Analizy i badania

Rady nadzorcze w obliczu nowych wyzwań kompetencyjnych

<p style="text-align: justify;" lang="en-GB" align="justify"><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><strong>Warszawa, 16 marca 2016 r. – Wśród najbardziej cenionych przez członków rad nadzorczych, zarządy i właścicieli spółek giełdowych kompetencji prezentowanych przez rady nadzorcze znajdują się kompleksowe spojrzenie na biznes, doświadczenie w budowaniu strategii oraz lojalność wobec firmy i akcjonariuszy. To wnioski z raportu „</strong><em><strong>Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian</strong></em><strong>”, zaprezentowanego na Forum Rad Nadzorczych, wspólnej inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, firmy doradczej PwC i Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.</strong></span></p>

>

Wyniki przeprowadzonego na potrzeby raportu badania, w którym wzięło udział ponad 100 członków zarz?dów, właścicieli oraz rad nadzorczych polskich spółek giełdowych pokazały rosn?ce oczekiwania wobec rad i ich roli. Wśród kompetencji, które ankietowani uznali za najważniejsze, postawy i umiejętności dominowały nad wiedz? i doświadczeniem. Oznacza to, że ankietowani właściciele, zarz?dy i członkowie rad nadzorczych s? zdania, że rada powinna pełnić nie tylko rolę nadzorcz?, ale również doradcz?.  

Zarz?dy uważaj?, że rady nadzorcze powinny wspomagać je w zarz?dzaniu ryzykiem, budowaniu i realizacji strategii. Zdaniem członków rad, ogromne znaczenie ma odwaga w przedstawianiu swojego punktu widzenia i obronie wyznawanych przekonań. To szczególnie ważne w kontekście niezależnego członka rad nadzorczych z perspektywy akcjonariuszy mniejszościowych, bior?c pod uwagę fakt, że większość polskich spółek giełdowych ma dominuj?cego akcjonariusza prywatnego lub pakiet kontrolny należy do Skarbu Państwa. Właściciele, wśród najważniejszych ich zdaniem dziesięciu kompetencji, wymieniaj? natomiast doświadczenie biznesowe i siłę przekonywania.  

Dzięki zestawieniu trzech punktów widzenia, autorzy raportu wytypowali zestaw ośmiu kompetencji uznawanych za kluczowe przez właścicieli, zarz?dy i rady nadzorcze. Osoba o takim profilu powinna być akceptowana jako dobry kandydat na członka rady nadzorczej przez każd? z zainteresowanych grup.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy obecnie w 120 największych spółkach giełdowych od 60% do 80% członków rad nadzorczych ma doświadczenie biznesowe zdobyte w spółkach o podobnej skali do firm, w których radzie zasiadaj?. Dodatkowo, 53% osób z doświadczeniem biznesowym to eksperci branżowi. W spółkach WIG20 18% to przedstawiciele środowiska akademickiego.  

W kontekście kompetencji warto zwrócić uwagę na niezależnych członków rad nadzorczych. To oni s? poddawani szczególnej weryfikacji pod k?tem posiadanych kompetencji, doświadczenia i wartości, któr? mog? wnieść do spółki. Wymogi ustawowe spowodowały, iż najwięcej niezależnych członków spotkamy w komitetach audytów. Liczymy na to, że zdefiniowany przez Forum Rad Nadzorczych katalog ośmiu kluczowych kompetencji, będzie jednym z elementów oceny kandydatów do pracy w radach nadzorczych” – mówi Krzysztof Szułdrzyński, partner zarz?dzaj?cy działem audytu PwC.  

