Analizy i badania

Rating Fitch nie zmieni się przez dłuższy czas

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami agencja ratingowa Fitch utrzymała długoterminowy rating kredytowy Polski na poziomie A- z perspektywą stabilną.</p>

>

W uzasadnieniu do decyzji Fitch wskazał, że obecna ocena ratingowa odzwierciedla solidne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, w tym m.in. dobrze dokapitalizowany sektor bankowy oraz dług publiczny na poziomie podobnym do krajów o takim samym ratingu. Fitch podkreślił jednocześnie ryzyko w postaci relatywnie wysokiego – na tle tych państw – długu zagranicznego Polski.

Głównym narzędziem z jakiego korzysta Fitch do wyznaczenia ratingów państw jest model ekonometryczny uwzględniaj?cy 18 wskaźników makroekonomicznych dotycz?cych m.in. sytuacji gospodarczej, finansów publicznych, bilansu płatniczego oraz czynników strukturalnych. Wyznaczony tylko na podstawie tego modelu rating Polski powinien znaleźć się na poziomie „A”. Jednakże ze względu na relatywnie wysoki – na tle innych krajów z takim ratingiem – dług zagraniczny netto w relacji do PKB, ocena ta została obniżona przez komitet kredytowy o jeden stopień. W ramach UE dwa kraje posiadaj? rating „A” – Malta (dług zagraniczny netto równy -222,7% PKB) oraz Irlandia (-374,1% PKB).

Fitch przewiduje wzrost deficytu sektora finansów publicznych w relacji do PKB z 2,4% w 2016 r. do 2,6% w 2017 r., ze względu na wzrost kosztów funkcjonowania programu Rodzina 500+ (0,3% PKB) oraz obniżkę wieku emerytalnego (0,1% PKB). Jednocześnie agencja uważa, że powyższe zwiększone obci?żenia budżetu zostan? w dużej mierze skompensowane przez wyższe dochody wynikaj?ce z ożywienia gospodarczego oraz uszczelnienia sytemu podatkowego. W swoim scenariuszu Fitch przewiduje zacieśnienie fiskalne pocz?wszy od 2018 r. (deficyt sektora finansów publicznych równy 2,5% PKB w latach 2018-19). Oznacza to, że agencja najprawdopodobniej zakłada dostosowania w budżecie, które w kolejnych latach skompensuj? rosn?ce wydatki publiczne zwi?zane z obniżeniem wieku emerytalnego (w 2018 r. Fitch szacuje ich wzrost do 0,5% PKB).

Agencja prognozuje, że przy tempie wzrostu gospodarczego utrzymuj?cym się nieznacznie powyżej 3,0% r/r. oraz inflacji zbiegaj?cej do celu (2,5%), dług publiczny w 2017 r. nie zmieni się w porównaniu do 2016 r. i wyniesie 54,4%, a w kolejnych latach ustabilizuje się na podobnym poziomie. Taki scenariusz jest spójny z wynikami naszych symulacji. W dominuj?cym stopniu spadek długu publicznego będzie wynikał z zakładanego przez nas umocnienia złotego oddziałuj?cego w kierunku zmniejszenia zadłużenia zagranicznego po przeliczeniu go na złote. Głównym czynnikiem ryzyka dla tej prognozy jest możliwe osłabienie kursu złotego w wyniku zmian globalnej awersji do ryzyka.

W komunikacie zaznaczono, że wprowadzenie rozważanych obecnie propozycji rozwi?zania problemu walutowych kredytów hipotecznych (polegaj?cych na zwrocie przez banki klientom poniesionych przez nich kosztów spreadów walutowych, wprowadzeniu rozwi?zań zachęcaj?cych banki do restrukturyzacji portfela kredytów mieszkaniowych oraz złagodzeniu kryteriów dostępu do funduszu wsparcia kredytobiorców) nie stanowi zagrożenia dla stabilności finansowej. Agencja nieznacznie złagodziła swój ton w kontekście pogorszenia klimatu politycznego w Polsce. Wskazała ona na zmniejszenie napięć w kontaktach z Uni? Europejsk? oraz brak negatywnych konsekwencji płyn?cych z uruchomienia procedury ochrony praworz?dności. Jednocześnie agencja wskazała, iż potencjalne zaostrzenie stosunków pomiędzy Polsk? i UE oraz Brexit mog? mieć niekorzystny wpływ na negocjacje kolejnego budżetu unijnego, co może wi?zać się ze zmniejszeniem napływu środków unijnych w ramach perspektywy 2021-2027.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, że ryzyka w górę i w dół dla oceny wiarygodności kredytowej Polski s? zbilansowane. W ocenie Fitch potencjalnie negatywne dla ratingu będzie ryzyko przekroczenia unijnego kryterium deficytu budżetowego (próg 3% PKB) lub brak oczekiwanego przez agencję zacieśnienia polityki fiskalnej prowadz?cego do stabilizacji długu publicznego w relacji do PKB w średnim okresie. Drugim czynnikiem ryzyka s? zmiany w polityce gospodarczej, które mogłyby przyczynić się do pogorszenia klimatu inwestycyjnego, zagrozić stabilności makroekonomicznej i pogorszyć perspektywy wzrostu gospodarczego. Z kolei do podniesienia ratingu mogłoby dojść w przypadku utrzymania wysokiego tempa wzrostu gospodarczego wspieraj?cego konwergencję do krajów o ratingu A, a także w sytuacji obniżenia zadłużenia zagranicznego.

Bior?c pod uwagę czynniki ryzyka dla oceny wiarygodności kredytowej Polski zarysowane w komunikacie Fitch uważamy, że w horyzoncie kilku kwartałów agencja nie zmieni ratingu Polski oraz utrzyma jego stabiln? perspektywę. Z jednej strony oczekujemy, że w kolejnych latach rz?d będzie kształtował politykę fiskaln? w taki sposób, aby deficyt sektora instytucji rz?dowych i samorz?dowych nie przekroczył granicy 3% PKB, co będzie czynnikiem stabilizuj?cym rating Polski. Z drugiej strony, ze względu na znacz?c? różnicę w średnim poziomie długu zagranicznego netto w ostatnich trzech latach w porównaniu do innych krajów o ratingu A (34% wobec mediany równej -3% PKB) mało prawdopodobne jest podwyższenie oceny wiarygodności kredytowej Polski.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!