Analizy i badania

Rekordowe inwestycje funduszy venture capital na całym świecie w drugim kwartale 2018 r.

<p style="text-align: justify;"><strong>W drugim kwartale 2018 r. fundusze venture capital zainwestowały na świecie blisko 70 mld USD, to prawie 75% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Ponad połowa pieniędzy została zainwestowana w Azji. Już ponad 20% transakcji dotyczy późnych faz inwestycji, co pokazuje, że inwestorzy preferują coraz bardziej dojrzałe spółki. Systematycznie wzmacnia się rola korporacyjnych funduszy venture capital w szczególności w przypadku dużych transakcji: takie fundusze odpowiadają za 22% transakcji, ale ich udział wartościowy wynosi prawie 67%. Europa pomimo rekordowych inwestycji w Q2 2018 r. (5,6 mld USD), ma coraz mniejsze znaczenie na globalnym rynku venture capital – wynika z najnowszego badania KPMG.</strong></p>

>

W II kwartale 2018 r. ł?czna kwota zainwestowanych środków wyniosła 69,8 mld USD, co oznacza wzrost o 40% w stosunku do poprzedniego kwartału. Największ? inwestycję (14 mld USD) zrobiono w chiński fintech Ant Financial. Liczba transakcji na całym świecie maleje, ale znacz?co wzrosła średnia wartość inwestycji w pojedyncz? spółkę realizowan? przez fundusze: w przypadku finansowania we wczesnej fazie rozwoju (tzw.seed) ogólnoświatowa mediana wyniosła w tym roku 1,4 mln USD (podczas, gdy w 2010 r. było to tylko 0,4 mln USD).

Ogólnoświatowy rynek venture capital jest coraz bardziej dojrzały.  Doświadczone fundusze venture capital preferuj? inwestycje w już rozwinięte startupy, maj?ce za sob? pierwsze rundy finansowania, poszukuj?c przede wszystkim spółek, które maj? największy potencjał szybkiego wzrostu na  największych rynkach    mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

W erze cyfrowej fundusze szukaj? przede wszystkim nowego oprogramowania

Fundusze venture capital koncentruj? się przede wszystkim na inwestycjach w spółki produkuj?ce oprogramowanie – blisko połowa środków inwestowanych przez fundusze służy finansowaniu rozwoju firm software’owych. Na całym świecie fundusze również chętnie inwestuj? w  firmy biotechnologiczne – na inwestycje w tej branży fundusze przeznaczyły w Q2 2018 r. ponad 7 mld USD. Coraz większym zainteresowaniem ciesz? się startupy z branży agrtech – w ci?gu pierwszych   6-ciu miesięcy 2018 r. spółki z tej branży pozyskały ponad 600 mln USD.  

Cyfryzacja jest teraz kluczowym trendem w biznesie. Dlatego tak dużym zainteresowaniem ciesz? się spółki software’owe, które rozwijaj? specjalizowane oprogramowanie dla wszystkich branż wł?cznie z  sektorem publicznym. Dodatkowym impulsem dla rozwoju rynku oprogramowania jest dynamiczny rozwój rozwi?zań bazuj?cych na złożonej analityce danych i sztucznej inteligencji  –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.

Korporacyjne fundusze venture capital odgrywaj? kluczow? rolę przy największych transakcjach

Analizy KPMG pokazuj? również, że korporacje coraz bardziej interesuj? się startupami, koncentruj?c się na największych spółkach. Tzw. korporacyjne fundusze inwestycyjne brały udział w 24% transakcji na całym świecie, jednak ich inwestycje (46 mld USD) stanowiły de facto 2/3 wartości wszystkich transakcji w Q2 2018 r.  

