Analizy i badania

Raport ManpowerGroup: Blisko połowa pracodawców w Polsce nie może znaleźć pracowników o odpowiednich kompetencjach

<p style="text-align: justify;" lang="en-US"><span style="font-size: x-small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><em>ManpowerGroup – globalny lider w obszarze doradztwa personalnego opublikował wyniki 10. edycji badania „Niedobór talentów”. Raport wskazuje, że aż 41% pracodawców Polsce i 38% firm w skali globalnej ma problemy w pozyskaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach na danym stanowisku. Grupy zawodowe, które najtrudniej jest zrekrutować w naszym kraju, to wykwalifikowani pracownicy fizyczni i inżynierowie. Deficytem talentów naznaczone są również inne profesje. Jednocześnie zdaniem większości pracodawców w Polsce i na świecie, niedobór talentów wpływa na obniżenie poziomu konkurencyjności ich firm na rynku. </em></span></span></span></span></p>

>

Warszawa, 1 lutego 2016 r. – Celem powadzonego przez ManpowerGroup corocznego badania przedsiębiorców „Niedobór talentów” jest określenie trudności w pozyskiwaniu pracowników a także sprawdzenie które zawody, i dlaczego, jest najtrudniej obsadzić. W badaniu wzięło udział blisko 42 tys. respondentów z 42 krajów, w tym reprezentatywna grupa 750 z Polski. Ankietowani to osoby odpowiedzialne za politykę personaln? w małych, średnich i dużych firmach.

Jak pokazuje raport ManpowerGroup, w Polsce trudności w rekrutacji pracowników o odpowiednich kwalifikacjach deklaruje 41% firm.W porównaniu z poprzedni? edycj? badania, odsetek firm zmagaj?cych się z tym wyzwaniem wzrósł o 8 punktów procentowych. Wskazuje to na istotny problem na krajowym rynku pracy i wzrost w ci?gu ostatnich kilku lat niepokoju wynikaj?cego ze zjawiska niedoboru. Wynik dla Polski jest wyższy zarówno od średniej globalnej, która wynosi 38%, jak i od średniej dla regionu EMEA, która wynosi 32%.

Rys. 1.: Skala problemów z obsadzaniem etatów w Polsce i na świecie ze względu na brak dostępnych talentów.

Zjawisko niedoboru talentów obserwujemy i badamy w ManpowerGroup od dekady. W Polsce obecnie problem ten narasta, a procent pracodawców, którzy maj? trudności z pozyskiwaniem pracowników jest najwyższy od czterech ostatnich lat, – komentuje Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. – Można spodziewać się, że obecny rok przyniesie nasilenie deficytu pracowników. Bezrobocie spada i rynek pracy przechyla się w kierunku kandydata, o którego z kolei coraz trudniej jest pracodawcom. Pomimo narastaj?cych problemów w pozyskaniu pracowników, nie wszystkie firmy s? przygotowane na to, by zapobiec negatywnym skutkom zjawiska. Prawdziw? wartości? firm s? ludzie, a ich brak będzie skutkował osłabieniem konkurencyjności przedsiębiorstw na rynku. Uzupełnienie niedoboru talentów ma więc kluczowe znaczenie dla przyszłej sytuacji pracodawców i kondycji ich przedsiębiorstw, – dodaje Iwona Janas.

W Polsce nadal najtrudniejsz? do obsadzenia grup? zawodow?s? wykwalifikowani pracownicy fizyczni. To grupa zawodowa, w skład której wchodz? m.in. mechanicy, elektrycy, hydraulicy, spawacze, stolarze, tokarze, kucharze, drukarze, murarze, cieśle, monterzy, elektromonterzy, szwaczki, operatorzy wózków widłowych, itp. Wyniki raportu wskazuj? na stały i istotny problem pracodawców z pozyskiwaniem kandydatów na tego typu stanowiska. W ci?gu ośmiu lat prowadzenia badania w naszym kraju, prawie zawsze rozpoczynali oni listę i tylko raz, w 2012 r., zajęli na niej drug? pozycję, ustępuj?c miejsca inżynierom.

