Analizy i badania

Raport Ayming: Podatek od nieruchomości – co branża, to inne wyzwanie

<p style="text-align: justify;" align="justify">Do końca stycznia przedsiębiorcy mają czas na złożenie deklaracji o podatku od nieruchomości. Jednak jego prawidłowe rozliczenie wciąż pozostaje dla nich dużym wyzwaniem. 65 proc. firm w Polsce odprowadza podatek w niewłaściwej wysokości, a blisko co druga ma nadpłaty. 56 proc. nadpłat dotyczy kategorii podatkowych „budynki” i grunty”, ale każda branża ma swoją specyfikę – wynika z raportu Ayming Polska „Podatek od nieruchomości. Grunt to… rozliczyć go prawidłowo”.</p>

>

Analiza Ayming pokazuje, że 44 proc. przedsiębiorstw w Polsce odprowadza zawyżony podatek od nieruchomości. Pod uwagę wzięto sektory, w których obci?żenie z tytułu podatku od nieruchomości jest zazwyczaj najwyższe. Znalazły się wśród nich branże: chemiczna, górnicza, spożywcza, wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza, handlowa, obsługi nieruchomości, przetwórcza oraz transportowa. Zawyżanie odprowadzanej daniny dotyczy wszystkich omawianych branż, ale najwięcej takich przypadków odnotowano w przedsiębiorstwach transportowych, chemicznych, energetyki cieplnej oraz wodoci?gów i kanalizacji. W tych sektorach ponad połowa firm odprowadza za wysoki podatek od nieruchomości. Każda z branż mierzy się z innymi wyzwaniami.  

Problematyczne kategorie podatkowe  

Podatek od nieruchomości płacony jest w trzech głównych kategoriach: grunty, budynki i budowle. Podstawę opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich powierzchnia, a budowli – ich wartość. Podatnicy często myl? budynki z budowlami, zaś grunty, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, deklarowane s? do opodatkowania podatkiem od nieruchomości bez względu na sposób zakwalifikowania ich w ewidencji. 56 proc. nadpłat dotyczy kategorii „budynki” i „grunty”, które tylko pozornie wydaj? się mało problematyczne. Z kolei w 44 proc. przypadków zawyżanie daniny dotyczy kategorii podatkowej „budowle”, która dla przedsiębiorców jest najbardziej skomplikowana.  

Ze względu na zróżnicowan? strukturę maj?tku przedsiębiorców i – wbrew pozorom – skomplikowane przepisy prawne, do określenia wysokości podatku od nieruchomości należy podejść w zindywidualizowany sposób, ł?cz?c wiedzę prawno-podatkow? z techniczn?. Praktyka pokazuje, że służby techniczne i księgowe w firmach maj? różne podejście do określania podstawy opodatkowania obiektów, co stanowi jedn? z przyczyn występowania nieprawidłowości w rozliczeniach podatku od nieruchomości. Każda branża ma swoj? specyfikę, dlatego opodatkowuj?c obiekty, również trzeba wzi?ć to pod uwagę – wyjaśnia Kamila Kęsicka, Manager Działu Podatków i Opłat w Ayming Polska.  

Przetwórstwo – kwalifikowanie obiektów magazynowych  

41 proc. przedsiębiorstw z branży przetwórczej odprowadza podatek od nieruchomości w zawyżonej wysokości. Nieprawidłowości w rozliczeniach wynikaj? m.in. z kwalifikowania obiektów magazynowych do kategorii podatkowej "budynki”, mimo że często s? to obiekty namiotowe lub zadaszenia niewydzielone z przestrzeni za pomoc? trwałych przegród budowlanych. Zdarza się, że nie spełniaj? one wszystkich przesłanek stanowi?cych definicję budynku. Od odpowiedniej klasyfikacji takiego obiektu zależy wysokość podatku odprowadzanego do gminy.  

Obsługa nieruchomości – deklarowanie powierzchni budynków  

Dla podatników z branży obsługi nieruchomości dużym wyzwaniem jest prawidłowe zadeklarowanie powierzchni budynków. Zazwyczaj podaj? j? w oparciu o posiadan? dokumentację budowlan?. Jest to jeden z powodów nadpłat podatku od nieruchomości, które występuj? w 40 proc. firm z tej branży. Często deklaruj? one dla celów podatkowych całkowit? powierzchnię, która wynika na przykład z aktu własności lub planów architektonicznych, co nie jest właściw? praktyk?. Jedynie regularny pomiar z natury z uwzględnieniem wytycznych z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych pozwala wskazać odpowiedni? podstawę do opodatkowania.  

