Analizy i badania

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła w listopadzie wysokości stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%)

<p style="text-align: justify;">Uzasadniając decyzję o utrzymaniu parametrów polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie Rada podtrzymała ocenę zawartą w komunikacie po październikowym posiedzeniu, zgodnie z którą wzrostowi dynamiki cen w najbliższych kwartałach będzie sprzyjać stopniowe domykanie się luki popytowej, następujące w warunkach poprawy koniunktury w strefie euro i dobrej sytuacji na krajowym rynku pracy.</p>

>

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w listopadowej projekcji nieznacznie zrewidowane w dół względem lipcowej projekcji zostały ścieżki inflacji i PKB w latach 2015-2017 (por. MAKROpuls z 4.11.2015). Oznacza to, że zgodnie z projekcj? w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się na poziomie znacz?co niższym od celu inflacyjnego RPP (2,5%) i nie osi?gnie tego celu przed 2018 r. Na konferencji prezes NBP M. Belka zaznaczył, że bior?c pod uwagę wyniki listopadowej projekcji inflacji, nieodległ? perspektywę powrotu inflacji do dodatniego poziomu i zwi?zany z tym znacz?cy spadek realnych stóp procentowych obecnie nic nie uzasadnia zmiany poziomu stóp procentowych. Zwrócił on jednak uwagę, iż w ocenie perspektyw polityki monetarnej w Polsce należy uwzględnić zmianę rz?du. Uważamy, że oczekiwane przez nas spowolnienie wzrostu PKB w I kw. 2016 r. i odległa perspektywa powrotu inflacji do celu skłoni? członków RPP do przeprowadzenia jednorazowej obniżki stóp procentowych o 50 pb w marcu 2016 r. (z ryzykiem przesunięcia obniżki na lipiec).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!