Na drugim miejscu, podobnie jak rok i dwa lata wcześniej, znaleźli się inżynierowie. Wyniki badania wskazuj? na stały i rosn?cy problem polskich firm z pozyskiwaniem kandydatów z tym wykształceniem. Wśród trudnych do obsadzenia w Polsce zawodów byli oni prawie zawsze w pierwszej czwórce, ciesz?c się od lat bardzo dużym zainteresowaniem pracodawców.

Trzeci? pozycję zajmuj? technicy, którzy awansowali na ni? z ubiegłorocznego miejsca ósmego. Na czwartym plasuj? się pracownicy działów IT. To grupa, która od kilku ostatnich lat konsekwentnie pnie się w górę, wskazuj?c na pogłębianie się niedoboru w profesjach z tego obszaru. Na pi?tej i szóstej pozycji znaleźli się kierowcy oraz operatorzy produkcji/ maszyn. Po dwóch latach nieobecności na listę wrócili pracownicy księgowości i finansów – pozycja siódma, a po rocznej przerwie znaleźli się na niej ponownie członkowie zarz?du/ kadra najwyższego szczebla - pozycja ósma. Na miejscu dziewi?tym mamy natomiast przedstawicieli handlowych. Utrzymanie się popytu na tych pracowników jest dowodem na to, że rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, a o przewadze decyduj? nie tylko produkty, ale też potencjał sprzedażowy firm. Dziesi?tkę najbardziej poszukiwanych kandydatów zamykaj? niewykwalifikowani pracownicy fizyczni. Spadli oni o jedn? pozycj? w stosunku do wyników poprzedniej edycji badania, wracaj?c na swoje miejsce sprzed dwóch lat.

Pierwszym krokiem, by uporać się z niedoborem talentów, jest dopasowanie właściwej strategii rekrutacyjnej do strategii biznesowej firmy. Stare sposoby rekrutacji i zarz?dzania pracownikami nie przynosz? oczekiwanych rezultatów. Nadszedł więc czas by opanować nowe metody i odkryć niewykorzystane zasoby talentów, – mówi Iwona Janas. – Wzrasta znaczenie działów HR, których rola powinna być kluczowa w budowaniu strategii całej organizacji. Tylko dobrze dopasowana długofalowa polityka personalna zagwarantuje dostęp do potrzebnych kwalifikacji na każdym etapie rozwoju przedsiębiorstwa. Pracodawcy powinni pozycjonować swoje firmy jako docelowe miejsce dla kandydatów. Dbać o ich rozwój i kulturę nauki w organizacji. Poczynione inwestycje w pracowników zaowocuj? utrzymaniem tempa rozwoju i elastyczności niezbędnych do osi?gnięcia sukcesu firmy, – dodajeDyrektor Generalna ManpowerGroup.

Podobnie jak w Polsce, zawody, na które jest największy popyt w Europie oraz na świecie prawie nie uległy zmianie w ci?gu ostatnich edycji badania. Od wielu lat jako profesje trudne do pozyskania pracodawcy wskazuj?: wykwalifikowanych pracowników fizycznych, inżynierów, handlowców oraz techników.

10 ZAWODÓW NAJBARDZIEJ DOTKNIĘTYCH NIEDOBOREM TALENTÓW*

* Wg opinii respondentów, którzy zadeklarowali w badaniu trudności z pozyskiwaniem pracowników i odpowiedzieli na pytanie „Ze znalezieniem przedstawicieli jakich zawodów ma problem Państwa firma?”.
** Ranking dla regionu EMEA (22 państwa Europy +Izrael + Republika Południowej Afryki).

W ujęciu globalnym, problem niedoboru talentów okazał się być najbardziej odczuwany przez pracodawców w Japonii (83%), gdzie sytuację dodatkowo pogarsza starzenie się społeczeństwa a także niska stopa bezrobocia. Kraj ten od zawsze jest na szczycie zestawienia ManpowerGroup. Kolejne pozycje zajmuj?: Peru (68%), Hongkongu (65%), Brazylia i Rumunia (61% w każdym). Polska (41%) plasuje się na 20. pozycji spośród 42 badanych krajów.

