Analizy i badania

Rekomendacja U - dobre praktyki w bancassurance

<p style="text-align: justify;">W dniu 24 czerwca 2014 roku weszła w życie uchwała Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako: KNF) nr 183/2014 w sprawie wydania Rekomendacji U dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance (dalej jako: Rekomendacja), na mocy której zobligowano banki do wprowadzenia ustaleń zawartych w Rekomendacji do dnia 31 marca 2015 r.</p>

>

Podstawowym celem Rekomendacji jest podniesienie standardów współpracy banków i zakładów ubezpieczeń w zakresie oferowania klientom przez banki produktów ubezpieczeniowych powi?zanych z produktami bankowymi (bancassurance). KNF w latach 2011 – 2012 przeprowadziła analizę sytuacji na rynku bancassurance w Polsce, w wyniku której doszło do ujawnienia szeregu niepoż?danych zjawisk w postępowaniu banków w ramach pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia powi?zanych z produktem bankowym. Dotychczas bowiem nieuregulowana była rola banku w zakresie zawierania umów ubezpieczeniowych powi?zanych z produktami bankowymi (np. kredytem) – bank mógł być zarówno stron? umowy ubezpieczenia, jak i pośrednikiem w sprzedaży tejże umowy. Bank był więc jednocześnie ubezpieczaj?cym, jak i brokerem ubezpieczeniowym, dostaj?cym prowizję od sprzedaży. Bank mógł także narzucać swoim klientom wybór konkretnej polisy ubezpieczeniowej, często niedopasowanej do indywidulanych potrzeb klientów. Produkty ubezpieczeniowe narzucone klientom przez banki (najczęściej polisy grupowe) nie zapewniały klientom realnej ochrony, a ich zakres był ograniczony. Ponadto banki, będ?ce stronami umów ubezpieczenia, często nie odwoływały się od negatywnych decyzji ubezpieczycieli w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania poszczególnym klientom. W takim przypadku klienci, niebęd?cy stronami umów ubezpieczenia, byli pozbawiani możliwości dochodzenia swoich roszczeń od ubezpieczycieli.

Podstawowe zmiany, które Rekomendacja wprowadziła na polskim rynku bancassurance w zakresie relacji między bankiem a klientem to:

• zakaz występowania banku jednocześnie w roli ubezpieczaj?cego i pośrednika ubezpieczeniowego w ramach tej samej umowy;

• obowi?zek banku zapewnienia klientowi swobody wyboru zakładu ubezpieczeń, z którego usług klient chce skorzystać (nawet jeśli jest to zakład ubezpieczeń, który nie współpracuje z danym bankiem);

• obowi?zek akceptowania przez bank ochrony ubezpieczeniowej kredytu, na podstawie umowy ubezpieczenia zawartej samodzielnie przez klienta (tj. bez udziału banku);

• w przypadku, gdy klient ma status ubezpieczonego, a bank jest ubezpieczaj?cym (stron? umowy ubezpieczenia), obowi?zek banku umożliwienia klientowi bezpośredniego dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela, w sytuacji kiedy bank podejmie decyzję o nieskorzystaniu z tego uprawnienia;

• obowi?zek banku prowadzenia rzetelnej polityki informacyjnej oraz zapewnienie, że dystrybucja produktów ubezpieczeniowych w ramach bancassurance nie będzie generować ryzyka oferowania produktów niedostosowanych do potrzeb klientów.

Jak zatem widać, KNF podjęła stanowcz? walkę z nieetycznymi działaniami banków na rynku bancassurance. Od dnia 1 kwietnia 2015 r., klient, jako strona umowy ubezpieczenia, ma możliwość korzystania z wszelkich prerogatyw konsumenckich, a banki, ż?daj?ce od klientów ubezpieczenia kredytu, nie mog? już narzucać swoim klientom konkretnego, de facto niespełniaj?cego swoich funkcji, ubezpieczenia. Rekomendacja będzie niosła za sob? prawdopodobnie także negatywne konsekwencje dla klientów banków, takie jak wzrost ceny ubezpieczenia oferowanego do kredytu, a także przedłużenie procedur zwi?zanych z udzielaniem kredytu. Zjawiska te jednak s? nieuniknione w przypadku zamiany trybu w jakim udzielana jest polisa z grupowego na indywidulany, bardziej korzystny dla klientów.

Podwyżka cen produktów ubezpieczeniowych, maj?ca zrekompensować straty banków i towarzystw ubezpieczeniowych, może być na tyle duża, że część klientów zrezygnuje z wykupienia polisy. Jednocześnie, wzrost znaczenia umów indywidualnych będzie wymagał przeszkolenia agencyjnego pracowników banków oraz zmian w zakresie IT, koszt czego banki będ? chciały przenieść na ubezpieczycieli. Pojawiaj? się więc głosy, że wskutek wprowadzenia Rekomendacji, wraz ze wzrostem cen polis ubezpieczeniowych, mog? spaść zyski ubezpieczycieli.

***

Zastrzeżenie: Niniejsza publikacja ma na celu podkreślenie pewnych kwestii. Z założenia nie jest kompleksowa i nie jest porad? prawn?.

Biuro w Warszawie
Rondo ONZ 1
XII piętro
00-124 Warszawa
tel./phone +48 22 544 87 00
fax +48 22 544 87 01
warszawa@ssw.pl

Biuro w Poznaniu
ul. Mielżyńskiego 14
Okr?glak, VII piętro
61-725 Poznań
tel./phone + 48 61 625 16 00
fax + 48 61 625 16 01
poznan@ssw.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!