Podsumowanie wydarzeń  •  Partnerzy

Roczny program Executive MBA po polsku

<p style="text-align: justify;">Francuski Instytut Zarządzania prowadzi rekrutację do wiosennej edycji programu Executive MBA. Zajęcia odbywać się będą w trybie weekendowym (piątek 14.00-20.00 i sobota 9.00-17.00, średnio raz na 2-3 tygodnie, z przerwą wakacyjną). Start 31 marca 2017 roku. Wszystkie zajęcia są prowadzone w języku polskim. Więcej informacji <a href="http://mba.edu.pl/" target="_blank">www.mba.edu.pl</a> <strong>W edycji wiosennej Francuski Instytut Zarządzania proponuje 10% zniżki dla pracowników firm stowarzyszonych we Francusko-Polskiej Izbie Gospodarczej.</strong></p>

>

Kontakt:  

Zuzanna Broszczak
Dyrektor Zarz?dzaj?cy
Francuski Instytut Zarz?dzania
Tel. 500 27 46 64   
mba(@)mba.edu.pl
www.mba.edu.pl    

FRANCUSKI INSTYTUT ZARZĄDZANIA  od wielu lat prowadzi program Executive MBA, stale go doskonal?c i dopasowuj?c do zmieniaj?cych się potrzeb uczestników i realiów rynku. Podstawowym założeniem jest, by utalentowani managerowie â ? ? liderzy znaleźli w Instytucie praktyczne narzędzia rozwoju fachowych kompetencji, które wzmocni? ich pozycję, karierę zawodow? i osi?gane wyniki. Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarz?dzania to narzędzie budowania sieci wartościowych kontaktów zawodowych, co jest ważnym fundamentem wszystkich wiod?cych programów MBA na świecie. To czas, w którym Manager - ? ? Lider inwestuje w siebie i swój rozwój, dokonuje wartościowej refleksji nad swoj? dotychczasow? drog? zawodow?, wymienia doświadczenia i kontakty z podobnymi sobie ludźmi o najwyższym potencjale, stawia sobie i swojej firmie nowe cele, lepiej odzwierciedlaj?ce jego potencjał i ambicje, buduje kompetencje, które będ? niezbędne, by te nowe cele osi?gać skutecznie i z satysfakcj?.  

Zajęcia prowadzone s? w oparciu o najlepsze praktyki i doświadczenia, polskie, francuskie i światowe - ? ? aby starannie wyselekcjonowani wykładowcy pracowali z najlepiej dobranymi studentami. Historia potwierdza słuszność i skuteczność takiego podejścia do MBA, a Dyplom Executive MBA Francuskiego Instytutu Zarz?dzania ma zasłużon? renomę i prestiż.  

Warto tu podkreślić, że relacje i rezultaty wypracowane w czasie nauki w Instytucie s? przez Absolwentów podtrzymywane - ? ? społeczność Instytutu   żyje, rozwija się i inspiruje wszystkich.  

Co wyróżnia Francuski Instytut Zarz?dzania?  

Z jednej strony wykładowcy.  Kadra dydaktyczna  jest złożona wył?cznie z praktyków zarz?dzania. Nie ma tu profesorów, tylko praktycy biznesu - ? ? ludzie, którzy czynnie zajmuj? się zarz?dzaniem, uwiarygodniaj? ich realne biznesowe osi?gnięcia. Formuła zajęć jest interaktywna, nie jest to wykład ex cathedra, tylko warsztaty, praca na case’ach, często przyniesionych na zajęcia przez osoby z grupy.  Przekazywana wiedza jest aplikowalna, tzn. po zajęciach uczestnicy wracaj? do swoich firm i wykorzystuj? narzędzia czy case’y w procesie rozwijania swoich firm, rozwi?zywania praktycznych dylematów i podejmowania decyzji - tak biznesowych jak i osobistych.   

Program Executive MBA we Francuskim Instytucie Zarz?dzania zdecydowanie odróżnia się od innych programów MBA czy kursów menedżerskich doborem  uczestników. Potencjalny uczestnik powinien być gotowy do wzięcia udziału w programie. Oznacza to przede wszystkim praktyczne, ugruntowane doświadczenie biznesowe, dobrze postawione cele i oczekiwania zwi?zane z programem, świadomość własnego potencjału i motywację do rozwoju. Grupa złożona z takich osób korzysta zarówno z zajęć, jak i - ? ? poprzez komunikację i wzajemn? wymianę - ? ? tworzy efekt synergii.  

