Analizy i badania

Rekordowe wyniki kwartalnego popytu i podaży powierzchni magazynowej w Polsce

<p style="text-align: justify;">W pierwszym kwartale 2017 roku całkowite zasoby powierzchni magazynowej klasy A w Polsce wzrosły do ponad 11 613 000 mkw. W tym czasie deweloperzy ukończyli inwestycje na łączną sumę prawie 533 000 mkw. Popyt całkowity wzrósł o 45% i wyniósł 925 000 mkw. Międzynarodowa firma doradcza Cushman &amp; Wakefield publikuje nowy raport „Marketbeat – rynek magazynowy w Polsce”.</p>

>

Duża aktywność deweloperska przełożyła się na rekordowy wolumen podaży w pierwszym kwartale 2017 roku. Deweloperzy ukończyli 533  000 mkw. powierzchni magazynowej, a w budowie pozostaje 1  426  000 mkw. Najwięcej nowych powierzchni ukończono w rejonie Bydgoszczy-Torunia (104  000 mkw.), w Polsce Centralnej (91  000 mkw.), w regionie Poznania (84  000 mkw.) oraz na Górnym Śl?sku (62  000 mkw.) Do  największych inwestycji zaliczaj? się obiekty zrealizowane w formule BTS (built-to-suit) z  przeznaczeniem dla sieci handlowych Kaufland (45  000 mkw., Panattoni) oraz Carrefour (38  000 mkw. Panattoni) w Bydgoszczy oraz Agata Meble w Piotrkowie Trybunalskim (42  000 mkw.).

W okresie styczeń – marzec bież?cego roku rozpoczęto budowę około 490 000 mkw. w ramach 17 nowych projektów inwestycyjnych. Całkowity zasób powierzchni w trakcie realizacji wyniósł aż 1 426 000 mkw. (ok. 75% tej powierzchni zostało zabezpieczone umowami przednajmu). Największa aktywność deweloperska utrzymuje się w okolicach Warszawy (365 000 mkw., 11 projektów), w Szczecinie (  291 000 mkw. – Amazon, Zalando), na Górnym Śl?sku (235 000 mkw., 6 projektów) i w regionie Poznania (178 000 mkw., 6  projektów).

– W pierwszym kwartale 2017 r. odnotowaliśmy rekordowy popyt na nowoczesne powierzchnie magazynowe. W tym czasie podpisano 120 umów najmu na 925  000 mkw., co oznacza 45% wzrost w porównaniu do wyniku odnotowanego w tym samym okresie poprzedniego roku. To najwyższy wolumen transakcji najmu odnotowany na polskim rynku magazynowym w trakcie jednego kwartału – mówi autor raportu Adrian Seeman, konsultant w Dziale Powierzchni Przemysłowych i Logistycznych, Cushman & Wakefield.

Największy popyt odnotowano w regionie Górnego Śl?ska, gdzie zawarto 22 umowy najmu na sumę 292 000 mkw. (w tym 135 000 mkw. dla firmy Amazon), a także w  okolicach Warszawy (192 000 mkw., 34 umowy). W strukturze popytu wci?ż dominuj? operatorzy logistyczni z 26% udziałem w wolumenie transakcji najmu w I kw. 2017 roku. Wśród pozostałych branż najbardziej aktywne były: e-commerce (16%), sieci handlowe (12%), AGD (11%), opakowania (7%), sektor motoryzacyjny (6%) oraz lekkiej produkcji (6%).

Duże zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe wpłynęło na dalsze obniżenie wskaźnika pustostanów. Na koniec marca 2017 roku wyniósł on 6,3%, co stanowi spadek o 0,4 pp. w porównaniu do stanu odnotowanego na  koniec   4 kw. 2016 roku (6,7%) oraz wzrost o 0,4 pp. w relacji do stanu sprzed roku (5,9%). Wśród głównych rynków magazynowych najwyższy poziom współczynnika pustostanów odnotowano w  Krakowie (12%) oraz w regionie Poznania (7,8%). Pomimo znacz?cej skali nowej podaży w regionie Warszawy obserwuje się stopniowy spadek wskaźnika pustostanów (7,7% – Warszawa-Okolice i 7,3% – Warszawa-Miasto), co świadczy o silnym popycie. Najniższy udział dostępnej powierzchni dotyczył zasobów magazynowych na rynku Górnego Śl?ska (4,9%) oraz tradycyjnie w regionie Polski Centralnej (2,3%).

Czynsze nominalne na większości rynków magazynowych w Polsce pozostały na stabilnym poziomie. Najwyższe stawki wci?ż obowi?zuj? w strefie miejskiej Warszawy (4,00 – 5,25 euro/mkw./miesi?c), a  najniższe pozostaj? w Polsce Centralnej (2,40 – 3,60 euro/mkw./miesi?c) oraz na obrzeżach Warszawy (2,50 – 3,60 euro/mkw./miesi?c).

– Rosn?ca dynamika wzrostu gospodarczego, niskie i stabilne czynsze oraz nowe inwestycje w infrastrukturze drogowej podtrzymuj? wysokie zapotrzebowanie na powierzchnie produkcyjne i logistyczne w Polsce. Aktywne pozostaj? firmy obecne już na rynku, które decyduj? się na powiększenie lub konsolidację powierzchni magazynowej, jak również nowe firmy, które wybieraj? Polskę ze względu na atrakcyjne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto strategiczna lokalizacja na przecięciu głównych szlaków transportowych Europy  w poł?czeniu z dynamicznym rozwojem branży e-commerce daj? dodatkowy impuls dla rozwoju sektora magazynowego, czego dobrym przykładem jest kolejny projekt realizowany dla firmy Amazon – dodaje Tom Listowski, Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i  Logistycznych w Polsce oraz Relacji z Klientami Korporacyjnymi na Europę Środkowo-Wschodni? firmy Cushman & Wakefield.

***

O Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield jest wiod?c? na świecie firm? świadcz?c? usługi na rynku nieruchomości komercyjnych. Wspiera klientów w podejmowaniu decyzji wpływaj?cych na sposób, w jaki ludzie pracuj?, robi? zakupy i spędzaj? wolny czas. Dogłębna znajomość rynków lokalnych oraz globalna perspektywa naszych 45 tysięcy pracowników w ponad 70 krajach, a także wykorzystanie unikalnej platformy nowoczesnych rozwi?zań, pozwalaj? najemcom i inwestorom na optymalizację wartości nieruchomości. Cushman & Wakefield należy do grupy największych firm doradczych na rynku nieruchomości komercyjnych na świecie. Jej przychody s? szacowane na 6 mld USD. Do najważniejszych usług świadczonych przez firmę należ? pośrednictwo w wynajmie powierzchni, kompleksowe zarz?dzanie nieruchomościami, obsługa transakcji na rynkach kapitałowych, zarz?dzanie obiektami (C&W Services), globalna obsługa najemców, zarz?dzanie inwestycjami i  aktywami (DTZ Investors) oraz usługi w zakresie realizacji projektów i inwestycji deweloperskich, reprezentacji najemców, wyceny i doradztwa. W 2017 roku firma Cushman & Wakefield obchodzi stulecie swojej działalności – od 100 lat pomaga klientom w osi?ganiu celów biznesowych. Więcej informacji na stronach  www.cushwakecentennial.com  i  www.cushmanwakefield.com  oraz na Twitterze:  @CushWake.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!