Aktualności firm stowarzyszonych

Rekordowy rok 2016 – 51,2 miliarda euro obrotów i marża operacyjna 6,4%

<p style="text-align: justify;">Wzrost obrotów Grupy o 13,1% do 51,243 miliardy euro. Wzrost sprzedaży o 13,3% do poziomu 3,18 miliona samochodów. Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwotą 3,282 miliarda euro, co oznacza wzrost o 38,2% i stanowi 6,4% przychodów w stosunku do 5,2%¹ przychodów w 2015 r. Marża operacyjna sektora samochodowego wyniosła 2,386 miliarda euro (+54,3%). Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 3,283 miliarda euro (+50,9%). Udział spółek stowarzyszonych w wyniku zamknął się kwotą 1,638 miliarda euro. W 2015 r. wynosił 1,371 miliarda euro. Wynik netto wyniósł 3,543 miliarda euro, co daje wzrost o 19,7% i odpowiada marży netto 6,9%. Wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym w wysokości 1,107 miliarda euro.</p>

>

Po bardzo dobrych wynikach w pierwszym półroczu Grupa potwierdziła swoj? doskonał? kondycję, ustalaj?c nowy rekord w skali roku. Cele planu „Drive the Change”, wprowadzonego w 2011 roku, zostały przekroczone i to zarówno pod względem wzrostu, jak i zysków. Zrealizowaliśmy je z rocznym wyprzedzeniem. Było to możliwe dzięki wysiłkowi wszystkich pracowników Grupy – oświadczył Carlos Ghosn, Prezes Renault.  

Dzięki dynamice planu „Drive the Change” w 2016 r. Grupa Renault osi?gnęła kolejny rekord  sprzedaży oraz pozycję największej francuskiej grupy motoryzacyjnej na świecie. Jej sprzedaż na świecie wyniosła 3,18 miliona samochodów. We wszystkich regionach zwiększyła się zarówno wielkość sprzedaży, jak i udziały w rynku.

W 2016 r. obroty Grupy wzrosły o 13,1% w stosunku do 2015 r., osi?gaj?c poziom 51,243 miliarda euro. Bez uwzględnienia różnic kursowych wzrost wyniósł 17,0%.  

Obroty sektora samochodowego wyniosły 48,995 miliarda euro (+13,7%) dzięki zwiększeniu sprzedaży poszczególnych marek Grupy oraz sprzedaży dla partnerów. Do wzrostu obrotów przyczynił się również korzystny efekt cenowy, zwi?zany z wprowadzeniem nowych modeli i podwyżkami cen na niektórych rynkach wschodz?cych, których celem było skompensowanie spadku wartości walut.  

Marża operacyjna Grupy zamknęła się kwot? 3,282 miliarda euro (+38,2%), co stanowi 6,4% przychodów, podczas gdy w 2015 roku wynosiła 2,375 miliarda euro (5,2% obrotów1).  

Marża operacyjna sektora samochodowego wzrosła o 840 milionów euro do poziomu 2,386 miliarda euro (+54,3%). Jest to 4,9% obrotów, podczas gdy w pierwszym półroczu 2015 r. stanowiła 3,6% obrotów ?.  

Tak dobre wyniki s? przede wszystkim efektem wzrostu sprzedaży (1,036 miliarda euro). Dalsza redukcja kosztów pozwoliła na wygospodarowanie 184 milionów euro oszczędności, już po uwzględnieniu znacznego wzrostu inwestycji w badania i rozwój.  

Efekt mixu do ceny i bogatszego wyposażenia przyniósł 115 milionów euro, głównie pod wpływem nowych modeli i wzrostu cen na niektórych wschodz?cych rynkach.  

Straty kursowe wyniosły 702 miliony euro. W pierwszym rzędzie były zwi?zane ze spadkiem wartości funta szterlinga i peso argentyńskiego.  

Koszt surowców spadł o 331 milionów euro.  

Koszty ogólnozakładowe wzrosły o 112 milionów euro.  

