Aktualności firm stowarzyszonych

Ranking konkursów dotacyjnych na innowacje

<p style="text-align: justify;" align="justify"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span><strong>Jesteśmy na półmetku perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Niedługo nastąpi przyspieszenie wydatkowania środków unijnych na wsparcie rozwoju firm. Jakie konkursy warto wziąć pod uwagę, ubiegając się o dofinansowanie? Ayming Polska prezentuje ranking konkursów dotacyjnych na innowacje Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, które w 2016 roku osiągnęły najwyższy wskaźnik sukcesu. </strong></span></span></span></p>

>

Do połowy lutego 2017 r. złożono 43  264 wnioski o dofinansowanie projektów na ł?czn? sumę 260,3 mld zł. Od czasu uruchomienia programów podpisano 12  105 umów o dofinansowanie ze środków europejskich na kwotę 77 mld zł. W zwi?zku z tym, że 2017 rok wyznacza półmetek perspektywy finansowej 2014-2020, przedsiębiorstwa mog? spodziewać się znacznego przyspieszenia wydatkowania środków unijnych. Który konkurs wybrać, aby mieć jak największe szanse na uzyskanie dofinansowania? Eksperci Ayming Polska przeanalizowali listy rankingowe ubiegłorocznych konkursów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i opracowali zestawienie, które wskazuje konkursy wyróżniaj?ce się najwyższym wskaźnikiem sukcesu.  

Miejsce 1: Kredyt na innowacje technologiczne – dla MŚP  

W 2016 r. w konkursie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, POIR, aż 7 na 10 firm z sektora MŚP otrzymało dofinansowanie w formie tzw. premii technologicznej. Jest to częściowa spłata kredytu komercyjnego, który firma może uzyskać w jednym z 17 banków współpracuj?cych z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W ramach konkursu firma może zdobyć do 6 mln złotych dofinansowania na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup lub wdrożenie nowej technologii, a także wdrożenie własnej nowej technologii i rozpoczęcie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacz?co ulepszonych produktów czy usług. Przy ocenie projektu szczególn? uwagę przywi?zuje się do innowacyjności technologii oraz potencjału rynkowego wprowadzonego rozwi?zania. Przykładowo, kredyt na innowacje technologiczne mógłby zostać przyznany na wdrożenie samodzielnie opracowanej nowej technologii produkcji bezprzewodowych opraw oświetlenia awaryjnego czy bezodpadowej technologii maksymalizuj?cej wydajność recyklingu baterii. Zgodnie z harmonogramem naboru wniosków, w 2017 r. odbędzie się tylko jedna edycja konkursu, która rozpoczęła się 20 lutego i potrwa do 29 marca 2017 r.  

Miejsce 2 i 3: Sektorowe programy B+R: INNOTEXTILE i INNOCHEM – dla MŚP i dużych firm  

W ubiegłorocznym naborze do konkursów INNOTEXTILE (dla branży włókienniczej) i INNOCHEM (dla branży chemicznej) w ramach sektorowych programów B+R (poddziałanie 1.2 Sektorowe programy B+R, POIR), ok. 65 proc. wniosków otrzymało dofinansowanie, a średnia dotacja wynosiła ok. 2-3 mln zł. Konkursy sektorowe służ? wsparciu prac badawczo-rozwojowych, wpisuj?cych się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i zakresy tematyczne zdefiniowane dla wybranych branż. W konkursach mog? brać udział zarówno małe i średnie firmy, jak i duże przedsiębiorstwa (także konsorcja), które zadeklaruj? chęć wdrożenia wyników opracowywanych badań.  

Konkursy sektorowe ciesz? się szczególnym zainteresowaniem, co potwierdza rosn?ce zapotrzebowanie firm na dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych, skoncentrowanych na konkretnych obszarach tematycznych i branżach. Można powiedzieć, że w 2016 roku stanowiły one atrakcyjn? alternatywę dla „Szybkiej Ścieżki” – flagowego konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ramach którego w ubiegłym roku zaledwie 17 proc. małych i średnich firm uzyskało dotację na prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych. Zgodnie z zapowiedziami NCBiR, już wkrótce zostan? wprowadzone udogodnienia dla przedsiębiorstw, co ułatwi udział w tym konkursie. Będzie to między innymi ograniczenie formalności i skrócenie czasu na wydanie decyzji o dofinansowaniu” – komentuje Żaneta Chojnacka, Konsultant w Dziale Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.  