Branża wodno-kanalizacyjna i ciepłownicza – rozliczanie oczyszczalni ścieków  

W branży wodno-kanalizacyjnej i ciepłowniczej 51 proc. przedsiębiorstw odprowadza za wysok? daninę. Częściowo wynika to z kwalifikowania oczyszczalni ścieków w całości jako budowli. Wówczas podstawę opodatkowania stanowi jej wartość pocz?tkowa, co przekłada się na bardzo wysokie koszty z tytułu odprowadzanego podatku. W praktyce nowoczesne oczyszczalnie ścieków s? niezwykle złożonymi kompleksami, w skład których obok budowli wchodz? m.in. specjalistyczne urz?dzenia techniczne (pompy, mieszadła, prasy) oraz budynki (przepompownie, stacje uzdatniania wody czy laboratoria).  

Handel – opodatkowanie gruntów  

39 proc. firm z sektora handlu nadpłaca podatek od nieruchomości. Jedn? z przyczyn jest opodatkowanie gruntów w całości podatkiem od nieruchomości tylko ze względu na fakt, że ich właściciel prowadzi działalność gospodarcz?. Jednak na samych gruntach nie jest prowadzona żadna działalność, bowiem inwestycje s? dopiero w planach. W takich przypadkach, jeżeli s? one odpowiednio zakwalifikowane w ewidencji gruntów i budynków, nie podlegaj? opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.  

Branża spożywcza – opodatkowanie budynków specjalnych  

Firmy z branży spożywczej nierzadko posiadaj? w składnikach swojego maj?tku budynki o specjalnym przeznaczeniu. W tej sytuacji warto sięgn?ć do lokalnych uchwał, aby zweryfikować możliwość zastosowania preferencyjnych stawek podatku od nieruchomości. Niestosowanie preferencji podatkowych jest jednym z powodów nadpłacania podatku od nieruchomości, co dotyczy 42 proc. firm z branży spożywczej.  

Transport – kwalifikowanie antresoli, pomostówi ramp podjazdowych  

Aż 56 proc. przedsiębiorstw z branży transportowej płaci za wysoki podatek od nieruchomości. Jedn? z identyfikowanych nieprawidłowości jest nieodpowiednie opodatkowanie różnego rodzaju antresoli, pomostów oraz ramp podjazdowych. Nie zawsze jest tak, że powierzchnia tych obiektów stanowi powierzchnię użytkow?, od której należy odprowadzać podatek od nieruchomości.  

Branża chemiczna – kwalifikowanie instalacji  

Przedsiębiorstwa z branży chemicznej w swych procesach wykorzystuj? m.in. zaawansowane instalacje, które zazwyczaj w całości opodatkowuj? jako budowle. Najczęściej jednak instalacje składaj? się z wielu elementów i tylko część z nich jest ustawow? budowl?. Jest to jedna z przyczyn występowania nadpłat, które w sektorze chemicznym dotycz? 55 proc. firm. Rozliczaj?c inwestycję warto zadbać o precyzyjny podział nowo powstałych obiektów i ich części na budowle oraz obiekty, które w myśl przepisów podatkowych, budowlami nie s?.  

Branża górnicza – opodatkowanie obiektów w wyrobiskach górniczych  

Dla branży górniczej dużym wyzwaniem jest opodatkowanie obiektów w kategorii budowle. To jeden z powodów nadpłat podatku od nieruchomości, które występuj? w 48 proc. przedsiębiorstw. Jedn? z najczęściej występuj?cych trudności jest opodatkowanie obiektów położonych wewn?trz budynków lub wchodz?cych w skład wyrobisk górniczych.  

Link do raportu Ayming Polska „Podatek od nieruchomości. Grunt to… rozliczyć go prawidłowo”: https://bit.ly/2B1EiEc  

Metodyka: analiza została przeprowadzona na próbie 1975 projektów weryfikuj?cych opłaty z tytułu podatku od nieruchomości ponoszone przez przedsiębiorstwa zatrudniaj?ce powyżej 200 osób i płac?ce podatek od nieruchomości w wysokości powyżej 200 tys. zł rocznie.

  

Wykres przedstawiaj?cy prawidłowość rozliczeń podatku od nieruchomości według branż.

***

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach na świecie. Od 2004 r. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu oszczędności i zwiększaniu wyników finansowych, oferuj?c kompleksowe doradztwo operacyjne w zakresie: podatków i opłat, ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy oraz dotacji i ulgi B+R. Więcej: www.ayming.pl.

Kontakt dla mediów:  

Paulina Wiśniewolska
PR & Marketing Manager
Tel.: +48 22  330 60 28
Kom.: + 48 784 945 256
E-mail: pwisniewolska(@)ayming.com  

Marta Pikora
PR & Marketing Specialist
Tel.: +48 22  330 60 14
Kom.: + 48  662  298 426
E-mail: mpikora@ayming.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!