Analizy i badania

Raport: Menedżerowie CSR w Europie Środkowej

<p style="text-align: justify;">84 proc. menedżerów ds. CSR z krajów Europy Środkowej uważa, że biznes przyczynił się do rozwiązania palących problemów społeczno-gospodarczych, w tym wyzwań związanych z ochroną środowiska czy bezrobociem. W Polsce wskaźnik ten wynosi jedynie 65 proc.</p>

>

Najważniejsze wnioski raportu Deloitte “How CSR has influenced Central European societies and economies. Lessons learnt and future trends”:

  • Menedżerowie CSR z Europy Środkowej podkreślaj? przede wszystkim rolę biznesu w łagodzeniu problemów zwi?zanych z ochron? środowiska, a także we wspieraniu edukacji oraz w walce z bezrobociem. S? to kluczowe problemy, w które biznes powinien się ich zdaniem angażować także w przyszłości. Badani oczekiwaliby większej niż dotychczas aktywności w walce z korupcj?.
  • Kluczowych korzyści z działań CSR to wg respondentów: wzrost zaangażowania pracowników (65 proc.), poprawa reputacji (55 proc.) i poprawa relacji ze społecznościami lokalnymi (53 proc).
  • Menedżerowie CSR największych szans rozwoju społeczno-gospodarczego swoich krajów upatruj? w oddziaływaniu biznesu na wzrost konkurencyjności gospodarki (96%), wpływie przedsiębiorstw na poprawę aktywności zawodowej (94%), a także ich wpływie na kształtowanie gospodarki opartej na wiedzy i kapitale intelektualnym (91%).
  • Zdecydowana większość menedżerów uważa, iż w najbliższych latach modele biznesowe firm zmieni? się (86%), a znacz?cym bodźcem tych zmian będzie presja klientów, którzy coraz częściej oczekiwać będ? od rynku produktów i usług społecznie odpowiedzialnych (75%).
  • 76 proc. menedżerów wierzy w dalszy rozwój CSR w Europie Środkowej. Zarazem jednak uważa, że na jego drodze mog? stan?ć następuj?ce przeszkody: błędne postrzeganie idei CSR jako formy działań sponsoringowych (59%), brak zachęt ze strony administracji publicznej (52%) oraz niechęć biznesu do inwestowania funduszy w działania CSR (46%).

Badanie Deloitte „Menedżerowie CSR w Europie Środkowej” zostało przeprowadzone wśród menedżerów odpowiedzialnych za CSR w Czechach, Słowenii, Bułgarii, Kosowie, Rumunii, Serbii, na Węgrzech, Słowacji, Litwie oraz Łotwie. Jest ono części? badania Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które w ramach obchodów 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce przeprowadziło analogiczny przegl?d wśród polskich menedżerów CSR. Zarówno badanie polskie, jak i środkowoeuropejskie pokazuje wpływ praktyków CSR na szerzenie tematyki odpowiedzialnego biznesu w firmach oraz ich obserwacje dotycz?ce pozytywnego oddziaływania CSR na kondycję społeczno-gospodarcz? poszczególnych krajów.

***

"Menedżerowie CSR" to badanie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największej i najdłużej działaj?cej polskiej organizacji pozarz?dowej, która zajmuje się koncepcj? CSR w kompleksowy sposób. Kolejna odsłona badania odbyła się w 2015 roku, czyli roku jubileuszu 15 lat partnerstwa na rzecz CSR w Polsce". Partnerami tego badania s? Deloitte i PBS. Badanie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej z wyj?tkiem Polski zostało zrealizowane przez Deloitte.

BADANIE: Forum Odpowiedzialnego Biznesu

PARTNERZY BADANIA: Deloitte, Instytut PBS

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!