W badaniu ManpowerGrouprespondenciwskazali również przyczynę niedoboru talentów. Ważne znaczenie, dla wszystkich ankietowanych, maj? czynniki środowiskowe i organizacyjne. Istotnym wyzwaniem okazał się być brak kompetencji twardych (umiejętności technicznych). Dla blisko co drugiego badanego przedsiębiorcy w Polsce (47%) oraz co trzeciego w ujęciu globalnym (34%) to główny powód trudności w obsadzaniu stanowisk. Kolejne to brak dostępnych kandydatów i brak doświadczenia. W Polsce, w porównaniu z sytuacj? sprzed roku, obserwowany jest również wzrost znaczenia oczekiwań finansowych.

PRZYCZYNY NIEDOBORU TALENTÓW*

* Wg opinii respondentów, którzy zadeklarowali w badaniu trudności z pozyskiwaniem pracowników i odpowiedzieli na pytanie „Jakie Pana/Pani zdaniem s? przyczyny niedoboru talentów?”.
** Ranking dla regionu EMEA (22 państw Europy +Izrael + Republika Południowej Afryki).

Nadal ponad połowa badanych przedsiębiorców, zarówno na świecie (54%) jak i w Polsce (51%) uważa, że niedobór talentów ma duży lub średni wpływ na ich relacje z klientami i konkurencyjność ich firm na rynku. Pracodawcy pozostaj? świadomi roli talentów, jak? odgrywaj? w realizacji ich celów biznesowych. Najczęściej deklarowanym skutkiem niedoboru talentów jest ograniczona zdolność świadczenia usług, ograniczona konkurencyjność i produktywność, zwiększona rotacja, obniżenie zaangażowania i kreatywności pracowników, a także wyższe koszty wynagrodzeń.

Rys. 2.: Wpływ niedoboru talentów na działanie firm w Polsce, zdaniem pracodawców.

W badaniu ManpowerGroup zapytano również menedżerów HR na całym świecie o strategie podejmowane w obliczu niedoboru talentów. Blisko połowa firm w Polsce (43%) i ponad jedna trzecia organizacji w ujęciu globalnym (39%) próbuje uporać się z problemem wdrażaj?c nowe praktyki HR, takie jak dodatkowe szkolenia
i możliwość rozwoju dla obecnych pracowników. Pracodawcy chętniej szukaj? wsparcia u wyspecjalizowanych firm doradztwa personalnego, korzystaj? z nowych metod docierania do kandydatów oraz rozszerzaj? kryteria rekrutacji, aby uwzględnić osoby, którym brakuje niektórych wymaganych umiejętności lub kwalifikacji, ale posiadaj? potencjał do ich zdobycia.

***

O badaniu Niedobór Talentów 2015

Na zlecenie ManpowerGroup firma Infocorp Ltd. przeprowadziła 41 700 wywiadów telefonicznych w 42 krajach, w tym 750 w Polsce, z osobami odpowiedzialnymi z politykę HR w małych, średnich i dużych firmach prywatnych i instytucjach państwowych. Margines błędu dla Polski to +/-3,6%. Wyniki badania – dot. odczuwania niedoboru talentów oraz najtrudniejszych do obsadzenia stanowisk, a także przyczyn, konsekwencji i strategii wobec niedoboru talentów – prezentowane s? w podziale na poszczególne kraje i regiony świata. Badanie prezentuje 10 zawodów, które pracodawcy wskazali jako najtrudniejsze do obsadzenia. Pozostałe stanowiska, które pojawiły się w wywiadach, nie były wymieniane na tyle często, by zakwalifikować je do listy 10 przedstawianych grup zawodowych.

Pozostałe informacje na temat badania Niedobór talentów 2015, wraz z pełn? treści? raportu do bezpłatnego pobrania i infografik?, a także pozostałe obserwowane i badane przez ManpowerGroup trendy rynku pracy dostępne s? na stronie www.manpowergroup.pl w zakładce Raporty Rynku Pracy.