Jest to jeden z „najstarszych” programów w Polsce, jeżeli chodzi o średni? wieku: ok. 40 lat. Główn? zasad? doboru jest dywersyfikacja: zarówno profili uczestników (marketingowcy, finansiści, specjaliści HR, itd) jak i branż. S? osoby pracuj?ce w korporacjach, w MŚP, w firmach zagranicznych i polskich, właściciele firm. Ł?czy ich motywacja, a maj? sobie nawzajem wiele do zaoferowania.   W ten sposób realizowane s? główne założenie wszystkich wiod?cych programów MBA na świecie - ? ? przygotowywać, rozwijać i wzmacniać profesjonalizm liderów zarz?dzaj?cych całości? firmy, zdolnych w swoich codziennych działaniach i decyzjach uwzględniać wszystkie skomplikowane wymiary prowadzenia biznesu w dzisiejszych czasach.  

Często zdarza się, że to właśnie w czasie zajęć i pod ich wpływem powstaj? nowe pomysły, zmiany, start-up’y. Instytut kibicuje wszystkim tym inicjatywom. Jest jednak dodatkowy, bardzo szczególny powód do dumy - ? ? większość Uczestników programu Executive MBA to osoby, którym program zarekomendowali Absolwenci. Jest to najważniejsze potwierdzenie jakości programu.  

Wszystkie zajęcia s? prowadzone w języku polskim.  

Informacje o kadrze:  http://mba.edu.pl/?page_id=995

Informacje o absolwentach:  http://mba.edu.pl/?page_id=508  

PLAN PROGRAMU  

EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION  

Edycja wiosenna 2017/2018   

Zarz?dzanie zasobami ludzkimi 1  

Dlaczego MBA? Jak skorzystać z Programu? Zasady i metody rozwoju menedżerskiego.  

Kultura organizacyjna czyli o tym, co z pozoru nieuchwytne, a kluczowe dla sukcesu lub porażki organizacji. Jak diagnozować, budować i rozwijać kulturę zespołu i firmy, by odpowiadała oczekiwaniom interesariuszy i wspierała osi?ganie zakładanych celów?  

Zarz?dzanie zasobami ludzkimi 2  

Zarz?dzanie karier? i rozwojem managera czyli o pracy, która uskrzydla do wartościowego i szczęśliwego życia.  

Szkolenia i rozwój pracowników - jak sprawić, by nasza organizacja na czas posiadła kompetencje niezbędne do osi?gnięcia celu. Kogo szkolić i jak szkolić. Ocena okresowa pracowników jako narzędzie rozwoju i motywacji.  

Zarz?dzanie marketingowe 1 - Budowanie marki w XXI wieku  

Na czym polega skuteczny marketing, jak? rolę pełni w nim marka oraz jak się j? tworzy od podstaw i zarz?dza w dłuższym okresie czasu,   to główne zagadnienia pierwszego modułu z marketingu.  

Trendy marketingowe - ? ? „Od rzeczywistości do percepcji”. Proces tworzenia strategii marki. Segmentacje klientów. Tożsamość marki - czym jest, jaka jest jej rola i jak j? stworzyć ? Budowanie strategii marketingowych dla produktów  . Kluczowe zasady zarz?dzania mark? w długim czasie. Zasady skutecznego wprowadzania nowych produktów pod parasolem marki.   Architektury marek.  

Zarz?dzanie marketingowe 2  

Planowanie kampanii reklamowych - jak efektywnie dotrzeć do konsumenta w erze rosn?cych szumów reklamowych i szybko zmieniaj?cego się rynku mediów. Planowanie kampanii z perspektywy domu mediowego i praktyczna wiedza w sytuacji samodzielnego zakupu mediów.  

Social media marketing - na czym polega i jak można wykorzystać potencjał marketingowy najszybciej rozwijaj?cego się obszaru mediów.  

Zarz?dzanie zasobami ludzkimi 3  

Motywacja i motywowanie. Satysfakcja   a motywacja. Czy lepsza płaca gwarantuje lepsz? pracę? Jak motywować swoich współpracowników? Prawdy i szkodliwe, powszechne mity dotycz?ce motywowania ludzi do efektywnej pracy. Wreszcie -   czego możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości.   

Konstruowanie i wdrażanie skutecznych systemów płacowych i premiowych. Zarz?dzanie wynagrodzeniami.  

Zarz?dzanie zmian? - budujemy nieznane czy unikamy tego, co nieuniknione? Analiza interesariuszy, psychologiczna dynamika procesu zmiany. Identyfikacja i likwidacja oporu wobec zmian. Co zwiększa szanse powodzenia zmiany, a co gwarantuje jej porażkę?  

Public relations - ? ? Komunikacja i autoprezentacja przed kamer?  