Przed radami szereg zmian regulacyjnych  

W połowie roku zacznie obowi?zywać rozporz?dzenie Market Abuse Regulation. Przywołany akt prawny ustanawia sankcję finansow? o wysokości do 1 miliona euro, która może być nałożona także na członka rady nadzorczej z pominięciem drogi s?dowej. Kumulatywnie kwota ta może być wielokrotnie większa, najczęściej dochodzi do jednoczesnego złamania kilku przepisów, które s? podstaw? do nałożenia kary. Ponadto, do najważniejszych zmian regulacyjnych należ?: nowe regulacje w zakresie wymogów dotycz?cych ustawowych badań sprawozdań finansowych, które będ? obowi?zywać od 17 czerwca br. oraz nowe brzmienie Kodeksu dobrych praktyk spółek notowanych na GPW, które obowi?zuj? już od 1 stycznia tego roku.  

3 lipca 2016 przyniesie spółkom giełdowym nie tylko gigantyczn? rewolucję w raportowaniu, ale również drastycznie zmieni położenie członków zarz?dów i rad nadzorczych. Rozporz?dzenia MAR przewiduje bardzo wysokie kary za nieprawidłowości w raportowaniu, które mog? być m.in. nałożone na członka rady nadzorczej jako osobę fizyczn?. Jeżeli dołożymy do tego nowe przepisy, które wymagaj? od spółek prowadzenia szczegółowych list osób blisko zwi?zanych rodzinnie i biznesowo z członkami organów, może okazać się, że zawód członka RN znacznie straci na atrakcyjności” – mówi dr Mirosław Kachniewski, Prezes Zarz?du, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.  

Cyfrowa transformacja to wyzwanie także dla rad nadzorczych  

Eksperci w raporcie podkreślaj? w raporcie także znaczenie transformacji cyfrowej dla zarz?dów i rad nadzorczych. Według nich transformacja cyfrowa to nie tylko wdrożenie nowych technologii o imponuj?cych możliwościach obliczeniowych lub o digitalizacja procesów. Chodzi o kompleksowe zmiany obejmuj? cały łańcuch wartości przedsiębiorstwa: od projektowania produktu lub usługi, przez produkcję, pozyskanie klienta, aż po obsługę posprzedażn? i budowanie jego zaufania po dokonaniu zakupu.  

W kontekście zmian cyfrowych członkowie rad nadzorczych staj? przed odpowiedzi? na pytanie: co muszę wiedzieć na temat nowych technologii, aby wnosić wartość do rady nadzorczej? Jakich ekspertów potrzebuję, aby wiedzieć czy zmierzamy w dobrym kierunku?  

Badania PwC realizowane w latach 2012-2015 na reprezentatywnej grupie prezesów i dyrektorów pokazuj?, że w firmach istnieje duża przepaść pomiędzy rosn?cym zakresem i znaczeniem decyzji dotycz?cych technologii, które musz? podejmować CEO, a ich wiedz? w tym obszarze.  

Technologia jest obecnie kluczowym czynnikiem, który umożliwia budowanie pozycji konkurencyjnej firmy. Do końca 2017 r. dwie trzecie prezesów chce mieć strategię transformacji cyfrowej wbudowan? w strategię korporacyjn?, a do końca 2018 r. 80% firm B2C i 60% firm B2B będzie mieć zintegrowane podejście i wspieraj?c? technologię do kompleksowego zarz?dzania relacjami z klientem.  

Sukces stworzonej strategii transformacji cyfrowej będzie uzależniony od wsparcia zarz?du, jako odpowiedzialnego za podnoszenie konkurencyjności firmy dzięki technologii. Członkowie rad nadzorczych powinni wł?czyć się aktywnie w dialog o technologiach z zarz?dem i podnosić swoje kompetencje w tym zakresie. Można zaryzykować twierdzenie, że już niebawem na każdym z posiedzeń rady będ? omawiane zagadnienia zwi?zane z transformacj? technologiczn? firmy” – mówi Anna Sieńko, partner ds. technologii w PwC na region Europy Środkowo-Wschodniej.  

