Analizy i badania

Rewizja próby ograniczyła wzrost płac…

<p style="text-align: justify;">W kierunku zmniejszenia nominalnego tempa wzrostu płac oddziaływała natomiast rewizja próby przedsiębiorstw dokonywana przez GUS w styczniu (patrz niżej). Można oczekiwać, że w małych firmach przeciętne wynagrodzenie było niższe niż firmach zatrudniających co najmniej 10 osób, dlatego też włączenie ich do próby obniżyło średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw.</p>

>

… ale zwiększyła zatrudnienie

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w styczniu 2,3% r/r wobec 1,4% w grudniu, co było wyraźnie powyżej naszej prognozy (1,6%) i konsensusu rynkowego (1,5%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się o 77,2 tys. osób, co jest jego najsilniejszym wzrostem od stycznia 2011 r. Relatywnie silny miesięczny wzrost zatrudnienia (jego przeciętny miesięczny wzrost w ub. r. wyniósł 6,4 tys.) był spowodowany coroczn? rewizj? danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniaj?cych do 9 osób). Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku przekroczyło 9 osób zostały w styczniu "dopisane” do klasy jednostek zatrudniaj?cych co najmniej 10 osób.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!