Analizy i badania

Raport KPMG i REAS pt. „Rynek luksusowych nieruchomości w Polsce”

<p style="text-align: justify;"><strong>Polski rynek luksusowych nieruchomości jest wciąż niewielki i względem światowych liderów znajduje się w fazie rozwoju. Łączna wartość transakcji na rynku pierwotnym nieruchomości luksusowych wynosi ok. 500 mln zł rocznie, z czego około 90% generują apartamenty. Ceny luksusowych apartamentów w stanie deweloperskim zaczynają się w Polsce od 1 mln zł, a największe transakcje sięgają 10 mln zł. Średnia cena, od której zamożni i bogaci Polacy uznają apartament za luksusowy, wynosi ok. 16,5 tys. zł/mkw.</strong></p>

>

Polski rynek luksusowych nieruchomości jest wci?ż niewielki i względem światowych liderów znajduje się w fazie rozwoju. Ł?czna wartość transakcji na rynku pierwotnym nieruchomości luksusowych wynosi ok. 500 mln zł rocznie, z czego około 90% generuj? apartamenty. Ceny luksusowych apartamentów w stanie deweloperskim zaczynaj? się w Polsce od 1 mln zł, a największe transakcje sięgaj? 10 mln zł. Średnia cena, od której zamożni i bogaci Polacy uznaj? apartament za luksusowy, wynosi ok. 16,5 tys. zł/mkw.

Sytuacja na rynku apartamentów w Polsce

W raporcie firm doradczych KPMG i REAS segment luksusowych nieruchomości mieszkalnych podzielony został na dwie kategorie: apartamenty i rezydencje. Aż 90% wartości rynku luksusowych nieruchomości budowanych i sprzedawanych przez deweloperów generowane jest na rynku apartamentów, którego wielkość szacuje się na ok. 440-460 mln zł. W ostatnich latach liczba transakcji realizowanych w ci?gu roku waha się od 160 do 180. Na rynku luksusowych rezydencji, czyli ekskluzywnych wolnostoj?cych domów jednorodzinnych oferowanych przez deweloperów, dochodzi rocznie do 20-25 transakcji sprzedaży, opiewaj?cych ł?cznie na ok. 50-57 mln zł. Domy te sprzedawane s? jednak z reguły w stanie wymagaj?cym dużych nakładów na wykończenie.   

O znacz?cej wielkości rynku apartamentów można mówić w przypadku pięciu aglomeracji o najlepszej sytuacji gospodarczej: Warszawy, Krakowa, Trójmiasta, Wrocławia i Poznania. Chociaż w ostatnich latach rośnie znaczenie Wrocławia i Krakowa, to pod względem realizowanych jednostek mieszkalnych, największym rynkiem w Polsce jest zdecydowanie Warszawa. Na koniec I kwartału 2015 roku wśród lokali o cenach brutto 16-18 tys. zł/mkw ponad jedn? trzeci? stanowiły oferty z Warszawy. W latach 2009-2014 w Warszawie wybudowano około 3 000 apartamentów, z których 400 stanowiły lokale luksusowe. W przedziale cenowym powyżej 18 tys. zł/mkw blisko 90% luksusowych mieszkań także znajduje się w stolicy. Obecnie w Warszawie w ofercie znajduje się kolejnych 300 ekskluzywnych mieszkań. Maksymalne ceny sięgaj? w przypadku Warszawy 65 tys. zł/mkw, we Wrocławiu i Krakowie ok. 40 tys. zł/mkw, a w Poznaniu i Trójmieście ok. 30 tys. zł/mkw.

Jak wynika z raportu, w kilkuletniej perspektywie liczba apartamentów o cenach jednostkowych przekraczaj?cych 17 tys. zł/mkw, sprzedawanych rocznie w pięciu kluczowych aglomeracjach, powinna przekroczyć 250, zaś ł?czna wartość rynku – poziom 500 mln zł (w cenach brutto).

Ceny luksusowych apartamentów w stanie deweloperskim zaczynaj? się w Polsce od 1 mln zł

W porównaniu do dojrzałych gospodarek Europy Zachodniej polski rynek luksusowych nieruchomości cechuje relatywnie niski poziom cen i stosunkowo niewielka liczba prawdziwie luksusowych inwestycji. Tylko nieliczne polskie apartamenty odpowiadaj? pod względem jakości wykończenia i powierzchni najwyższym standardom światowego luksusu.

Ceny luksusowych apartamentów w stanie deweloperskim zaczynaj? się w Polsce od 1 mln zł, podczas gdy najdroższe transakcje sięgaj? 10 mln zł. To wci?ż niewiele w porównaniu do spektakularnych wartości notowanych w największych światowych metropoliach – rekordowe transakcje przekroczyły ostatnio kwotę 200 mln dol. za penthouse w Londynie, 70 mln dol. za apartament w Nowym Jorku, 65 mln dol. za dom szeregowy w Paryżu, zaś najdroższy niedawno sprzedany penthouse w Hongkongu osi?gn?ł cenę 105 mln dol. W przypadku Monako maksymalne ceny przekraczaj? 80 tys. euro/mkw, podczas gdy przeciętne ceny wynosz? kilkanaście tysięcy euro za metr kwadratowy w pełni wyposażonego i umeblowanego apartamentu mówi Kazimierz Kirejczyk, partner zarz?dzaj?cy i prezes zarz?du REAS.