Miejsce 4: Wsparcie rozwoju infrastruktury B+R – dla MŚP i dużych firm  

W 2016 r. w naborze do konkursu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, POIR, aż 45 proc. złożonych wniosków otrzymało dotację. Średnie dofinansowanie na projekt oscylowało w granicach 5 mln zł. W ramach konkursu małe, średnie i duże firmy mog? uzyskać dofinansowanie na budowę lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych. Środki można przeznaczyć na sfinansowanie gruntu, stoj?cego na nim budynku, specjalistycznego sprzętu do prowadzenia badań, wartości niematerialnych i prawnych, a także usług doradczych, z których firma skorzysta w ramach realizacji projektu.  

Konkurs o dofinansowanie na rozwój infrastruktury B+R cieszy się ogromn? popularności?. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych na poziomie 2 mln zł, sprawia, że jest on przystępny również dla mniejszych podmiotów. Co istotne, konkurs przeznaczony jest zarówno dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynaj? działalność innowacyjn?, jak i dla tych, które prowadz? zaawansowane działania badawczo-rozwojowe” – podsumowuje Żaneta Chojnacka, Konsultant w Dziale Dotacji i Ulg B+R w Ayming Polska.  

Miejsce 5: Badania na rynek – dla MŚP  

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, POIR, to konkurs dla firm z sektora MŚP, które potrzebuj? środków na wdrożenie we własnej działalności pomysłu, będ?cego wynikiem prac B+R. Takie prace można przeprowadzić samodzielnie lub wykupić. Istotne jest, aby na etapie wnioskowania wyniki prac zostały zgłoszone do procedury ochrony patentowej. Środki można przeznaczyć na: inwestycje (budynki, maszyny, wartości niematerialne i prawne), prace badawcze (prace rozwojowe – czyli ostatni etap badań B+R przed wdrożeniem) oraz przygotowanie do wdrożenia (usługi prawne, certyfikacje). Dotację na wdrożenie, czyli np. zakup linii produkcyjnej do wytwarzania nowych produktów, mog? uzyskać projekty, których koszty kwalifikowane stanowi? co najmniej 10 mln zł. W ubiegłorocznym naborze na 112 złożonych wniosków, aż 50 otrzymało dofinansowanie.  

Pozyskiwanie dofinansowania to złożony proces, który wymaga zdefiniowania projektu, wyboru źródła wsparcia, złożenia wniosku o dotację, podpisania umowy o dofinansowanie oraz rozliczenia przyznanej pomocy publicznej.  Niezależnie od wskaźnika sukcesu konkursu, przed przyst?pieniem do przygotowania wniosku o dofinansowanie, warto poświęcić czas na weryfikację, czy zgłaszany projekt i wnioskodawca spełniaj? wszystkie wymagania zawarte w regulaminie konkursu. Szczegółowa analiza wstępna zabezpieczy firmę przed odrzuceniem projektu na etapie oceny formalnej.

  ***

Ayming to międzynarodowa grupa doradcza, powstała z poł?czenia Alma Consulting Group i Lowendalmasaï, świadcz?ca usługi Business Performance Consulting w 16 krajach w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Ayming Polska wspiera przedsiębiorstwa w uzyskiwaniu oszczędności i zwiększaniu wyników finansowych organizacji, oferuj?c profesjonalne doradztwo strategiczne i operacyjne w zakresie: podatków i opłat, obszaru ubezpieczeń społecznych i środowiska pracy, produktów energetycznych, kosztów zakupów oraz dotacji i ulg B+R. Więcej: www.ayming.pl  

Kontakt dla mediów:  

Paulina Wiśniewolska
PR & Marketing Manager
Tel.: +48 22  330 60 28,
Kom.: + 48 784 945 256
E-mail: pwisniewolska(@)ayming.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!