Udział sektora finansowania sprzedaży w marży operacyjnej Grupy osi?gn?ł poziom 896 milionów euro, podczas gdy w 2015 r. było to 829 milionów euro1. Daje to wzrost o 8,1%.  

Koszt ryzyka (ł?cznie z ryzykiem kraju) ustabilizował się na bardzo dobrym poziomie 0,31% średniej wartości portfela, w porównaniu do 0,33% na koniec roku 2015.  

Pozostałe przychody i koszty działalności operacyjnej nie wpłynęły istotnie na wynik i wyniosły 1 milion euro. W pozycji tej ujęto głównie zysk w wysokości 325 milionów euro uzyskany w pierwszym roku konsolidacji AVTOVAZ metod? pełn? na dzień 31 grudnia 2016 r., a także rezerwy na restrukturyzację, głównie we Francji, w kwocie 283 milionów euro. Nie utworzono żadnej rezerwy z tytułu postępowania wyjaśniaj?cego dotycz?cego emisji silników wysokoprężnych prowadzonego we Francji.  

Wynik na działalności operacyjnej Grupy wyniósł 3,283 miliarda euro, w porównaniu do 2,176 miliarda euro w 2015 r.  

Wynik finansowy był ujemny i wyniósł 323 miliony euro (wobec -221 milionów euro w 2015 r.). Jest to przede wszystkim efektem spadku przychodów finansowych, głównie w Argentynie, jak również zysków kursowych odnotowanych w 2015 r.  

Udział spółek stowarzyszonych w wyniku zamkn?ł się kwot? 1,638 miliarda euro w porównaniu do 1,371 miliarda euro w 2015 r.  

Udział Nissana w wyniku w 2016 r. wyniósł 1,741 miliarda euro w porównaniu do 1,976 miliarda euro w 2015 r.  

Udział AVTOVAZ był ujemny i wyniósł -89 milionów euro, w porównaniu do straty 620 milionów euro 2015 w 2015 r. Poprawa ta wynika głównie ze znacznie mniejszego spadku wartości aktywów zaksięgowanych w 2016 r. w porównaniu do 2015 r., a także częściowo z lepszych wyników na działalności tej spółki. Ponadto straty AVTOVAZ zostały uwzględnione w wyniku spółek objętych konsolidacj? jedynie do wysokości inwestycji ujętych w księgach Renault.  

Wynik netto wyniósł 3,543 miliarda euro (+19,7%), a wynik netto przypadaj?cy jednostce dominuj?cej (Grupie Renault) – 3,419 miliarda euro (12,57 euro/akcję w porównaniu do 10,35 euro/akcję w 2015 r.). Oznacza to wzrost o 21,4%.  

Free cash flow operacyjny sektora samochodowego wykazał wartość dodatni? 1,107 miliarda euro, po uwzględnieniu spadku zapotrzebowania na kapitał obrotowy (o 356 milionów euro).  

Środki pieniężne netto, po konsolidacji AVTOVAZ, wynosz? 2,720 miliarda euro (3,925 miliarda euro przed konsolidacj?).  

Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie zaproponowana do zatwierdzenia wypłata dywidendy w wysokości 3,15 euro na akcję. Dla porównania w ubiegłym roku wysokość dywidendy wyniosła 2,40 euro na akcję.  

AVTOVAZ

Po raz pierwszy konsolidacja AVTOVAZ metod? pełn? została przeprowadzona na dzień 28 grudnia 2016 r., przy czym nie dokonano konsolidacji rachunku wyników. Konsolidacja objęła natomiast bilans. W jej efekcie pozycja finansowa netto (zadłużenie netto) Grupy Renault wzrosła o 1,205 miliarda euro. Wykazana szacunkowa wartość firmy (goodwill) wyniosła 1,025 miliarda euro. Na dzień 31 grudnia 2016 r. wartość giełdowa AVTOVAZ była wyższa od wartości jej aktywów netto, ł?cznie z wartości? firmy, wykazanych w księgach Renault.  