O ManpowerGroup w Polsce

ManpowerGroup, światowy lider innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy, od 2001 r. wspiera firmy i  kandydatów w Polsce. Organizacja posiada blisko 70 agencji i jest obecna w  44 miejscowościach w  całym kraju. ManpowerGroup oferuje unikalne rozwi?zania dla firm i kandydatów poprzez: ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ? i Experis™.

Usługi w  Polsce obejmuj? pracę tymczasow?, rekrutację stał? i badanie kompetencji pracowników, zatrudnienie zewnętrzne, outsourcing procesów, doradztwo personalne, zarz?dzanie karier? i outplacement. Realizowana przez ManpowerGroup usługa outplacementu jest oparta o metodologię, materiały oraz narzędzia Right Management, światowego eksperta w obszarze zarz?dzania talentami i karier?.

ManpowerGroup dba o najwyższe standardy świadczonych usług. Firma jest członkiem-założycielem Polskiego Forum HR (wcześniej Zwi?zek Agencji Pracy Tymczasowej), którego priorytetem jest gwarancja jakości i etyki działania agencji zatrudnienia. ManpowerGroup współpracuje z organizacjami, które wpływaj? na rozwój biznesu: Polsk? Agencj? Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Amerykańsk? Izb? Handlow?, Francusk? Izb? Przemysłowo-Handlow? i ABSL.

W Erze Człowieka, gdy potencjał ludzki staje się sił? napędow? wzrostu gospodarczego a talent wyznacznikiem konkurencyjności firm, ManpowerGroup w Polsce i na świecie umożliwia owocn? współpracę pomiędzy organizacjami i talentami, których one potrzebuj? aby wzmocnić swoj? pozycję i zwiększyć potencjał pracowników. ManpowerGroup pomaga budować przewagę rynkow? klientów i kandydatów, z którymi współpracuje, tworz?c dla nich innowacyjne, efektywne rozwi?zania, dzięki którym mog? oni osi?gn?ć więcej niż oczekiwali i odnieść sukces w zmieniaj?cym się świecie pracy.

Więcej o ManpowerGroup w Polsce na stroniewww.manpowergroup.pl.

O ManpowerGroup

ManpowerGroup™ (NYSE: MAN) jest światowym liderem innowacyjnych rozwi?zań dla rynku pracy. Firma tworzy i  dostarcza wysoce skuteczne rozwi?zania, które pomagaj? firmom osi?gać cele biznesowe i  zwiększać konkurencyjność. Dzięki ponad 60-letniemu doświadczeniu ManpowerGroup – firma warta 22 miliardów dolarów – oferuje pracodawcom pełen wachlarz innowacyjnych rozwi?zań, które podnosz? efektywność i  pozwalaj? odnieść sukces w  Erze Człowieka. Rozwi?zania te s? odpowiedzi? na wszelkie potrzeby firm w  obszarze talentów: od rekrutacji i badania kompetencji, poprzez szkolenia i  zarz?dzanie karier? do zatrudnienia zewnętrznego, outsourcingu procesów i  doradztwa personalnego.

ManpowerGroup posiada największ? w  branży sieć obejmuj?c? prawie 3  500 biur w  82  krajach, dzięki której ł?czy globaln? perspektywę z wiedz? o  trendach na rynku pracy i  zrozumieniem lokalnych uwarunkowań. Pozwala to każdego roku odpowiadać na potrzeby 400  000 klientów, w tym małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów oraz największych światowych korporacji.

Rozumiej?c siłę ludzkiego potencjału i cele biznesowe firm ManpowerGroup skutecznie wspiera przedsiębiorstwa i kandydatów, by osi?gali więcej, niż wydawało się możliwe. Ł?cz?c firmy z talentami, ManpowerGroup prowadzi do rozwoju przedsiębiorstw, buduje sukces osobisty i wspiera równowagę społeczn?. Te silne więzi umacniaj? i  napędzaj? świat pracy. Innowacyjne rozwi?zania ManpowerGroup dostarczane s? przez ManpowerGroup™ Solutions, Manpower ?, Experis™ oraz Right Management ?.

Więcej o  tym jak ManpowerGroup pomaga firmom odnieść sukces w Erze Człowieka na stronie www.manpowergroup.com.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!