Analizy i badania

Relatywnie niskie ceny wieprzowiny zwiększyły jej spożycie

<p style="text-align: justify;">GUS opublikował dziś dane o spożyciu niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca w 2015 r. Są to dane bilansowe, które obejmują roczne spożycie zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w gastronomii oraz w placówkach żywienia zbiorowego.</p>

>

W danych na szczególn? uwagę zasługuje pierwsze od 2009 r. obniżenie spożycia drobiu o 3,9% do 27,1 kg, przy jednoczesnym wzroście konsumpcji wieprzowiny o 5,9% do 41,4 kg. W naszej ocenie jest to efekt obserwowanej w 2015 r. poprawy relatywnej konkurencyjności cenowej wieprzowiny względem drobiu. Spożycie wołowiny zmniejszyło się w 2015 r. o 25% do 1,2 kg, co wskazuje na coraz mniejsze znaczenie tego gatunku mięsa w strukturze spożycia. Bior?c pod uwagę zmiany strukturalne popytu na mięso w Polsce (rosn?cy popyt na białe mięso kosztem czerwonego mięsa) oraz obserwowany w ostatnich miesi?cach silny wzrost cen skupu żywca wieprzowego (por. AGROpuls z 19.08.2016) można oczekiwać, że odnotowany w 2015 r. spadek konsumpcji drobiu był przejściowy. W efekcie oczekujemy, że w kolejnych latach udział drobiu w strukturze spożycia mięsa w Polsce będzie się zwiększał kosztem wieprzowiny oraz wołowiny.  

W strukturze danych warto zwrócić uwagę również na kontynuację wzrostu spożycia owoców (wzrost o 12,8% do 53 kg) i warzyw (wzrost o 1,0% do 105 kg). Jednocześnie utrzymuje się trend wzrostowy konsumpcji bilansowej mleka (wzrost o 3,9% do 213 l) i masła (wzrost o 7,1% do 4,5 kg).  

Na uwagę zasługuje również kontynuacja trendu spadkowego widocznego w przypadku produktów zbożowych (spadek o 2,8% do 103 kg) oraz ziemniaków (spadek o 1,0% do 100 kg). W porównaniu do 2000 r. konsumpcja w tych kategoriach zmniejszyła się odpowiednio o 14,2% i 25,4%. Tym samym istnieje niskie prawdopodobieństwo odwrócenia tej tendencji w najbliższych latach.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!