PR i komunikacja: jak buduje się plan komunikacji czyli perception management w pigułce. Force field analysis - ? ? jak realnie określić cele i od czego najlepiej rozpocz?ć działania. Dlaczego media relations to nie to samo co PR. Istota dobrej definicji grupy docelowej.  Strategia vs shopping list. Key Messages Crisis preparedness planning vs crisis communication.  Rodzaje kryzysów. Dlaczego komunikacja w kryzysie różni sie od komunikacji bież?cej. Kryzys - ? ? główne kryteria sukcesu.  

Autoprezentacja przed kamer? - ? ? warsztaty prowadzone przez jednego z dziennikarzy TVP.  

Zarz?dzanie finansowe 1  

Jaka jest różnica między finansami a księgowości?? Jak współpracować z księgowymi i rewidentami finansowymi?  

Krótkie wprowadzenie do systemu operacji finansowych w przedsiębiorstwie, czyli zasady księgowości. Czy można zrozumieć firmę na podstawie wskaźników?  

Trzy podstawowe dokumenty sprawozdania finansowego:

  • rachunek wyników  
  • sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych  
  •   bilans finansowy i księgowy.  

Rachunek zysków i strat: na którym poziomie powstaje wynik? Jaka jest nadwyżka finansowa? Zdolność do samofinansowania się, EBIT, EBITdA…  

Bilans firmy jako obraz jej sytuacji: fundusz obrotowy, zapotrzebowanie na fundusz obrotowy, płynność finansowa przedsiębiorstwa, a zdolność do kontynuowania przez nie działalności. Fundusz obrotowy i zapotrzebowanie na fundusz obrotowy: co one oznaczaj? dla firmy?  

Zarz?dzanie finansowe 2  

Podstawy wykorzystania analizy wskaźnikowej dla oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa: analiza rentowności, płynności, struktury bilansu i zarz?dzania, pojęcie dźwigni finansowej, podział kosztów. W jaki sposób skutecznie zwiększać rentowność przedsiębiorstwa? Co to jest dźwignia finansowa i czy rzeczywiście zawsze najlepszym rozwi?zaniem jest nie mieć żadnych długów?  

Podział kosztów na stale i zmienne; ile sprzedać, by działalność się opłacała? Jaki jest próg rentowności?

Sprzedaż i nowe trendy  

Zarz?dzanie sprzedaż? i wyzwania w dobie rozwoju nowych kanałów dystrybucyjnych. Sprzedaż i generowanie przychodów  - ? ? dlaczego sprzedaż często jest w centrum uwagi firm. Modele dystrybucyjne. Konstrukcje warunków handlowych, jako przewaga konkurencyjna na rynku. Najnowsze trendy sprzedażowo-dystrybucyjne.  

Nowi konsumenci i pracownicy - charakterystyka pokoleń X, Y, Z. Trendy społeczne, technologiczne i biznesowe kształtuj?ce 2 dekadę XXI w. Co się zmieni, a co zostanie takie samo? Ewolucja czy rewolucja? Nowe trendy i gamifikacja w biznesie.

Zarz?dzanie finansowe 3  

Dlaczego płynność finansowa jest aż tak ważna i jak ustrzec się przed niespodziankami zwi?zanymi z jej brakiem? Sprawozdania z przepływów i planowanie przepływów w przedsiębiorstwie.

Polityka inwestycji w firmie: zasada aktualizacji, a inflacja I wartość pieni?dza w czasie, okres zwrotu, NPV (wartość zaktualizowana netto WAN), IRR (wewnętrzna stopa zwrotu), finansowanie inwestycji.

Negocjacje, prawo  

Negocjacje:   etapy negocjacji i aspekty kulturowe. Strategia i taktyka negocjacyjna. Czy podczas negocjacji mówić prawdę czy nie? -   „kłamstwo w negocjacjach”. Typologia zachowań - ? ?   jak negocjować z osobami o różnych osobowościach. „Brudne chwyty” negocjacyjne - ? ? rozpoznawanie i obrona.  

Prawo spółek: jakie s? różnice pomiędzy działalności? gospodarcz?, sp. z o. o., S.A., spółk? jawn? i spółk? komandytow?   - ? ? i w jaki sposób je wykorzystać? Cywilnoprawna odpowiedzialność członków zarz?du - ? ? jak j? wył?czyć lub ograniczyć? Umowa spółki - ? ? jakich błędów nie popełnić?  

Prawo pracy a zarz?dzanie zasobami ludzkimi: co menedżerowie powinni bezwzględnie wiedzieć o zatrudnianiu - ? ? umowach, kontraktach, zwalnianiu i rozwi?zywaniu sporów.

Zarz?dzanie finansowe 4  

Controlling - ? ? rachunkowość menedżerska: zasady analizy kosztów w firmie (metody kosztów własnych, direct costing, metoda kontrybucji i racjonalnego przypisania w różnych przedsiębiorstwach, metoda ABC, Activity Based Costing).  

