Analizy i badania

Rada utrzymała status quo w polityce pieniężnej

<p style="text-align: justify;">Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem majowym. </p>

>

RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczn?”. Podobnie jak w maju Rada wskazała na "ryzyko pogorszenia koniunktury na świecie oraz wahania cen surowców”  jako główne źródło niepewności dla polskiej gospodarki, w tym dla kształtowania się cen.

Przejściowy spadek inwestycji nie wymaga reakcji ze strony RPP  

Zarówno w komunikacie, jak i podczas konferencji prasowej członkowie RPP zaznaczyli, że ich zdaniem spowolnienie dynamiki PKB w I kw. było najprawdopodobniej przejściowe, a w kolejnych kwartałach oczekuj? oni utrzymywania się stabilnego wzrostu gospodarczego. W ocenie M. Belki osłabienie inwestycji prywatnych w I kw. było silniejsze od oczekiwań Rady, lecz liczy on na ich  "zdecydowane odbicie”. Uważa on, że ze względu na panuj?c? niepewność (ryzyko Brexit, pogorszenie koniunktury za granic?, wprowadzanie nowych projektów ustawodawczych w Polsce) przedsiębiorcy odkładali w czasie decyzje o podjęciu inwestycji. Jeśli silne spowolnienie inwestycji prywatnych miałoby miejsce również w kolejnych kwartałach, dopiero wtedy mogłoby ono wymagać reakcji ze strony banku centralnego.  

Na konferencji po posiedzeniu prezes NBP stwierdził, że utrzymuj?ca się deflacja w Polsce nie jest powodem do niepokoju, gdyż nie wpływa ona negatywnie na sytuację finansow? przedsiębiorstw i decyzje konsumentów. Dodatkowo sytuacja na rynku pracy jest obecnie dobra, co powinno jego zdaniem prowadzić do ożywienia wzrostu płac (a w efekcie również inflacji).  

Stabilizacja poziomu stóp procentowych w kolejnych kwartałach  

Dzisiejsze wypowiedzi członków Rady stanowi? wsparcie dla naszego zrewidowanego scenariusza dotycz?cego perspektyw krajowej polityki pieniężnej (por. MAKROmapa z 06.06.2016). Uważamy, że stopy procentowe pozostan? na niezmienionym poziomie do lipca 2017 r. W naszej ocenie, ze względu na rosn?c? inflację i wysokie prawdopodobieństwo jej powrotu do celu w horyzoncie kilku kwartałów, Rada zdecyduje się na rozpoczęcie cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesie stopy procentowe ł?cznie o 50 pb w 2017 r.  

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP s? neutralne dla kursu złotego i dla rynku długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!