Kto zasiada w radach nadzorczych  

Z badania przeprowadzonego na potrzeby raportu „Rady Nadzorcze 2016. Trendy i kierunki zmian” wynika, że najliczniejsz? grupę w składach rad nadzorczych – tak jak było do tej pory - stanowi? osoby po 50 roku życia. Na przestrzeni ostatnich lat nie zmienił się także udział kobiet w składach rad nadzorczych i nadal pozostaje ograniczony. W radach nadzorczych spółek bez strategicznego inwestora zagranicznego udział kobiet w 2015 r. wyniósł 14% (tyle samo w poprzednim roku). W przypadku przedsiębiorstw z dominuj?cym inwestorem zagranicznym odsetek był nieco niższy i osi?gn?ł 12%, co oznacza przyrost o 1% w stosunku do poprzedniej edycji badania. W przypadku firm z dominuj?cym udziałem Skarbu Państwa kobiety stanowiły 17% wszystkich członków rad nadzorczych.  

Jedynie 14 % wszystkich członków rad spółek giełdowych (tyle samo co w poprzednim roku) w 2015 r. zasiadało w radach nadzorczych więcej niż jednej spółki jednocześnie. Bior?c pod uwagę potrzebny poziom zaangażowania w pracę na rzecz jednego podmiotu można przyj?ć, że zawodowy członek rad nadzorczych, czyli osoba, która nie pracuje poza pełnieniem tej funkcji na typowym stanowisku, może działać w 4 do 6 spółek w jednym czasie. Tego typu profesjonalizacja członków rad z pewności? wpływa pozytywnie na rozwój niezbędnych do pełnienia funkcji kompetencji.

  ***  

Informacje o badaniu i raporcie  

Analiza kompetencji występuj?cych w radach nadzorczych zostało przeprowadzone przez AMROP na postawie opublikowanych przez spółki WIG 20, 40 i 80 na dzień 31.01.2016 biografii członków ich rad nadzorczych. W raporcie zaprezentowane zostały również ogólnopolskiego badania kompetencji członków rad nadzorczych, które obejmowało wywiady i badanie ankietowe przeprowadzone wśród właścicieli, członków rad nadzorczych i członków zarz?dów polskich spółek giełdowych w okresie listopad 2015 – luty 2016. Badanie zostało przygotowane przy udziale członków rady ekspertów Forum Rad Nadzorczych: Zofii Dzik, Moniki Morali-Efinowicz, Mirosława Godlewskiego, Stanisława Knaflewskiego, Tomasza Modzelewskiego, Przemysława Schmidta, Joanny Simonowicz, Mirosława Stachowicza, Krzysztofa Szułdrzyńskiego.  

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone przez PwC w okresie wrzesień - listopad 2015 i objęło wszystkie spółki notowane na głównym parkiecie GPW. Badanie ilościowe miało charakter desk search. Objęło analizę informacji pochodz?cych z raportów bież?cych i okresowych publikowanych przez te spółki.  

Informacje o Forum Rad Nadzorczych  

Forum Rad Nadzorczych to program stworzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, PwC oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG). Forum jest inicjatyw? obecn? na rynku od 2009 roku. Celem Forum jest wsparcie członków rad nadzorczych w pełnieniu ich zadań. Poprzez cykl spotkań tworzymy platformę komunikacji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy członkami rad nadzorczych, zarz?dami oraz regulatorami.  

Informacje o PwC

W PwC naszym celem jest budowanie zaufania wśród społeczeństwa i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata. Jesteśmy sieci? firm działaj?c? w 157 krajach. Zatrudniamy ponad 208 tysięcy osób dostarczaj?cych naszym klientom najwyższ? jakość usług w zakresie audytu, doradztwa biznesowego oraz doradztwa podatkowego i prawnego. W Polsce PwC jest obecna w 8 biurach regionalnych, zatrudniaj?c ponad 2  000 osób. Dowiedz się więcej na www.pwc.pl.

Aplikacja mobilna PwC Espresso do pobrania na stronie http://www.pwc.pl/espresso.  

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!