Aby uznać nieruchomość za luksusow?, kluczowa jest prestiżowa lokalizacja obiektu, tj. w centrum miasta, w rejonie starówki, niedaleko parku czy w s?siedztwie teatrów i opery. Luksusowe apartamentowce charakteryzuje też unikatowa architektura i wykorzystanie szlachetnych materiałów wykończeniowych. Z raportu KPMG i REAS wynika, że do najczęściej występuj?cych udogodnień w inwestycjach z segmentu apartamentów należ? monitoring oraz przestronne lobby z recepcj?. W najbardziej ekskluzywnych apartamentach znajdziemy także przestrzeń rekreacyjn? z klubem fitness, saun? czy basenem. W ofercie części inwestycji znajduj? się także usługi concierge, których zakres obejmuje zarówno pomoc w sprawach codziennych, jak i nietypowe życzenia zwi?zane z organizacj? czasu, podróży i rozrywk?. W ostatnich latach popularna staje się także funkcja „inteligentny dom”, umożliwiaj?ca zdalne sterowanie ogrzewaniem, klimatyzacj?, oświetleniem czy urz?dzeniami AGD.

Granica „luksusu” na polskim rynku luksusowych nieruchomości wynosi około 16,5 tys./m2

Jak wynika z raportu, w segmencie nieruchomości nie istnieje jedna uniwersalna definicja „granicy luksusu”. Polacy o zarobkach w przedziale 10-20 tys. zł uważaj? średnio 16 tys. zł za minimaln? cenę za 1 mkw luksusowego apartamentu, podczas gdy w opinii badanych o najwyższych dochodach powyżej 20 tys. zł – cena 1 mkw luksusu rozpoczyna się od 17 tys. zł. Kwota ta jest jeszcze wyższa (blisko 20 tys. zł/mkw) w oczach kluczowych nabywców dóbr i usług luksusowych, czyli osób określanych jako HNWI (ang. high net worth individuals). Najbogatsi mieszkańcy Polski to przede wszystkim osoby w wieku 40-59 lat, najczęściej zamieszkuj?ce miasta powyżej 250 tys. mieszkańców. Ponad połowę polskich HNWI stanowi? prywatni przedsiębiorcy, a jeden na pięciu jest przedstawicielem najwyższej kadry kierowniczej (prezesi, członkowie zarz?dów, dyrektorzy). Według szacunków KPMG liczba HNWI w Polsce w 2014 roku wyniosła ok. 47 tys. osób i aż 84% z nich deklaruje, że jest w posiadaniu przynajmniej jednej luksusowej nieruchomości.

Stopniowy proces wzbogacania się polskiego społeczeństwa pozwala przypuszczać, że liczba HNWI w Polsce w najbliższych latach wzrośnie, dzięki czemu rynek luksusowych nieruchomości utrzyma się na ścieżce dynamicznego wzrostu. Dla najbogatszych Polaków, posiadaj?cych więcej niż jedn? luksusow? nieruchomość, tzw. second home pełni często rolę wakacyjnej lub miejskiej rezydencji. Warto także zaznaczyć, że jednym z ważnych źródeł dochodów HNWI jest działalność inwestycyjna. Wpływa to bardzo pozytywnie na rozwój rynku luksusowych nieruchomości, które stanowi? coraz istotniejszy element portfela inwestycyjnego, obok akcji czy obligacji – dodaje Steven Baxted, partner i szef zespołu doradztwa dla sektora budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce.

PEŁNA WERSJA RAPORTU „RYNEK LUKSUSOWYCH NIERUCHOMOŚCI W POLSCE” >>>

***

O RAPORCIE:

Raport powstał we współpracy KPMG w Polsce z firm? REAS. Jego celem jest przedstawienie syntetycznej analizy sytuacji na rynku luksusowych nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu luksusowych apartamentów. Pierwsza część badania przedstawia sytuację na rynku luksusowych nieruchomości w 5 polskich aglomeracjach (Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu i Trójmieście) w oparciu o dane REAS zebrane podczas trwaj?cego od 2000 roku stałego monitoringu rynku mieszkaniowego w Polsce. Druga część analizy koncentruje się na nabywcach luksusowych nieruchomości w Polsce. Bazuje ona na badaniu wśród zamożnych i bogatych Polaków, które zostało przeprowadzone we wrześniu i październiku 2014 roku, a którego wyniki wykorzystano po raz pierwszy w raporcie KPMG pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2014”.

O KPMG:

KPMG to międzynarodowa sieć firm świadcz?cych usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG zatrudnia ponad 162 000 pracowników w 155 krajach. Niezależne firmy członkowskie sieci KPMG s? stowarzyszone z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia ponad 1 200 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi.   Więcej na stronie kpmg.pl.

O REAS:

REAS jest firm? doradcz? specjalizuj?c? się w zagadnieniach zwi?zanych z rynkiem mieszkaniowym. Od 1997 roku nieprzerwanie prowadzi największy w Polsce program badania krajowego rynku deweloperskiego, angażuj?c we współpracę developerów, banki, inwestorów oraz inne podmioty działaj?ce na rynku mieszkaniowym. Ponadto zespół specjalistów REAS świadczy kompleksowe usługi doradcze dla deweloperów mieszkaniowych: od wstępnej analizy gruntu przez doradztwo produktowe i finansowe po wsparcie w komercjalizacji. Spółka angażuje się przy tym w rozwój niedocenianych dotychczas sektorów, takich jak mieszkania na wynajem, dla seniorów i dla studentów.

Kontakt dla mediów:

KPMG :

Marta Tyszer, e-mail: mtyszer@kpmg.pl, tel. (22) 528 14 04 lub 664  718 613
Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508  047  582

REAS:

Ewa Tęczak, e-mail: ewa.teczak@reas.pl, tel. (22) 38 02  102 lub 664  088 220

Do pobrania

Download Raport-KPMG_Rynek-luksusowych-nieruchomosci-w-Polsce.pdf  (PDF • 2 MB)
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!