Od analizy poniesionych kosztów, do ich przewidywania i budżetowania.  

Prezentacje finansowe: różnica między synteza a analiza, dostosowanie prezentacji do odbiorcy, wykresy: kiedy i jakie?  

Zarz?dzanie projektami, Zarz?dzanie kryzysowe przedsiębiorstwem  

Zarz?dzanie projektami: cele projektu i jego wartość dodana. Ograniczenia projektowe - ? ? definicja i zależności. Interesariusze projektu - ? ? kim s? i jak? odgrywaj? rolę. Określenie zakresu projektu - ? ? wymagania i kryteria sukcesu. Zarz?dzanie ryzykiem. Komunikacja w projekcie. Miara sukcesu projektu nie tylko w kontekście miar projektowych. Manifest Agile. Jak przeprowadzić transformację organizacji do scrum.  

Zarz?dzanie kryzysowe w przedsiębiorstwie: co to jest kryzys w firmie i kiedy następuje? Przyczyny, symptomy kryzysu. Fazy zarz?dzania kryzysowego.  

Zarz?dzanie finansowe 5  

Tworzenie systemu budżetowego w firmie: definiowanie standardów, budżety sprzedaży, produkcji, zakupów, syntetyczne - ? ? kontrola budżetowa i analiza odchyleń.  

Od systemu budżetowego do globalnego controllingu: pomiary osi?gnięć i nowoczesne systemy sterowania - ? ? sales center, cost center, profit center, assets center.

Współczesne metody prognozowania przychodów w czasie.  

Od przewidywania przepływów finansowych do przyszłych bilansów firmy i badania jej kondycji finansowej w przyszłości.  

Najwyższy stopień wtajemniczenia: analiza wrażliwości.

Strategiczne zarz?dzanie przedsiębiorstwem  

To seminarium stanowi syntezę programu MBA i jednocześnie najwyższy stopień menedżerskiego wtajemniczenia.  

Wprowadzenie i audyt strategiczny: wprowadzenie do zarz?dzania strategicznego, proces strategiczny, audyt strategiczny - ? ? praktyczne narzędzia i metody, modele biznesowe firm - ? ? mapowanie, ocena i doskonalenie, analiza rynku, konkurencji i sytuacji wewnętrznej firmy.   

Opcje strategiczne - ? ? poszukiwanie szans rozwoju: segmentacja i potrzeby klientów, propozycja wartości, tworzenie opcji strategicznych, „Strategia Błękitnego Oceanu” - ? ? jak odkryć now? przestrzeń rynkow?? ocena i wybór opcji.  

Wchodzenie na nowe rynki, wprowadzanie nowych produktów. Zwinny metody go to market oparte na podejściu   Lean Startup.   Customer development - ? ? weryfikacja hipotez z klientami. Tworzenie i szybkie testowanie pomysłów na nowe produkty. Współpraca z partnerami z ekosystemu przy realizacji strategii - ? ? czyli jak korporacje mog? współpracować ze startupami.  

Zarz?dzanie cenami: proces ustalania cen (od strategii po wdrożenie), strategia cenowa, optymalny poziom cen: interaktywne przedstawienie narzędzi, różnicowanie cen: potencjał w różnicowaniu cen / ograniczenia, model cenowy: w jaki sposób pobierać opłaty, wdrożenie.

Strategia, Wycena Przedsiębiorstwa, Mechanizmy Rynku Giełdowego  

Czym jest (a czym nie jest) strategia. Podstawowe metody i spojrzenia na kwestie strategii. Kontekst historyczny i kontekst współczesny. Budowa scenariuszy i inne narzędzia wspomagaj?ce budowę i egzekucję strategii - ? ? identyfikacja zmiennych różnicuj?cych możliwe „stany świata”, ograniczeń operacyjnych, czynników zależnych od działań własnych i otoczenia rynkowego. Modelowanie operacyjne i finansowe z perspektywy rynku kapitałowego. Kontrola wewnętrzna - ? ? Key Performance Indicators.  

Perspektywa rynku kapitałowego i mechanizmy rynku giełdowego:   wycena spółek notowanych na giełdzie - ? ? wycena bezpośrednia i porównawcza (wskaźnikowa), podstawowe modele i parametry wyceny. Punkt widzenia rynku kapitałowego: Co to jest wartość. Różnice w wycenie -  ? ?growth stocks’ i -  ? ?value stocks’, konglomeratów i spółek skupionych na pojedynczym biznesie itp. Pozyskiwanie kapitału (emisje, prospekty, komunikacja z rynkiem, percepcja inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych) Rozmaite formy funduszy inwestycyjnych i innych uczestników rynku.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!