Analizy i badania

Rada Polityki Pieniężnej na ubiegłotygodniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych

<p style="text-align: justify;">RPP podtrzymała ocenę, zgodnie z którą w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.</p>

>

RPP zaznaczyła w komunikacie, że "bior?c pod uwagę aktualne informacje, w tym wyniki listopadowej projekcji, Rada ocenia, że w najbliższych latach inflacja będzie kształtowała się w pobliżu celu inflacyjnego”. Oznacza to nieznaczn? zmianę tonacji komunikatu w porównaniu z ocen? sformułowan? przez Radę w październiku. Wówczas Rada uznała, że "ryzyko trwałego przekroczenia celu inflacyjnego w średnim okresie jest ograniczone”. Taka zmiana jest spójna z wynikami listopadowej projekcji, która przewiduje nieznacznie wyższ? ścieżkę inflacji w latach 2018-2019 w porównaniu z projekcj? lipcow?. Zgodnie z projekcj?, w 2019 r. inflacja nieznacznie przekroczy cel inflacyjny RPP (2,5%). Na posiedzeniu, RPP podjęła decyzję o obniżeniu stopy rezerwy obowi?zkowej od środków pozyskanych co najmniej na 2 lata z 3,5% do 0%. Obecny na konferencji członek RPP Ł. Hardt uzasadnił tę decyzję potrzeb? zrównania obci?żeń ponoszonych przez podmioty zagraniczne i krajowe, zwi?zanych z konieczności? odprowadzania przez banki rezerwy obowi?zkowej. Naszym zdaniem decyzja RPP nie ma istotnego wpływu na kształt polityki monetarnej. Oprocentowanie rezerwy obowi?zkowej (1,35%) jest zbliżone do oprocentowania bonów pieniężnych (1,50%) wykorzystywanych przez NBP do absorpcji płynności sektora bankowego. Ponadto, udział depozytów z terminem zapadalności powyżej dwóch lat w depozytach podmiotów krajowych z wył?czeniem instytucji rz?dowych szczebla centralnego jest niski. Oznacza to, że zmiana stopy rezerwy obowi?zkowej nie wpłynie istotnie na przychody banków i oprocentowanie depozytów o horyzoncie przekraczaj?cym dwa lata. Wypowiedzi obecnych na konferencji po posiedzeniu członków Rady wskazuj?, że mimo nieznacznego podniesienia ścieżek inflacji i PKB w listopadowej projekcji inflacji nastawienie RPP w polityce pieniężnej nie zmieniło się istotnie w porównaniu do tego prezentowanego po październikowym posiedzeniu. Stanowi? one jednocześnie wsparcie dla naszej prognozy stóp NBP, zgodnie z któr? w warunkach umiarkowanej presji płacowej i utrzymywania się inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie do listopada 2018 r.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!