Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w ubiegłym tygodniu decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 6,75%)

Decyzja Rady była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. W komunikacie po posiedzeniu Rada zwróciła uwagę na obniżenie się inflacji w czerwcu, w tym szacowany ponowny spadek inflacji bazowej. Jednocześnie, w ocenie Rady wpływ wywołanych przez pandemię i wojnę w Ukrainie szoków podażowych na inflację wygasa. W ubiegłym tygodniu opublikowane zostały również wyniki lipcowej projekcji NBP. Krótkookresowa ścieżka inflacji oczekiwanej w projekcji została zatem zrewidowana nieznacznie w dół względem prognozy przedstawionej w marcu. Ponadto, wyniki projekcji wskazują, że inflacja w latach 2024-2025 ukształtuje się znacząco powyżej celu inflacyjnego RPP (2,5%), co naszym zdaniem stanowi argument na rzecz zaostrzenia polityki pieniężnej. Brak reakcji RPP na przewidywane w projekcji przestrzelenie celu inflacyjnego stanowi wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą średniookresowe perspektywy inflacji mają dla Rady nadal znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej jest niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. W ubiegłym tygodniu odbyła się również zwyczajowa konferencja prasowa, na której prezes NBP A. Glapiński poinformował, że Rada zakończyła już cykl podwyżek stóp procentowych. Powtórzył on również swoją deklarację sprzed miesiąca, zgodnie z którą warunkami obniżki stóp są spadek inflacji do poziomu jednocyfrowego i pewność jej dalszego spadku w kolejnych kwartałach. Stwierdził, że jeśli te warunki zostałyby spełnione to pierwsza obniżka mogłaby nastąpić nawet we wrześniu, a on sam oczekuje, że inflacja będzie spadać szybciej niż wynika to z opublikowanej przez NBP projekcji. Zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą inflacji (patrz niżej), jej dalszy spadek wnajbliższych miesiącach skłoni Radę do obniżenia stóp procentowych na posiedzeniach w październiku i listopadzie (łącznie o 50 pb).

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!