W roku obrachunkowym 2017 jest planowana dalsza restrukturyzacja finansowa spółki AVTOVAZ w celu przywrócenia równowagi bilansowej.  

Zarz?d AVTOVAZ przedstawił 16 stycznia 2017 r. szczegółowy plan naprawczy, którego celem jest uzyskanie w 2018 r. dodatniej marży operacyjnej (przed uwzględnieniem utraty wartości aktywów i kosztów restrukturyzacji), a następnie zapewnienie rentownego wzrostu. Prezentacja jest dostępna na stronie:

https://group.renault.com/finance/informations-financieres/documents-et-presentations/  

PERSPEKTYWY 2017

W 2017 r. na światowym rynku powinien nast?pić wzrost na poziomie 1,5% – 2% w stosunku do roku 2016. Na rynku europejskim spodziewany jest wzrost o 2%. Rynek francuski powinien odnotować również 2-procentowy wzrost.  

Poza Europ?, rynki brazylijski i rosyjski powinny utrzymać się na stabilnym poziomie, natomiast Chiny (+5%) i Indie (+8%) powinny kontynuować dynamiczny wzrost.  

W tej sytuacji i po uwzględnieniu konsolidacji AVTOVAZ Renault planuje:  

- dalsze zwiększenie obrotów Grupy, aby skompensować wpływ konsolidacji AVTOVAZ (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany)*,

- poprawę wyniku na działalności operacyjnej Grupy w euro*,

 ? wygenerowanie dodatniego free cash flow operacyjnego w sektorze samochodowym.  

(*) W porównaniu z wynikami za 2016 r. opublikowanymi przez Grupę Renault.  

PLAN ŚREDNIOTERMINOWY DO ROKU 2020

W 2017 r. Renault przedstawi nowy plan strategiczny na lata 2017-2022. Głównym założeniem planu będzie osi?gnięcie 70 miliardów euro obrotów (przy uwzględnieniu stałego referencyjnego kursu wymiany) i marży operacyjnej w wysokości 7% w roku 2022 przy utrzymaniu dodatniego free cash flow w poszczególnych latach realizacji planu.

  SKONSOLIDOWANE WYNIKI GRUPY RENAULT

( ?) Podatki odpowiadaj?ce definicji podatku obliczanego od wyniku podlegaj?cego opodatkowaniu w rozumieniu standardu MSR12 „Podatek dochodowy”, które były uprzednio ujmowane w kosztach działalności operacyjnej, s? od 2016 r. wykazywane jako podatki bież?ce, i odwrotnie jeśli chodzi o podatki niespełniaj?ce definicji podatku obliczanego od wyniku podlegaj?cego opodatkowaniu. Dane za rok 2015 zostały odpowiednio przeliczone.  

***

INFORMACJE DODATKOWE

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy i sprawozdanie Renault SA na dzień 31 grudnia 2016 r. zostało przyjęte przez Radę Administruj?c? w dniu 9 lutego 2011 r.

Biegli rewidenci Grupy ukończyli badanie sprawozdań finansowych i obecnie przygotowuj? raport z badania sprawozdań spółki i Grupy Renault.

Sprawozdanie roczne wraz z pełn? analiz? wyników finansowych za rok 2016 jest dostępne na stronie www.renault.com w rubryce „Finance”.  

KONTAKT:

Frédéric TEXIER
Director Press Corporate Service
+33 1 76 84 33 67 / +33 6 10 78 49 20
frederic.texier@renault.com  

Rié YAMANE
Corporate Press Officer
+33 (0)1 76 84 00 99 / Mobile: +33 (0)6 03 16 35 2
0rie.yamane@renault.com  

Astrid DE LATUDE
Corporate Press Officer
+33 (0)1 76 83 18 84
astrid.de-latude@renault.com  

Renault Press
Tel.: +331 76 84 63 36
renault.media@renault.com

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!