Wyścig po innowacje przyspiesza i dlatego coraz więcej korporacji poszukuje startupów, które maj? innowacyjne rozwi?zania. Korporacje mog? osi?gn?ć największe korzyści z pozyskania startupów i  dlatego też często oferuj? najwyższe wyceny. Ograniczaj?c swoje ryzyko chętniej inwestuj? w  bardziej dojrzałe spółki, czego wynikiem jest ich tak duża wartość transakcji robionych przez korporacyjne fundusze inwestycyjne  –  mówi  dr Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w  Polsce.

Europa odgrywa coraz mniejsz? rolę na globalnym rynku venture capital mimo dość dużego wzrostu wartości inwestycji w regionie

Wartość inwestycji funduszy venture capital w Europie w pierwszych dwóch kwartałach br. wyniosła 5,6 mld USD, o 37% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Jednak było to zaledwie około 8% wszystkich transakcji dokonywanych w tym czasie przez fundusze na całym świecie. Jedn? z największych inwestycji w Europie (175 mln USD) zrobiono w estoński startup z branży transportowej – Taxify.

Podobnie, jak na całym świecie, w Europie wzrasta wartość pojedynczych inwestycji (np. 1,2 mln USD w fazie  seed  podczas, gdy było to tylko 0,8 mln USD w analogicznym okresie zeszłego roku), jednak średnia wartość inwestycji jest mniejsza niż dla innych kontynentów – np. w Ameryce gdzie średnia wartość wyniosła 1,4 mln USD. Podobnie, jak reszta świata, europejskie fundusze inwestuj? przede wszystkim w spółki tworz?ce oprogramowanie (36% wartości inwestycji) i biotechnologie (15% wartości inwestycji).  

Francja wschodz?c? gwiazd? na europejskim rynku venture capital

Od wielu lat Wielka Brytania pozostaje najważniejszym rynkiem venture capital w Europie. W  II  kwartale 2018 r. fundusze zainwestowały tam ponad 2 mld USD, to jest około 35% wartości całych inwestycji funduszy venture capital w Europie. W zeszłym kwartale zdecydowanie spadła wartość inwestycji w Niemczech (z blisko 1,2 mld w Q1 2018 r. do niecałych 300 mln USD w Q2 2018 r.). Natomiast Francja z inwestycjami przekraczaj?cymi 800 mln USD w ostatnim kwartale znacz?co wzmocniła swoj? pozycję na europejskim rynku venture capital.  

Polski rynek venture capital znajduje się nadal w bardzo wczesnej fazie rozwoju i dla jego przyspieszenia na pewno warto wzi?ć pod uwagę doświadczenia Niemiec czy Francji, w których w  ostatnich latach nast?piła prawdziwa eksplozja inwestycji robionych przez fundusze i które podobnie jak Polska działaj? w ramach systemu regulacyjno-prawnego Unii Europejskiej    mówi  dr  Jerzy Kalinowski, doradca zarz?du KPMG w Polsce.  

Pełna wersja raportu dostępna na stronie  kpmg.pl

***

O RAPORCIE:

Raport KPMG International pt. „Venture Pulse Q2 2018” jest kwartaln? publikacj? dotycz?c? sektora venture capital. Przedstawia on sytuację sektora venture capital w ujęciu globalnym i  regionalnym, a ponadto zawiera dane nt. głównych trendów. Badanie zostało przeprowadzone na spółkach prywatnych, finansowanych przez fundusze venture capital, w tym firmy venture capital, podmioty korporacyjne b?dź inwestorów prywatnych typu tzw.  super angel. Analiza obejmuje dane pochodz?ce z II kwartału finansowego 2018 roku.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, gospodarczego i  prawnego. KPMG zatrudnia 189 000 pracowników w 152 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s?   stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z  firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 800 osób w  Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie  kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Patrycja Kowalczyk, e-mail:  patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664  718  676

Jakub Malczewski, e-mail:  jmalczewski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 15 72 lub 605  511 308

Nie przegap żadnej aktualizacji od  @KPMGPoland  i  @Kalinowski_KPMG

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!